"to dissociate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to dissociate" suomeksi

EN to dissociate
volume_up
[dissociated|dissociated] {verbi}

1. yleinen

How can we even dissociate development from the environment?
Kuinka kehitys ja ympäristö voidaan edes erottaa toisistaan?
But in any case once we adopted this procedure I, at least tried to dissociate the one section from the other.
Mutta joka tapauksessa heti kun lähdimme seuraamaan tätä tapaa, ajattelin ainakin erottaa toisen osan toisesta.
Social inclusion should not be dissociated from territorial cohesion.
Sosiaalista osallisuutta ei pidä erottaa alueellisesta yhteenkuuluvuudesta.
to dissociate (myös: to disassociate)

2. "oneself"

to dissociate
to dissociate

3. Kemia

Some countries have felt that it is a good idea to dissociate themselves from this responsibility and to delegate it to private companies.
Jotkin maat ovat pitäneet hyvänä voida hajottaa tämä velvollisuus ja siirtää se yksityisyrityksille.
to dissociate

Esimerkkejä "to dissociate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English   Mr President, I too wish to dissociate myself from the remarks made by Mr Martin.
   – Arvoisa puhemies, minäkin sanoudun irti jäsen Martinin esittämistä huomioista.
EnglishCommissioner, I urge you to dissociate yourself from African despots.
Arvoisa komissaari, minä toivon, että pidätte etäisyyttä afrikkalaisiin despootteihin.
EnglishBut it does not make any sense to talk about sustainable development, if we dissociate the two words.
Jos nämä kaksi sanaa erotetaan toisistaan, kestävästä kehityksestä ei ole järkeä puhua.
EnglishWhen will the Chinese authorities truly dissociate themselves from this and other African 'friends'?
Milloin Kiinan viranomaiset sanoutuvat todella irti hänestä ja muista afrikkalaisista ”ystävistä”?
EnglishThe crucial question is whether we can convince our athletes to dissociate sport from money.
Ratkaisevaa on, onnistummeko vakuuttamaan urheilijamme siitä, että urheilu ja raha on erotettava toisistaan.
EnglishI therefore dissociate myself, on behalf of the victims in my country, from the eulogy to a confederate of world terrorism.
Tämän vuoksi sanoudun kotimaani uhrien vuoksi irti ylistyspuheista maailman terroristien kumppanille.
EnglishDoes this statement relate to the situation in Iran, Mr Solana, and when are you going to dissociate yourself from it?
Korkea edustaja Solana, liittyykö tämä julkilausuma Iranin tilanteeseen ja milloin aiotte sanoutua siitä irti?
EnglishWe dissociate ourselves very distinctly from this.
Me pysymme asiasta hyvin selvästi erossa.
EnglishThe idea of this comprehensive debate is particularly interesting, because it is difficult to dissociate the two issues.
Tämän laaja-alaisen keskustelun perusajatus on erityisen kiintoisa, sillä nämä aiheet liittyvät olennaisesti toisiinsa.
EnglishI must clearly dissociate myself from Mr Watson’s criticism of Mr Juncker, President of the European Union.
Minun on tehtävä selväksi, etten yhdy jäsen Watsonin esittämään kritiikkiin Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajaa Junckeria kohtaan.
EnglishWe dissociate ourselves, President and colleagues, from this motion and I urge anyone else with the same views to do likewise.
Arvoisa puhemies ja kollegat, sanoudumme irti tästä päätöslauselmaesityksestä, ja kehotan kaikkia samanmielisiä tekemään samoin.
EnglishI want to dissociate myself from demands such as that we should cut my country' s delegation in the European Parliament by one third.
Haluan erottua senkaltaisista vaatimuksista, joissa maani valtuuskuntaa Euroopan parlamentissa pyritään typistämään kolmanneksella.
EnglishMoreover, as far as the European Parliamentary Labour Party is concerned, we totally dissociate ourselves from the comments and actions of Mr Coates.
Lisäksi mitä Euroopan parlamentin työväenpuolueeseen tulee, me erkanemme täysin herra Coatesin kommenteista ja toimista.
EnglishThe Commission is obliged to dissociate itself from the position taken by the Council and to express its disagreement and concern on several points.
Komissio on pakotettu sanoutumaan irti neuvoston kannanotoista ja ilmaisemaan erimielisyytensä ja huolensa monista kohdista.
EnglishAs such, there is once again an attempt to dissociate human rights, by subordinating them to economic and social rights.
Mietinnössä yritetäänkin jälleen kerran pitää ihmisoikeudet erillään asettamalla ne toisarvoiseen asemaan taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin nähden.
EnglishI, for my part, intend to dissociate myself from these shameful tactics which, at the end of the day, are merely designed to preserve a ‘Christian Europe’!
Itse aion omalta osaltani pysyä kaukana näistä häpeällisistä pyrkimyksistä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on vain suojella "kristittyä Eurooppaa".
EnglishWe urge the Liberal Group to dissociate themselves from their links with the EPP over the amendments because it has shown itself to have racist instincts in its party.
Kehotamme liberaaliryhmää sanoutumaan irti yhteyksistään PPE-ryhmään tarkistusten osalta, koska PPE-ryhmä on osoittanut, että puolueessa on rasistisia taipumuksia.
EnglishThe European Council in Amsterdam in June last year was unambiguous about this, and let it be known that it wishes to dissociate itself from human cloning.
Myös Eurooppa-neuvostossa Amsterdamissa viime vuoden kesäkuussa oli tästä asiasta hyvin selkeä näkemys, ja kokous ilmoitti, että meidän on syytä pysyä erossa ihmisten kloonauksesta.
EnglishIt is precisely by showing solidarity with the people of Haiti that we can dissociate ourselves from the cynical and hypocritical declarations of those who claim to defend their freedoms.
Osoittamalla solidaarisuutta Haitin kansaa kohtaan voimme loitontua sen vapautta teennäisesti puolustavien tahojen kyynisistä ja tekopyhistä julistuksista.
EnglishThe euro must be used to create a social Europe and the Union should dissociate itself from neo-liberal thinking that would harm the structure of a social Europe.
Euroa tulee käyttää sosiaalisen Euroopan luomiseen ja unionin tulisi sanoutua irti sellaisista uusliberaaleista suuntauksista, jotka vaikeuttavat sosiaalisen Euroopan rakentamista.