EN

emergence {substantiivi}

volume_up
emergence (myös: appearance)
The influx of criminals, and specifically the emergence of Roma groups, is another matter entirely.
Rikollisten hyöky, ja erityisesti romaniryhmien ilmaantuminen, on aivan toinen asia.
Of course, the emergence of these groups, such as the subsequent G90, will make discussions and negotiations more difficult for us within the WTO.
Tietenkin näiden ryhmien, myös G90-ryhmän, ilmaantuminen vaikeuttaa keskusteluja ja neuvotteluja WTO:ssa.
The emergence of new, multi-resistant strains of bacteria may deprive future generations of the possibility of making effective use of antibiotics.
Moniresistenttisten uusien bakteerikantojen ilmaantuminen saattaa riistää tulevilta sukupolvilta mahdollisuuden hyödyntää tehokkaasti antibiootteja.
The emergence of new media has brought more dynamism and diversity into the media landscape.
Uusien tiedotusvälineiden kehittyminen on tehnyt mediamaisemasta entistä dynaamisemman ja moniarvoisemman.
The development and acceptance of new technologies has led to the emergence of new media channels and new kinds of content.
Uusien tekniikoiden kehittyminen ja hyväksyntä on johtanut uusien mediakanavien ja uudenlaisten sisältöjen kehittymiseen.
These include the emergence of new economic powers, the development of technologies, climate change, carbon management and renewable energies.
Niitä ovat muun muassa uusien talousmahtien ilmaantuminen, tekniikoiden kehittyminen, ilmastonmuutos, hiilidioksidin hallinta ja uusiutuvat energialähteet.
The emergence of new communication channels and alternative networks is threatening the old order.
Uusien viestintäkanavien ja vaihtoehtoisten verkkojen nousu uhkaa vanhaa järjestystä.
emergence (myös: escape, survival)
emergence (myös: genesis)
Mr President, as an historian and ex-journalist, I have been quite fascinated by the emergence of, and developments within, the Islamic Republic of Iran over the years.
Arvoisa puhemies, koska olen historiantutkija ja entinen toimittaja, Iranin islamilaisen tasavallan synty ja sen sisäinen kehitys ovat kiehtoneet minua vuosien kuluessa tavattomasti.

Esimerkkejä "emergence"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe last such commemoration saw the emergence of a Charter for the Antarctic.
Edellinen tällainen teemavuosi johti Antarktista koskevan peruskirjan syntymiseen.
EnglishThis is evident from the emergence of low-budget companies, amongst other things.
Tämä näkyy erityisesti halpojen lentoyhtiöiden tulemisesta markkinoille.
EnglishSuch righteous citizens lead to the emergence of an enlightened society.
Tällaiset vanhurskaat kansalaiset johtavat valaistuneen yhteiskunnan syntyyn.
EnglishFrom this viewpoint, the emergence of a social Europe becomes an absolute necessity.
Tässä mielessä sosiaalisen Euroopan toteutuminen on ehdottoman tärkeää.
EnglishIndeed, this issue is of major importance for the emergence of a European cultural area.
Tämä kysymys on todellakin erittäin tärkeä Euroopan kulttuurialan elpymisen kannalta.
EnglishLater on, we noted the emergence of Asian demand which seems to be lasting.
Toiseksi olemme havainneet aasialaisen kysynnän käynnistymisen, joka vaikuttaa jatkuvalta.
English7:12 In 1949 we saw the emergence of the modern China in a way which surprised the world.
7:12 Vuonna 1949 näimme nykyaikaisen Kiinan synnyn, maailmaa hämmästyttäneellä tavalla.
EnglishThis led to the emergence of the Independent and Self-Governing Trade Union Solidarity.
Näin syntyi Riippumaton itsehallinnollinen Solidaarisuus-ammattiliitto.
EnglishI should therefore like to comment on the possible emergence of a new economy in the euro area.
Siksi haluaisin kommentoida uuden talouden mahdollista syntymistä euroalueella.
EnglishIn recent years, we have seen the gradual emergence of an international judicial system.
Olemme viime vuosina nähneet, kuinka kansainvälistä lainsäädäntöä on hitaasti rakennettu.
EnglishI believe that Community law must support the emergence of these new legal bodies.
Mielestäni yhteisön lainsäädännöllä on tuettava näiden uusien oikeudellisten elinten syntymistä.
EnglishIt is ultimately the main factor behind the emergence of the financial and economic crisis.
Se on loppujen lopuksi tärkein syy rahoitus- ja talouskriisin synnylle.
EnglishCultural and educational exchanges encourage the emergence of an organised civil society.
Kulttuuri- ja koulutusalan vaihto edistää järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan syntymistä.
EnglishIt is precisely that mechanism that contributes to the emergence of speculative bubbles.
Juuri tämä mekanismi tukee spekulatiivisten kuplien ilmaantumista.
EnglishThe influx of criminals, and specifically the emergence of Roma groups, is another matter entirely.
Rikollisten hyöky, ja erityisesti romaniryhmien ilmaantuminen, on aivan toinen asia.
EnglishThe emergence of new communication channels and alternative networks is threatening the old order.
Uusien viestintäkanavien ja vaihtoehtoisten verkkojen nousu uhkaa vanhaa järjestystä.
EnglishIn the last few years, we have seen the emergence of horizontal amendments.
Viime vuosina on alettu tehdä horisontaalisia tarkistuksia.
EnglishI believe that today we are seeing the emergence of that solidarity.
Katson, että todistamme tänään tämän uuden solidaarisuuden nousua.
EnglishThe emergence of new economies has upset the balance between countries and their capacity to invest.
Uusien talouksien esiintulo on häirinnyt valtioiden tasapainoa ja niiden sijoituskykyä.
EnglishIn the declaration reference is made to the emergence of persecution for religious reasons amongst others.
Lausunnossa viitataan muun muassa uskonnollisista syistä johtuviin vainoihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "emergence":

emergence
emergency
emergent
English
emerging