"dimension" - Suomenkielinen käännös

EN

"dimension" suomeksi

EN dimension
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

dimension (myös: format, gauge, magnitude, size)
volume_up
koko {subst.}
This dimension must be addressed by the Commission as a whole.
Koko komission on tartuttava yhteisesti tämän ulottuvuuden käsittelyyn.
There are four Nordic countries; the Northern Dimension encompasses the whole north of Europe.
Pohjoismaita on neljä, mutta pohjoinen ulottuvuus käsittää koko Pohjois-Euroopan.
The Commission’s size and geographical dimension must be borne in mind.
Komission koko ja maantieteellinen ulottuvuus on syytä pitää mielessä.
dimension (myös: degree, extent, glory, greatness)
volume_up
suuruus {subst.}
Nevertheless, the scale, the risk and the dimension of our companies today demonstrate the serious problems that this entails.
Nykyisin kuitenkin yritystemme toimintakenttä, riskit ja suuruus osoittavat, miten suuria varjopuolia tästä on seurannut.
There is a growing awareness in Europe of the dimensions of the threat from the very well-resourced, very well-targeted United States of America.
Euroopassa tiedostetaan yhä paremmin voimavaroiltaan rikkaan ja erittäin motivoituneen Amerikan Yhdysvaltojen muodostaman uhan suuruus.

2. Matematiikka

dimension
The first dimension, the cross-border dimension, was also highlighted by the Commissioner.
Ensimmäinen ulottuvuus on myös komission jäsenen korostama rajat ylittävä ulottuvuus.
This external dimension must be integrated into and added to the internal dimension.
Ulkoinen ulottuvuus on yhdistettävä ja lisättävä sisäiseen ulottuvuuteen.
But there is also a considerable international dimension to this initiative.
Tällä aloitteella on kuitenkin myös huomattava kansainvälinen ulottuvuus.
dimension
volume_up
dimensio {subst.}
Then there is the social dimension: energy poverty and, simultaneously, employment are linked to what has just been said.
Sitten sosiaalinen dimensio: energiaköyhyys ja samalla työllisyys liittyvät äsken puhuttuun.

3. Kuvainnollinen

dimension (myös: aspect, attitude, facet, line)
Unlike many other issues with an ethical dimension where the questions are either black or white, the issue of biotechnology has a large grey area.
Toisin kuin monet muut aiheet, joihin liittyy eettinen näkökanta ja joissa kysymykset ovat joko mustia tai valkoisia, bioteknologiaa koskevalla aiheella on laaja harmaa alue.
We are not calling for unlimited, broad-brush liberalisation; we are calling for a sensible approach towards giving the railways more of a European dimension.
Se ei ole näkökanta, jossa ajettaisiin alan markkinoiden rajoittamatonta, eriyttämätöntä avaamista, vaan se on näkökanta, joka edustaa rautatieliikenteen järkevää eurooppalaistamista.
dimension (myös: bearing, direction, heading, line)
volume_up
suunta {subst.}
The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Seuraava vaihe on antaa Euroopan taloudelle moderni ja kilpailukykyinen suunta.
Furthermore, I ought to mention that now the EU's eastwards enlargement has been given de facto approval, it seems to be essential that this project be given a pan-European dimension.
Sen lisäksi haluaisin mainita, että nyt kun EU: n itälaajentuminen on saanut siunauksen, näyttää myös välttämättömältä antaa tälle projektille koko Eurooppaa koskettava suunta.
dimension (myös: outlook, sight, view, vista)
volume_up
näköala {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dimension":

dimension

Esimerkkejä "dimension"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
Tässä vaiheessa on selvää, että rakennerahastoihin tarvitaan uutta ulottuvuutta.
EnglishWe are retaining the innovative dimension that has existed in, for example, Equal.
Säilytämme esimerkiksi Equal-aloitteessa toteutetun innovatiivisen ulottuvuuden.
EnglishWhat opportunities do you think there are for highlighting the urban dimension?
Mitä mahdollisuuksia teidän mielestänne on kaupunkiulottuvuuden korostamiselle?
EnglishThis initiative aims to reinforce the multilateral Euro-Mediterranean dimension.
Aloitteella tähdätään monenkeskisen Euro-Välimeri-ulottuvuuden lujittamiseen.
EnglishWe will, of course, take a closer look at the social dimension of globalisation.
Tarkastelemme luonnollisesti globalisaation sosiaalisia näkökohtia tarkemmin.
EnglishStrengthening the urban dimension does not mean that we are requesting more money.
Kaupunkiulottuvuuden vahvistaminen ei tarkoita sitä, että pyydämme lisää rahaa.
EnglishFor example, not enough attention has been paid to the EU's northern dimension.
Esimerkiksi unionin pohjoista ulottuvuutta ei ole riittävästi otettu huomioon.
EnglishLikewise, without a social dimension, the European dream simply will not take off.
Eurooppalainen unelma ei voi myöskään toteutua ilman sosiaalista ulottuvuutta.
EnglishIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Yhteisenä toiveenamme on vahvistaa ja syventää Euroopan sosiaalista ulottuvuutta.
EnglishIn an era of globalisation, demographic problems acquire a much broader dimension.
Globalisaation aikana väestökehityksen ongelmat saavat laajemmat mittasuhteet.
EnglishI mention the environmental dimension in particular since the Göteborg Summit.
Olen korostanut ympäristöulottuvuutta etenkin Göteborgin huippukokouksesta saakka.
EnglishThe purpose of this report is to strengthen the SME dimension in Community policy.
Mietinnön tarkoituksena on pk-yritysten aseman lujittaminen yhteisön politiikassa.
EnglishThe second matter is the need to consider the international dimension of the crime.
Toisena asiana on tarve rikoksen kansainvälisen ulottuvuuden huomioonottamisesta.
EnglishIt is also important not to underestimate the human dimension of OSCE cooperation.
On tärkeää myös olla aliarvioimatta Etyj-yhteistyön inhimillistä ulottuvuutta.
EnglishThis report underlines the political dimension of the European energy market.
Mietinnössä korostetaan Euroopan energiamarkkinoiden poliittista ulottuvuutta.
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Tässäkin asiassa on toimittava kansainvälisesti, jos halutaan olla tehokkaita.
EnglishIn any case, this is an important dimension that we would like to take into account.
Joka tapauksessa kyse on tärkeästä ulottuvuudesta, jonka haluamme ottaa huomioon.
EnglishThe politics of the Northern Dimension is therefore part of our two-track policy.
Pohjoisen ulottuvuuden politiikka on siis osa kaksiosaista toimintatapaamme.
EnglishFirstly, I think that the Northern Dimension should have its own budget line.
Ensinnäkin katson, että pohjoisella ulottuvuudella olisi oltava oma budjettikohta.
EnglishEuropean arms policy has two dimensions: a strategic and an operational dimension.
Asevarustelupolitiikalla on kaksi ulottuvuutta: strateginen ja operatiivinen.