EN to discredit
volume_up
[discredited|discredited] {verbi}

We will not allow this magnificent commitment on the part of our citizens to be discredited, let alone criminalised, in this way.
Emme anna häpäistä, jopa kriminalisoida näin tätä hienoa ja kasvavaa kansalaisten osallistumista.
It is not fair to discredit any person not agreeing with it and to say that there has been aggressive opposition on the part of lobby groups.
Ei ole reilua häpäistä henkilöitä, jotka ovat siitä eri mieltä, eikä sanoa, että edunvalvontaryhmät ovat vastustaneet ehdotusta aggressiivisesti.
   – Mr President, I would like to point out that someone has just been taking photographs from up there, with the evident intention of discrediting a lady MEP.
   – Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa, että joku on juuri ottanut valokuvia yleisölehteriltä käsin ilmeisenä tarkoituksenaan häpäistä naispuolinen parlamentin jäsen.
Our aim was not to discredit or run down the region.
Tavoitteenamme ei ollut horjuttaa tai parjata aluetta.
I regret the attempt by the car industry lobby to discredit the EEVC tests.
Olen pahoillani autoteollisuuden painostusryhmien pyrkimyksistä horjuttaa EEVC-testien mainetta.
Kyseinen toiminta yksinkertaisesti horjuttaa uskoa sääntöihin.

Esimerkkejä "to discredit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is to your discredit and is difficult both to explain and to defend.
Tämä tuottaa teille häpeää, ja sitä on vaikea selittää tai puolustaa.
EnglishOn this occasion, by dragging out the conclusion of the agreement in order to discredit Ukraine.
Tällä kertaa se veti pois sopimuksen, jotta Ukraina joutuisi huonoon valoon.
EnglishBringing a pro-life approach to these issues into discredit in this way is inappropriate.
On sopimatonta saattaa näiden kysymysten abortinvastainen näkemys sillä lailla huonoon valoon.
EnglishThis will throw discredit upon the institution. It is very unjust.
Tämä alentaa toimielimen arvovaltaa, mikä on hyvin epäoikeudenmukaista.
EnglishThis isolated case must not therefore be allowed to discredit all humanitarian aid actors.
Tämän yksittäisen tapauksen ei siksi saa antaa mustamaalata kaikkia humanitaarisen avun toimijoita.
EnglishThis motion is nothing but a ploy to discredit the European Commission.
Tämä esitys on pelkkä juoni Euroopan komission nolaamiseksi.
EnglishYou cannot discredit an opinion simply by demonising it: you need to explain what makes it flawed.
Ei kuitenkaan riitä, että jokin mielipide teilataan, vaan on perusteltava, miksi se on väärä.
EnglishIn Europe, at most we only have provisions or draft laws which discredit the free world.
Euroopassa meillä on korkeintaan säännöksiä tai lakialoitteita, jotka ovat häpeäksi vapaalle maailmalle.
EnglishIn Romania, a president is attempting to discredit the press and journalists criticising him.
Romaniassa presidentti yrittää saattaa huonoon valoon lehdistön ja toimittajat, jotka arvostelevat häntä.
EnglishThat is not to discredit the market, but to point out that, inevitably, it does have its limitations.
En moiti tällä markkinoita vaan korostan sitä, että markkinoilla on väistämättä omat rajoituksensa.
EnglishOtherwise this Chamber will fall into further discredit.
Muutoin tämä istuntosali joutuu yhä häpeällisempään asemaan.
EnglishIllegal immigration is harmful to legal immigrants, casting suspicion and discredit upon them.
Se vahingoittaa laillisten siirtolaisten asemaa saattamalla heidät epäilynalaisiksi ja pilaamalla heidän maineensa.
EnglishInstead, the statements in the report help to discredit and criminalise asylum-seekers.
Tämän sijasta mietinnössä esitetyillä ajatuksilla turvapaikanhakijat saatetaan huonoon valoon ja heistä tehdään rikollisia.
EnglishI am convinced that initiatives like this can only discredit the noble cause of defending human rights.
Olen varma siitä, että tällaiset aloitteet ovat vain haitaksi jalolle pyrkimykselle puolustaa ihmisoikeuksia.
EnglishI am certain, ladies and gentlemen, that you will reject a report of this kind which would discredit us in public opinion.
Olen varma, hyvät kollegat, että hylkäätte tällaisen mietinnön, joka pilaisi maineemme julkisuudessa.
EnglishThat is completely unacceptable, and to Turkey’s discredit that it continues to deny this historical fact.
Tätä ei voida missään nimessä hyväksyä, ja on häpeäksi Turkille, että se edelleen kieltää tämän historiallisen tosiasian.
EnglishI do not understand the proposals of some Members of this house which discredit the essential nature of this report.
En ymmärrä joidenkin parlamentin jäsenten ehdotuksia, joissa aliarvioidaan tämän mietinnön perustavaa luonnetta.
EnglishThis brings discredit upon the European Parliament.
Tämä on häpeäksi Euroopan parlamentille.
EnglishThat this was not the case on this occasion is no discredit to Mr Bini Smaghi, but it is something we have to highlight.
Se, ettei tässä tapauksessa käynyt näin, ei heikennä Lorenzo Bini Smaghin asemaa, mutta asiaa on korostettava.
EnglishAll there is is a well-organised offensive to discredit the country's ruling coalition and its most prominent figures.
On vain hyvin organisoitu hyökkäys maata hallitsevan koalition ja sen huomattavimpien jäsenten maineen mustaamiseksi.