"to deviate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to deviate" suomeksi

FI
EN

to deviate [deviated|deviated] {verbi}

volume_up
But there must be an understanding that we cannot deviate from principles.
On kuitenkin ymmärrettävä, ettemme voi poiketa periaatteistamme.
We must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Emme saa poiketa Euroopan komission ehdottamista alkuperäisistä perusteluista.
I am convinced there is no need to deviate from the course followed to date.
Olen vakuuttunut siitä, ettei ole syytä poiketa noudatetulta polulta.

Esimerkkejä "to deviate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAmendments Nos 53 to 55 and 103 to 113 deviate from the text and must be rejected.
Tarkistukset 53–55 ja 103–113 poikkeavat kompromissitekstistä ja ne on hylättävä.
EnglishFor a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Poikkean hetkeksi protokollasta muistuttaakseni mieliin Schengenin aiempia vaiheita.
EnglishWhat will we do if both reports deviate from a common guideline?
Miten toimimme, jos kumpikin näistä poikkeaa yhteneväisestä linjasta eri suuntiin?
EnglishPrudence demands that we deviate as little as possible from the Legal Committee's text.
Järkemme neuvoo meitä pysyttelemään mahdollisimman lähellä oikeusasioiden valiokunnan tekstiä.
EnglishI want to emphasise that this handling of phthalates does not deviate from toxicological routine.
Haluan korostaa, että tämä ftalaattien käsittely ei eroa toksikologisesta käytännöstä.
EnglishI hope Parliament can recognize that it does not really make sense to deviate from this principle.
Toivon, että parlamentti ymmärtää, ettei tästä periaatteesta luopuminen ole järkevää.
EnglishShould it deviate from this in any way, we will then revert to our rights under the Treaty.
Mikäli se poikkeaa tästä millään tavalla, aiomme käyttää perustamissopimuksen meille suomia oikeuksia.
EnglishThe Council grants itself a mandate and then declares that it cannot deviate from this mandate!
Neuvosto antaa itselleen toimeksiannon ja julistaa sen jälkeen, ettei se voi luopua tästä toimeksiannosta!
EnglishHowever, we cannot approve those changes which deviate significantly from the Aarhus Convention.
Emme sitä vastoin voi hyväksyä niitä tarkistuksia, jotka poikkeavat merkittävästi Århusin yleissopimuksesta.
EnglishAnd that, should we deviate from this, we will have a careful exchange of views beforehand.
Ja jos tästä periaatteesta poiketaan, keskustelemme asiasta ensin hyvin ja erityisen perusteellisesti keskenämme.
EnglishBecause our ideas and attitudes are not 'politically correct' or deviate from the prevailing line.
Koska ajatuksemme ja asenteemme eivät ole "poliittisesti korrekteja" tai poikkeavat vallitsevasta linjasta.
EnglishI have my own financial framework, which I cannot deviate from.
Toimiani rajoittavat rahoitukselliset puitteet.
EnglishObviously, we will not deviate from our fundamental principles.
Emme tietenkään poikkea perusperiaatteistamme.
EnglishMy group is convinced that accession contracts should not deviate from the continuity principle.
Ryhmäni on vakuuttunut siitä, että liittymissopimuksissa ei pidä sallia sitä, että poiketaan jatkuvuusperiaatteesta.
EnglishWe do not need to deviate and believe that there is a magic solution that will bring prices down immediately.
Meidän ei tarvitse erehtyä kuvittelemaan, että on olemassa ihmeratkaisu, joka laskee hintoja välittömästi.
EnglishIn this context, however, I would remind the Commission not to deviate from the strict application of this criterion.
Kehotan kuitenkin tässä yhteydessä komissiota olemaan luopumatta tämän kriteerin tiukasta käytöstä.
EnglishTo deviate from that is to risk challenge in the European Court, which is something that I must avoid.
Siitä poikkeaminen merkitsisi mahdollisesti oikeudenkäyntiä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, ja minun on vältettävä sitä.
EnglishThe European People's Party will support you, but we will criticise you very severely if you deviate from the original programme.
PPE-ryhmä aikoo tukea teitä, mutta kritisoimme teitä ankarasti, jos poikkeatte alkuperäisestä ohjelmasta.
EnglishTo waver on chosen strategies or deviate from them may cause serious damage to a project as wide-ranging as EMU.
Horjuminen ja kiinnipitämättömyys valituista strategioista saattaa EMU: n kaltaisessa laajassa hankkeessa aiheuttaa suurta vahinkoa.
EnglishI do find it quite astonishing that there should now be moves to deviate from this line without a reasonable alternative being presented.
Minusta on kummallista, jos nyt poiketaan tästä linjasta esittämättä kuitenkaan järkevää korvaavaa ehdotusta.