EN

even {adverbi}

volume_up
even (myös: no less)
I also warn against creating even more mountains of data and perhaps even more red tape.
Lisäksi varoitan luomasta jopa lisää tietovuoria ja mahdollisesti jopa byrokratiaa.
Even small cogeneration plants can produce 100 megawatts, or even more.
Pienetkin yhteistuotantovoimalat voivat tuottaa 100 megawattia tai jopa enemmän.
They will be very serious even, since they might lead to the explosion of the euro.
Jopa hyvin vakavat, koska ne voivat johtaa jopa euron räjähtämiseen.
even (myös: only, at least)
As we heard, not even a quarter of the Member States have achieved the targets.
Kuten kuulimme, edes neljäsosa jäsenvaltioista ei ole saavuttanut tavoitteita.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
Ongelmaa ei ratkaista parhaiten edes kansallisesti vaan kenties paikallisesti.
Moreover, is it acceptable that the victims were not even informed of their rights?
Onko sitä paitsi hyväksyttävää, ettei uhreille edes kerrota heidän oikeuksistaan?
We need even better cooperation with the Commission and even better coordination.
Tarvitaan vielä parempaa yhteistyötä komission kanssa, vielä parempaa toiminnan yhteensovittamista.
But even more burdensome is the considerable cost imposed on companies.
Vielä rasittavampia ovat yrityksille aiheutuvat huomattavat kustannukset.
What is even more ridiculous is that surpluses are produced even under normal conditions.
Mikä vielä järjettömämpää: normaalioloissakin tuotetaan ylijäämiä.
even (myös: no less)
It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.
Se maksaa kolme kertaa enemmän ja silloinkin potilaiden määrä on vieläpä vähäinen.
I have also received junk mail, even in a language I do not understand.
Olen saanut myös itse häiritsevää postia, vieläpä kielellä, jota en ymmärrä.
This regulation will make it possible to trace the origin of meat, and even according to a reasonable timetable.
Tällä asetuksella toteutuu lihan jäljitettävyys ja vieläpä kohtuullisessa aikataulussa.
FI

break-even -piste {substantiivi}

volume_up
break-even -piste (myös: kriittinen piste)

Esimerkkejä "even"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Käyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
EnglishThis would have been an important political signal even in the given situation.
Tämä olisi ollut tärkeä poliittinen signaali jopa kyseessä olevassa tilanteessa.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishHere and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
Kuulemme sieltä täältä jopa vaatimuksia vuosituhattavoitteiden hyllyttämisestä.
EnglishAnd then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
Entä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on vain pahentanut tilannetta.
EnglishBut there are few signs that we are even beginning to make a start in doing that.
Merkkejä tällaisten toimien käynnistämisestä ei kuitenkaan juuri ole nähtävissä.
EnglishEven the cloning of animals provides expertise for the future cloning of humans.
Myös eläinten kloonaus tuottaa tietotaitoa myöhempää ihmisen kloonausta varten.
EnglishIt consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
Se on todellakin kuullut meitä, se jatkaa sitä edelleen, se teki niin taas eilen.
EnglishEven more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
Mikä vielä tärkeämpää, pyysin aikaa voidaksemme neuvotella Yhdysvaltojen kanssa.
EnglishIn this particular case, owners affected by zoning have not even been consulted.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa alueiden omistajia ei ole edes kuultu asiasta.
EnglishWhat always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
Lasten köyhyys järkyttää minua aina, ja sitä minä pahoittelen myös kotimaassani.
EnglishEven country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.
Jopa maanteitä on laajennettu tai täydennetty laajoilla moottoritieliittymillä.
EnglishMeasured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.
Näillä kriteereillä mitattuna Belgia tai edes Flanderi eivät ole demokratioita.
EnglishThis step is a necessary one, even though, in my view, it is just the first one.
Tämä askel on tarpeellinen, vaikka se on minun mielestäni vasta ensimmäinen askel.
EnglishFree movement has proven to be not only a positive factor, but even a necessity.
Vapaa liikkuvuus on osoittautunut myönteiseksi ja jopa välttämättömäksi tekijäksi.
EnglishThere is time for ratification, even if we need extra time, let us take that time.
Ratifioinnille on aikaa, ja jos tarvitsemme ylimääräistä aikaa, niin otetaan se.
EnglishEven compared with the European standard cucumber, that is a sensational success!
Se on eurooppalaisen yhtenäisen kurkun ohella todella sensaatiomainen menestys!
EnglishWe all know that the challenges and demands on us are now even greater than ever.
Me kaikki tiedämme, että haasteet ja vaatimukset ovat vain kasvaneet entisestään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "even":

even
evening