"employed" - Suomenkielinen käännös

EN

"employed" suomeksi

EN employed
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

employed
Through two organisations we have employed something like 1 500 to 2 000 local Afghan staff who are continually working on de-mining.
Kahden järjestön välityksellä on työllistetty noin 1 500-2 000 afganistanilaista, jotka työskentelevät jatkuvasti miinanraivauksen parissa.
What does employed mean when we have before us a policy which dismantles working relations, minimises employment and, as a result, makes general poverty a mass phenomenon.
Mitä tarkoittaa työllistetty, kun edessämme on politiikka, joka purkaa työmarkkinoiden säätelyä, joustavoittaa työllisyyttä ja tämän prosessin kautta lisää köyhien suurta joukkoa.

2. virallinen

employed (myös: secondhand, spent, hand-me-down, used)
I wonder why it is that the structural funds are not employed more efficiently.
Kysynkin siis, mistä johtuu, ettei rakennerahastojen varoja käytetty tehokkaammin.
We have seen too much abuse of this loose definition of "self-employed" in other areas of work.
Tätä "itsenäisen" väljää määritelmää on käytetty liian usein väärin muilla työllisyyden aloilla.
The procedure itself, or at least the one employed in this case, prevented any real negotiations - a fact which is worth reflecting on.
On kuitenkin arveluttavaa, että käytetty menettely ei ainakaan tässä tapauksessa mahdollistanut aitoja neuvotteluja.

Esimerkkejä "employed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishA total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect.
Toimihenkilöitä on uuden menettelyn voimaantulon jälkeen valittu yhteensä 135.
EnglishThis applies particularly in the case of assisting spouses of self-employed people.
Tämä koskee etenkin itsenäisten yrittäjien mukana työskenteleviä aviopuolisoita.
EnglishMy pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector.
Minullakin olisi suurempi eläke, jos olisin työskennellyt julkisella sektorilla.
EnglishFor such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Tällaisille ihmisille sopisi paremmin termi "putatiivinen ammatinharjoittaja".
EnglishIs this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
Onko tämä petollista ja siten vaarallista symbolista politiikkaa Euroopan taholta?
EnglishMr President, there are at present 2 993 temporary staff employed in the Commission.
Arvoisa puhemies, väliaikaisia toimihenkilöitä on komissiossa tällä hetkellä 2993.
EnglishThese people are still employed, despite having received redundancy notices.
Nämä ihmiset ovat edelleen töissä, vaikka ovat saaneet irtisanomisilmoituksen.
EnglishIn Scotland and Ireland we have about 6 000 people employed in aquaculture.
Skotlannissa ja Irlannissa noin 6 000 ihmistä työskentelee vesiviljelyn alalla.
EnglishThe gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
Ero aktiivisten työssäkäyvien ja eläkeläisten välillä kasvaa entisestään.
EnglishThat also - and perhaps mainly - applies to the position of the self-employed.
Tämä pätee myös ja ehkä varsinkin itsenäisten ammatinharjoittajien asemaan.
EnglishParliament employed its powers in a sound manner under special circumstances.
Parlamentti käytti silloin toimivaltaansa järkevästi poikkeuksellisessa tilanteessa.
EnglishAll the instruments available to us must be employed in order to achieve this ambition.
Kaikki saatavillamme olevat keinot on käytettävä tämän tavoitteen saavuttamiseen.
EnglishThis legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable.
Jos tämä lainsäädäntö sisältää itsenäiset kuljettajat, sitä ei voida käytännössä valvoa.
EnglishI want to draw attention to the situation of women employed in the prison service.
Haluan kiinnittää huomiota vankiloiden työllistämien naisten tilanteeseen.
EnglishThe number of persons employed is also increasing steadily and will total 87 in 2007.
Henkilöstön määrä lisääntyy myös tasaiseen tahtiin. Vuonna 2007 työntekijöitä on 87.
EnglishIt is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Itsenäisten kuljettajien työtunteja on yksinkertaisesti mahdotonta valvoa.
EnglishHe also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.
Hän vaatii myös, että kaikilla itsenäisillä kuljettajilla on oltava ajopiirturi.
EnglishThat applies to the self-employed just as much as to those in employment.
Se koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia yhtä lailla kuin palkattuja työntekijöitä.
EnglishMore money is needed for research so that the most efficient methods can be employed.
Tutkimukseen on lisättävä rahaa, jotta tehokkaimmat menetelmät voidaan ottaa käyttöön.
EnglishIn the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small businesses.
Länsi-Irlannissa pienyritykset työllistävät noin 70 prosenttia työvoimasta.