EN

discordant {adjektiivi}

volume_up
2. Musiikki
discordant

Esimerkkejä "discordant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe only discordant note I would add is this: it is not true that Europe is responsible for looting.
Ainoana eriävänä mielipiteenä haluan lisätä seuraavaa: ei ole totta, että Eurooppa olisi syyllistynyt ryöstelyyn.
EnglishThe only discordant note sounded by this system is the dumping on the world market of surpluses caused by excessively high quotas.
Järjestelmän ainoa huono puoli on liian korkeista kiintiöistä aiheutuneiden ylijäämien polkumyynti maailmanmarkkinoille.
EnglishIt is not, and I think that he was very ill-advised to add this discordant note to an otherwise more or less acceptable report.
Se ei ole sitä, ja käsittääkseni oli häneltä harkitsematonta lisätä tämä riitasointu muutoin kutakuinkin hyväksyttävään mietintöön.
EnglishThere is, of course, one discordant note: the mechanism for giving the European Union a new formal constitution has jammed.
Luonnollisesti on yksi riitasointu: menettely, jolla Euroopan unionille annetaan uusi virallinen perustuslaki, on juuttunut paikoilleen.
EnglishMr President, I hope I will not strike too discordant a note, but it seems to me this debate has been excessively self-congratulatory so far.
Arvoisa puhemies, toivottavasti en kuulosta liian riidanhaluiselta, mutta mielestäni tämä keskustelu on ollut toistaiseksi äärimmäisen omahyväistä.
EnglishMore so than at any other time in the past, it is especially important today to take uniform political action and to harmonise discordant national interests and positions.
Nyt jos koskaan on tärkeää pyrkiä sekä poliittisen toiminnan että ristiriitaisten kansallisten etujen ja kantojen yhdenmukaistamiseen.
EnglishMr President, I wish to begin by congratulating Mrs Gál on her hard work, but I am afraid that I also have to strike a rather discordant note in these discussions.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Gália uutterasta työstä, mutta ikävä kyllä joudun myös esittämään näissä keskusteluissa melkoisia soraääniä.
EnglishMr President, you will not be surprised that, as a British Conservative, I am going to sound a slightly discordant note in these otherwise harmonious proceedings.
Arvoisa puhemies, ette varmasti ylläty siitä, että brittiläisenä konservatiivina aion ilmaista hieman eriävän mielipiteen tässä muuten niin sopusointuisessa käsittelyssä.
EnglishIt cannot speak as it has been doing, with many discordant voices, and cannot force the most exposed and vulnerable individual frontline states into isolation.
Unioni ei voi puhua niin kuin se on tähän asti tehnyt, useilla äänillä, eikä se voi pakottaa altteimpia ja suojattomimpia, yksittäisiä etulinjassa olevia maita eristäytymään.
EnglishThank you, therefore, for the two or three interventions which, although a little discordant, were not excessively so, and gave me the opportunity to speak to you again.
Kiitokset siis niistä parista kolmesta hieman, joskaan ei riittävästi, erimielisestä puheenvuorosta, joiden ansiosta sain tilaisuuden uuteen puheenvuoroon edessänne.
EnglishMr President, I am sorry to bring a discordant voice to what will probably be a great harmony, but I think that what we are working towards is the inflation of some structures.
Arvoisa puhemies, olen pahoillani siitä, että tuon soraäänen tähän luultavasti laajaan yhteisymmärrykseen, mutta mielestäni tietynlaiset rakenteet kärsivät inflaatiosta.
EnglishWe have tried all possible channels; this is a discordant element in the ongoing discussion with the Russian authorities, but we will not stop pressing these issues.
Olemme kokeilleet kaikkia mahdollisia kanavia; tämä aiheuttaa ristiriitaa Venäjän viranomaisten kanssa käynnissä olevissa keskusteluissa, mutta aiomme edelleen korostaa näitä kysymyksiä.
EnglishThus, the lofty ambitions of the Lisbon Strategy will not be achieved through discordant, disunited and partial activity with different rules of the game for different Member States.
Lissabonin strategian yleviä tavoitteita ei siis saavuteta eripuraisella, epäyhtenäisellä ja puolueellisella toiminnalla, jossa eri jäsenvaltioilla on erilaiset pelisäännöt.
English. – The Herzog report attempted to reconcile the irreconcilable, championing liberalisation and defending services of general interest at the same time; hence the discordant voting.
   . – Herzogin mietinnössä pyrittiin sovittamaan samalla kertaa yhteen kaksi toisiinsa sopimatonta asiaa: vapauttamisen ylistys ja yleishyödyllisten palvelujen puolustus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "discordant":

discordant
discord