"emphasis" - Suomenkielinen käännös

EN

"emphasis" suomeksi

EN

emphasis {substantiivi}

volume_up
emphasis (myös: accent, stress)
The emphasis is on 'joint' , because without joint action the task will not be done.
Painotus on yhteinen, sillä ilman yhteistyötä tehtävän suorittaminen ei onnistu.
The emphasis here is on voluntary; to me, everything else is just talk.
Tässä yhteydessä painotus on vapaaehtoisuudessa; minusta kaikki muu on vain puhetta.
I am surprised because that emphasis denotes unawareness of this particular form of change.
Olen yllättynyt, koska tämä painotus tarkoittaa tietämättömyyttä tästä erityisestä muutoksen muodosta.
emphasis (myös: accent)
Emphasis will be placed in line with expectations.
Korostus on odotusten mukaista.
emphasis
Here too, there is already a clear emphasis on environmental activities.
Ympäristötoimien painokkuus on esillä selvästi jo sielläkin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "emphasis":

emphasis

Esimerkkejä "emphasis"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
Kehotamme painottamaan kaikkien avainasemassa olevien henkilöiden kouluttamista.
EnglishPreviously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
Aiemmin kannatus kumpusi lähinnä sosiaalisesta tai liberaalista innoituksesta.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
EnglishTherefore, do not criticise me for placing too much emphasis on economic matters!
Älkää siksi arvostelko minua siitä, että korostan liikaa taloudellista puolta!
EnglishThere may be some differences of emphasis, but that is quite logical and normal.
Niissä on tietysti erilaisia painotuksia, mutta se on loogista ja tavallista.
EnglishInitially the emphasis was on the abolition of frontiers and internal controls.
Ensinnäkin, painopiste asetettiin sisäisten rajojen ja valvonnan poistamiseen.
EnglishThe second slogan is ‘science closer to industry, with an emphasis on innovation’.
Toinen iskulause on "tieteen ja teollisuuden lähentyminen innovointia painottaen".
EnglishI would like us to put the emphasis on that when we discuss climate in future.
Haluaisin, että asetamme tulevaisuuden ilmastokeskustelun painopisteen siihen.
EnglishThe country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Valtio pyrkii voimakkaasti toteuttamaan euroatlanttisuutta tukevaa politiikkaa.
EnglishI also welcome the emphasis that was put on communication in this meeting.
Panin myös tyytyväisenä merkille, että tässä istunnossa painotettiin viestintää.
EnglishThat means first and foremost great emphasis on the coherence of trade and aid.
Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kaupan ja avun välisen johdonmukaisuuden painottamista.
EnglishDuring these years, the emphasis has mainly been on the safety of passenger transport.
Viime vuosina on lisäksi korostettu etenkin matkustajaliikenteen turvallisuutta.
EnglishI have placed particular emphasis on shipbuilding and maintenance of ships.
Olen antanut erityistä painoarvoa laivanrakennukselle ja alusten kunnossapidolle.
EnglishLastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
Lopuksi on painotettava metsästyksen ja kalastuksen roolia maan kunnossapidossa.
EnglishOf course I support Parliament's new emphasis on health and safety at work.
Kannatan tietenkin parlamentin uutta panostusta työterveyteen ja -turvallisuuteen.
EnglishThis is the strong emphasis in the report that we are looking at this evening.
Tällaista asiaa painotetaan voimakkaasti mietinnössä, jota tarkastelemme tänä iltana.
EnglishPersonally, I would be in favour of placing the main emphasis on development policy.
Henkilökohtaisesti kannattaisin päähuomion keskittämistä kehityspolitiikkaan.
EnglishThe emphasis on the significance of the market-oriented concept is obvious.
Markkinasuuntautuneen konseptin merkityksen painottaminen on itsestään selvää.
EnglishI do not agree, however, with the increased emphasis on military aspects.
En kuitenkaan ole samaa mieltä voimistuneesta sotilaskysymysten painottamisesta.
EnglishThere are differences of emphasis on the use of biotechnology in food production also.
Myös biotekniikan käyttöön elintarvikkeiden tuotannossa suhtaudutaan eri tavalla.