EN

to expect [expected|expected] {verbi}

volume_up
Turkey is likely to expect Parliament's resolution to benefit it more.
Todennäköisesti Turkki odottaa hyötyvänsä parlamentin päätöslauselmasta enemmän.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
Heillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
Voimmeko odottaa liian nopeiden palkankorotusten tarkistustoimenpiteitä?
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
Japanilaisen tytön voidaan esimerkiksi olettaa elävän keskimäärin 83-vuotiaaksi.
How can we expect the people to be interested in this kind of debate?
Kuinka voimme olettaa kansalaisten kiinnostuvan tällaisesta keskustelusta?
We cannot expect anyone to conduct Europe’s neighbourhood policy on our behalf.
Emme voi olettaa, että joku muu toteuttaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa puolestamme.

Esimerkkejä "to expect"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Odotamme Eurooppa-neuvoston tarjoavan tässä asiassa konkreettisia suuntaviivoja.
EnglishWe expect far more, not only as the European left, but also as European citizens.
Odotamme paljon enemmän paitsi Euroopan vasemmistona myös Euroopan kansalaisina.
EnglishFinland is also an example for those of us who expect a lot from your Presidency.
Suomi on myös esimerkki meille, jotka odotamme paljon sen puheenjohtajakaudelta.
EnglishThird: When does he expect the matter to be finally and satisfactorily resolved?
Kolmanneksi: milloin hän odottaa asian ratkeavan lopullisesti ja tyydyttävästi?
EnglishWe cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
Emme voi odottaa, että ihmeparantumisia tapahtuu kolmessa neljässä kuukaudessa.
EnglishIt is a question of political will and I expect the Commission to show this will.
Kyse on poliittisesta tahdosta, ja odotan komission osoittavan tällaista tahtoa.
EnglishThis is what we expect from the Commission, and then we will be very satisfied.
Odotamme tätä komissiolta ja olemme varsin tyytyväisiä, jos komissio tekee näin.
EnglishFrankly, I expect the Berlusconi term of office will prove to be a total disaster.
Suoraan sanottuna odotan, että Berlusconin virkakaudesta tulee täysi katastrofi.
EnglishHe always does the opposite of what you would expect a member of his group to do.
Hän tekee aina päinvastoin kuin hänen ryhmänsä jäsenen voisi kuvitella tekevän.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Euroskeptiselle perustelulle en odota kovinkaan suurta tukea täällä parlamentissa.
EnglishI allude here to Ireland, and we expect the Irish people to solve this problem.
Viittaan tässä Irlantiin. Oletamme, että Irlannin kansa ratkaisee tämän ongelman.
EnglishBut I would perhaps emphasise what I might expect from the audit, as an Easterner.
Mutta korostaisin sitä, mitä odotan tilintarkastukselta itäisen alueen asukkaana.
EnglishCan civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
Mitä muuta Venäjän kansalaisyhteiskunta voi odottaa kuin tällaista provokaatiota?
EnglishI hope and expect that a newcomer in the Commission will deal with that matter.
Toivon ja odotan, että joku komission uusista jäsenistä käsittelee tätä asiaa.
Englishexpect the European Commission to take a more robust policy in this respect too.
Odotan, että Euroopan komissio ryhtyy tältäkin osin aiempaa järeämpiin toimiin.
EnglishWe agree, however, that it is legitimate to expect more than what was achieved.
Myönnämme kuitenkin, että on oikeutettua odottaa enemmän kuin mitä nyt saavutimme.
EnglishDo not expect me to launch into a speech on the importance of European cinema.
Älkää odottako minulta, että ryhdyn puhumaan Euroopan elokuva-alan tärkeydestä.
EnglishHowever, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.
Emme voi odottaa, että amerikkalaiset tekevät sen tulevaisuudessa aina puolestamme.
EnglishWe cannot expect a country like the Comoros to know what fish has been taken out.
Joten emme voi odottaa Komorien kaltaisen maan tietävän, mitä kalaa on kalastettu.
EnglishI expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible.
Odotan verkkosivua, joka on haastava, kekseliäs ja jolle on hyvin helppo pääsy.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "expectation":

expectation