"different" - Suomenkielinen käännös

EN

"different" suomeksi

EN

different {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
different (myös: distinct, diverse, separate, various)
You might see different options when configuring speakers on different computers.
Näkyviin voi tulla eri vaihtoehtoja, kun kaiuttimia määritetään eri tietokoneissa.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
tallentaa kahta eri televisio-ohjelmaa kahdelta eri kanavalta samanaikaisesti
You can assign mouse buttons to perform different commands in different programs.
Voit määrittää hiiren painikkeita suorittamaan eri komentoja eri ohjelmissa.
After all, the situation is quite different in the different Member States.
Tilanne on kuitenkin eri jäsenvaltioissa huomattavan erilainen.
We have a slightly different culture and a very different history.
Kulttuurimme on hieman erilainen ja historiamme hyvin erilainen.
Children are individuals whose metabolism is very different from that of adults.
Lapset ovat yksilöitä, joiden aineenvaihdunta on hyvin erilainen kuin aikuisilla.
different (myös: else, second)
Another alternative would be to use a different form of transport for freight.
Toinen vaihtoehto on valita toinen kuljetusmuoto rahtiliikenteelle.
A different situation occurs while implementing the movement of services and persons.
Palvelujen ja henkilöiden liikkuvuuden toteuttamisen yhteydessä tilanne on toinen.
This Treaty may be different in legal status, but in substance it is the same.
Tämän sopimuksen oikeudellinen asema on ehkä toinen, mutta sisältö sama.
different (myös: dissimilar)
I believe that a different way of handling the human rights issue is on the cards.
Toisenlainen tapa käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä on mielestäni todennäköinen.
A different solution could mean delaying the solution for a long time.
Toisenlainen ratkaisu olisi merkinnyt ratkaisun viivästymistä pitkäksi aikaa.
However, the issues relating to television are slightly different.
On kuitenkin huomattava, että television osalta tilanne on hiukan toisenlainen.
different (myös: else, other)
A different regime - almost any other regime - would be better for the Iraqi population.
Uusi hallitus - melkeinpä mikä tahansa muu hallitus - merkitsisi parannusta Irakin väestölle.
There is no technical basis to choose a different value.
Ei ole mitään teknisiä perusteita sille, että valittaisiin jokin muu arvo.
However, the basic problem here is something quite different.
Varsinainen ongelma on kuitenkin jokin muu.
2. Arkikielinen
We therefore need to develop a completely different focus.
Siksi meidän on omaksuttava aivan uudenlainen näkökanta.
Compared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna näin saataisiin aikaan uudenlainen dynamiikka.
It's a completely different way of doing it.
Se on täysin uudenlainen menetelmä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "different":

different

Esimerkkejä "different"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI also said, however, that you need to bear three different things in mind here.
Sanoin kuitenkin myös, että tässä yhteydessä on pidettävä mielessä kolme seikkaa.
EnglishI have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
Olen kuunnellut hyvin tarkasti molempia osapuolia ja monia erilaisia eturyhmiä.
EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Kunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.
EnglishWhy do you not announce here and now that we need a different policy on disease?
Miksi ette sano tänään, juuri nyt: me tarvitsemme toisenlaisen tautipolitiikan!
EnglishWould it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
Toimisiko se samoin, jos syytetyillä komissaareilla olisi muunlaisia taipumuksia?
English(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
(SK) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää hieman erilaisen näkemyksen adoptiosta.
EnglishThen the annual economic report will certainly also show some different results.
Silloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Haluaisin tuoda erilaisen näkökulman keskusteluun, jota käymme tänä iltapäivänä.
EnglishMr President, I should like to start by considering two different scenarios.
   . Arvoisa puhemies, aloitan pohtimalla kahta erilaista tulevaisuudennäkymää.
EnglishIt has been very constructive and different viewpoints have been presented here.
Keskustelu on ollut hyvin rakentavaa, ja täällä on esitetty erilaisia näkökantoja.
EnglishA vote yesterday could just as easily have resulted in a different point of view.
Eilinen äänestys olisi aivan yhtä hyvin voinut koitua toisen näkökulman eduksi.
EnglishMember States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
Kaikki jäsenvaltiot eivät ole yhtä halukkaita ottamaan vastaan entisiä vankeja.
EnglishThis diversity reflects different histories and cultures of state intervention.
Erilaisuus perustuu erilaiseen historiaan ja kulttuuriin valtion roolin osalta.
EnglishIt does not exist because governments have very different opinions on this issue.
Sitä ei ole, koska hallitusten käsitykset tästä asiasta ovat hyvin erisuuntaiset.
EnglishMr President, my group takes a rather different view from that of the last speaker.
Arvoisa puhemies, ryhmäni kanta poikkeaa melkoisesti edellisen puhujan kannasta.
EnglishWe are now faced with something more, something different, and that is positive.
Nyt käsillä oleva ehdotus on jotakin enemmän, jotakin erilaista, mikä on hyvä asia.
EnglishAt EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
EU:ssa ja muissa jäsenvaltioissa kaikki näytti epäilemättä varsin erilaiselta.
EnglishFor information about how switch to a different online store, see Shop online.
Lisätietoja Internet-kaupan vaihtamisesta on ohjeaiheessa Ostaminen Internetistä.
EnglishEach set of links allows people to access your calendar three different ways:
Kunkin linkkijoukon avulla ihmiset voivat käyttää kalenteriasi kolmella tavalla:
EnglishMoreover, the plain fact is that company structures are different in the USA.
Kaiken lisäksi alan yritysrakenteet USA: ssa ovat vielä meihin nähden erilaiset.