EN

event {substantiivi}

volume_up
The Olympic Games are a sporting event, not a political event.
Olympiakisat ovat urheilutapahtuma, eivät poliittinen tapahtuma.
Mr President, the Copenhagen Summit will be a historic event.
Arvoisa puhemies, Kööpenhaminan huippukokouksesta tulee historiallinen tapahtuma.
The Commissioner has just said that this regulation is a historical event.
Komission jäsen sanoi juuri, että tämä asetus on historiallinen tapahtuma.
I was prompted to do so by an event that occurred in Cyprus very recently.
Kyproksessa hyvin hiljattain tapahtunut tapaus sai minut puhumaan siitä.
I still remember that it was a major event in my youth to get my own identity card.
Muistan vielä nuoruudestani, että oman henkilökortin saaminen oli suuri tapaus.
This is a historic event for Romania and for the whole of the Union.
Tämä on historiallinen tapaus Romanialle ja koko EU:lle.
This event was open to the public and relayed on the website.
Tilaisuus oli avoin yleisölle, ja se välitettiin verkkosivuilla.
When I was growing up in Scotland we used to have an event called the Kerr Jaunt.
Kun minä vartuin Skotlannissa, meillä oli tilaisuus nimeltä Kerr Jaunt.
I trust the anniversary of this event will be an occasion for Europe to examine its conscience.
Mielestäni tämän tapahtuman vuosipäivä on Euroopan unionille hyvä tilaisuus tutkia omatuntoaan.

Esimerkkejä "event"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat would have been a real political event in my country is if I had kept quiet!
Maassani olisi noussut todellinen poliittinen kohu, jos olisin pysytellyt vaiti!
EnglishIn any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
Joka tapauksessa myönteiset vastaukset Ašgabatista ja Bakusta tarjoavat näkymiä.
EnglishIn any event, thank you for this helpful report which has been most enlightening.
Joka tapauksessa kiitos tästä hyödyllisestä ja erittäin valaisevasta mietinnöstä.
EnglishYou recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.
Vierailitte hiljattain Kreikassa sosialistipuolueen järjestämässä tapahtumassa.
EnglishI still remember that it was a major event in my youth to get my own identity card.
Muistan vielä nuoruudestani, että oman henkilökortin saaminen oli suuri tapaus.
EnglishThe event of the banana panel is perhaps the most significant example of this.
Banaanikaupan arviointiryhmä on näistä tapauksista ehkä merkittävin esimerkki.
EnglishIt is, in any event, an expression of a mercantilism that I believe to be damaging.
Kyse on joka tapauksessa sellaisesta merkantilismista, jota pidän vahingollisena.
EnglishEuropean states will be able to help each other in the event of any new gas crises.
EU:n jäsenvaltiot voivat auttaa toisiaan mahdollisissa uusissa kaasukriiseissä.
EnglishMr Rübig, in any event you will receive a reply in writing as Question No 52.
Jäsen Rübig, saatte joka tapauksessa kirjallisen vastauksen kysymykseen nro 52.
EnglishAnd the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
Toinen maailmansota oli Japanille todella kaamea paikka, myös taloudellisesti.
English   Mr President, yesterday a very serious event occurred: Italy was insulted ...
   Arvoisa puhemies, eilen sattui jotain hyvin vakavaa: Italiaa loukattiin…
EnglishIn any event, I think this is an interesting report, and I shall be voting for it.
Joka tapauksessa mietintö on mielestäni kiinnostava ja äänestän sen puolesta.
English   – ) Mr President, I should like to relate an event that happened on 7 September.
   – ) Arvoisa puhemies, haluan puhua 7. syyskuuta tapahtuneesta välikohtauksesta.
EnglishIn any event, the Italian Radicals will be voting in favour of granting discharge.
Italian radikaalit äänestävät joka tapauksessa vastuuvapauden myöntämisen puolesta.
EnglishIn any event, you may be sure that this matter is receiving my full attention.
Voitte joka tapauksessa olla varmoja, että tämä kysymys saa täyden huomioni.
EnglishIn any event, it must be said that the wine CMO is more than a market CMO.
Joka tapauksessa on sanottava, että viinin YMJ on enemmän kuin markkinoiden YMJ.
EnglishThis event struck the very core of the men and women of Peru, who cannot believe it.
Tämä tuntui oudolta jopa perulaisista, jotka eivät voi uskoa tapahtunutta todeksi.
EnglishIn the event of divorce or separation, the children are often the most vulnerable.
Avioeron tai asumuseron yhteydessä lapset joutuvat yleensä kärsimään eniten.
EnglishYou talk about targets and illusions as if we were still before the event.
Puhutte tavoitteista ja kuvitelmista aivan kuin tapahtuma olisi vielä edessämme.
EnglishFirst, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
Ensinnäkin olen tyytyväinen Euro Plus -sopimukseen, mikä on myönteinen toimenpide.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "event":

event
eventful