"to develop" - Suomenkielinen käännös

EN

"to develop" suomeksi

EN to develop
volume_up
[developed|developed] {verbi}

Can we develop marker vaccines, or new testing methods?
Voimmeko kehittää merkkirokotteita? Voimmeko kehittää uusia testausmenetelmiä?
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Euroopan puolustusvirasto kehittää sotilaallisia avaruusvalvontavoimavaroja.
What we are defending is the right to develop software, to develop the industry.
Se, mitä puolustamme, on oikeus kehittää ohjelmistoja ja teollisuutta.
A properly balanced information society cannot develop if it is merely market-driven.
Tasapainoinen tietoyhteiskunta ei voi kehittyä pelkästään markkinavetoisesti.
The reasons are not only purely financial; it is about being able to develop.
Syyt eivät ole pelkästään taloudelliset, vaan kyse on mahdollisuuksista kehittyä.
It must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
Niiden on voitava kehittyä asteittain toimiviksi kansallisiksi talouksiksi.
We intend to develop our trade as much as we can and the situation is improving.
Aiomme laajentaa kauppaamme mahdollisimman paljon, ja tilanne on parantumassa.
We have to recognise the fact that we need to develop our airports.
Meidän on myös myönnettävä se tosiasia, että haluamme laajentaa lentoasemiamme.
Perhaps it would be possible to develop and expand Natura 2000.
Ehkä on mahdollista kehittää ja laajentaa Natura 2000: ta.
to develop (myös: to hatch)
A new product may be produced, but there is no money to develop it further.
Uusi tuote saadaan kyllä aikaiseksi, mutta ei ole rahaa kehitellä sitä edelleen.
Your actual task was to develop a concept of security for all the citizens of Europe.
Varsinaisena tehtävänä oli kehitellä turvallisuussuunnitelma kaikille Euroopan kansalaisille.
Its role is to keep to the IGC mandate, not to develop new ideas.
Sen tehtävänä on noudattaa HVK:n neuvotteluvaltuuksia, ei kehitellä uusia ajatuksia.
We do European companies no favours by allowing monopolies to continue or develop.
Me emme suosi eurooppalaisia yrityksiä ja anna monopolien jatkaa tai syntyä.
Student associations should develop out of the needs and personal efforts of individuals.
Opiskelijajärjestöjen pitäisi syntyä yksilöiden tarpeiden ja henkilökohtaisten ponnistelujen tuloksena.
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
Sen vuoksi Euroopassa ei saa syntyä sellaista käsitystä, että tämä komissio olisi tasapainoinen!
After two to ten days SARS patients may develop a cough that might progress to difficulties in breathing.
Sars-potilaalle voi 2-10 päivän kuluttua ilmaantua yskää, joka saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia.
to develop (myös: to emerge)
to develop
In this regard, too, the Lisbon Treaty lays the foundations for us to be able to finally develop a common anti-terrorism policy in the European Union.
Tässäkin suhteessa Lissabonin sopimus tarjoaa perustan, jonka pohjalta voimme viimein alkaa rakentaa Euroopan unionin yhteistä terrorismintorjuntapolitiikkaa.

Esimerkkejä "to develop"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOnly in that way can we in this Parliament help democracy develop in the future.
Vain sillä tavoin voimme myös parlamentissa auttaa pian demokratiaa eteenpäin.
EnglishWe likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
EnglishTo this end, we in the European Union could develop a more constructive attitude.
Tämän vuoksi voisimme omaksua Euroopan unionissa hieman rakentavamman asenteen.
EnglishHe must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
Hänen on ensin luovuttava kemiallisten ja biologisten aseiden kehityshankkeistaan.
EnglishIt is therefore natural to also develop the framework for international civil law.
Sen vuoksi on luonnollista, että myös kansainvälistä siviilioikeutta kehitetään.
EnglishCommissioner, how do you see the agricultural negotiations develop in the WTO?
Arvoisa komission jäsen, miten maatalousneuvottelut etenevät mielestänne WTO:ssa?
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Joka vuosi 1,4 miljoonaa Euroopan kansalaista sairastuu johonkin dementian muotoon.
EnglishEach country must be given the opportunity to develop their own forestry policy.
Jokaiselle maalle on annettava mahdollisuus muotoilla oma metsäpolitiikkansa.
EnglishNot everyone accepts that we need to develop further that system of guarantees.
Kaikki eivät hyväksy sitä, että meidän on kehitettävä tällaista takuujärjestelmää.
EnglishMy intention is that we develop legislation that focuses on the fundamental issues.
Tarkoitukseni on, että kehitämme keskeisiin aiheisiin kohdistuvaa lainsäädäntöä.
EnglishThose three building blocks are necessary to develop democracy at European level.
Näitä kolmea rakennuspalikkaa tarvitaan demokratian kehittämiseen Euroopan tasolla.
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Meidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.
EnglishTherefore, I call on the Commission to develop a new strategy for world trade.
Niinpä kehotan komissiota laatimaan uuden maailmankauppaa koskevan strategian.
EnglishSecondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.
Toiseksi meidän on kehitettävä todellista yhteisvastuuta 27 jäsenvaltion välille.
EnglishIt is also essential that the Union can function effectively and can develop.
Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään.
EnglishIt must also develop an independent judiciary and discourage ethnic cleansing.
Sen on myös kehitettävä riippumaton oikeuslaitos ja estettävä etniset puhdistukset.
EnglishIt does not help to develop a social and employment policy for our own time.
Siitä ei ole apua ajanmukaisen sosiaali- ja ympäristöpolitiikan suunnittelussa.
EnglishConsequently, the Iraqi people must organise and develop their national resistance.
Irakilaisten on näin ollen järjestettävä ja kehitettävä kansallinen vastarintansa.
EnglishI think that the Commission could do a great deal there to help this develop.
Mielestäni komissiolla on tärkeä rooli, kun autetaan sellaisen kehittämisessä.
EnglishHowever, that is no reason for failing to develop a common European approach.
Se ei ole silti syy luopua yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan kehittämisestä.