"to exceed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to exceed" suomeksi

EN to exceed
volume_up
[exceeded|exceeded] {verbi}

In Lithuania inflation may slightly exceed the amount expected in the criteria.
Liettuassa inflaatio saattaa lievästi ylittää kriteereissä edellytetyn tason.
In other words, the Commission is not at liberty to exceed the prescribed limit.
Tämä merkitsee sitä, että komissiolla ei ole mahdollisuutta ylittää näitä rajoja.
In these 'mixing zones', concentrations of pollutants could exceed the limits set.
Näillä ”sekoittumisvyöhykkeillä” pilaavien aineiden pitoisuudet voisivat ylittää asetetut rajat.
to exceed (myös: to cross)
Already the EU objective is in danger of being exceeded by 5 % before the year 2000.
Jo nyt EU: n tavoite vuodeksi 2000 uhkaa ylittyä viidellä prosentilla.
Furthermore, Member States indicated that the acceptable daily intake for cyclamates might be exceeded in their country.
Lisäksi jäsenvaltiot ilmoittivat, että syklamaattien hyväksyttävä päiväsaannin arvo voi ylittyä heidän omassa maassaan.
The first problem is the risk of exceeding the type or total amount of the loans from the reserves and the loan guarantees.
Ensimmäinen ongelma on se, että varauksessa olevien lainojen ja lainatakuiden luokka tai kokonaissumma on vaarassa ylittyä.

Esimerkkejä "to exceed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
Kolmanneksi kokonaisajoaika saa olla kahden viikon aikana enintään 90 tuntia.
EnglishIn my view, the period of storage should not exceed the duration of the stay.
Minun nähdäkseni tietoja ei pitäisi säilyttää pitempään kuin oleskelu kestää.
EnglishIt also has to check carefully to ensure Member States do not exceed the 3% limit.
Sen on myös valvottava tarkkaan, että jäsenvaltiot eivät ylitä kolmen prosentin rajaa.
EnglishWe have some time in hand, but I would ask you not to exceed our time-limits.
Jotain liikkumavaraa on, mutta pyytäisin, että ette ylittäisi puheaikoja.
EnglishAt the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
Yleinen taso ei kuitenkaan ole yli 25:tä prosenttia missään jäsenvaltiossa.
EnglishAs a consequence, with continuing expenditure we would exceed the 20 % ceiling.
Se johtaisi siihen, että menojen jatkuessa ylittäisimme 20 %: n rajan.
EnglishThere are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.
Vaihtoehtoja on, ominaispäästörajat ylittäville tuotteille voidaan määrätä tullit.
EnglishMembers are not to blame if Commissioners exceed their speaking time.
Ei ole parlamentin jäsenten syy, jos komission jäsenet ylittävät puheaikansa.
EnglishHowever, next time, I would request that you do not exceed your speaking time by 100%!
Mutta olkaa hyvä, älkääkä ylittäkö seuraavalla kerralla puheaikaanne sataprosenttisesti!
EnglishAs always, the amendments in front of us always exceed the amount of money that is available.
Kuten aina, tarkistuksissa esitetyt rahamäärät ylittävät käytettävissä olevat varat.
EnglishBut the estimates for the cost to rebuild and repair the damage exceed 13, 000 million escudos.
Arvioidut uudelleenrakennus- ja korjauskustannukset ovat yli 13 miljardia escudoa.
EnglishHowever, I will have some difficulty if you exceed three minutes.
Jos sitä vastoin ylitätte nämä kolme minuuttia, aiheutatte minulle ongelman.
EnglishThe financial losses associated with adulterated butter alone could exceed EUR 45 million.
Pelkän väärennetyn voin aiheuttamat taloudelliset vahingot lienevät yli 45 miljoonaa euroa.
EnglishThe costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.
Toimimattomuuden kustannuksien arvioidaan nousevan 4 000 miljardiin dollariin vuoteen 2050 mennessä.
EnglishWhere the two forms of aid are combined, the total amount will not be able to exceed EUR 75 000.
Jos molemmat tukimuodot yhdistetään, tuki saa olla enintään 75 000 euroa.
EnglishBut if 19 reactors from the candidate countries are incorporated, we will clearly exceed that limit.
Jos ehdokasvaltioiden 19 reaktoria lasketaan mukaan, ylitämme selvästi tämän rajan.
EnglishIt is also important to make sure that the transitional period does not exceed four years.
On myös tärkeää varmistaa, ettei siirtymäkausi ylitä neljää vuotta.
EnglishThey will continue to inflict damage on the environment when the rewards far exceed the punishment.
Ne vahingoittavat ympäristöä niin kauan kuin hyöty on selvästi rangaistusta suurempi.
EnglishNevertheless, transitional periods must not be allowed to exceed five years.
Yli viiden vuoden siirtymäaikoihin ei kuitenkaan pidä mennä.
EnglishDebt service payments often exceed health and education budgets.
Velanhoitomaksut ylittävät usein terveydenhoidon ja opetuksen budjetit.