EN

to designate [designated|designated] {verbi}

volume_up
1. yleinen
The Council also designates Mr. Roy Jenkins as president of the Commission.
Lisäksi neuvosto nimittää Roy Jenkinsin komission puheenjohtajaksi.
This Board will designate the Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are responsible for implementing the strategic priorities of the EIT.
Tämä neuvosto nimittää osaamis- ja innovointiyhteisöt, jotka vastaavat EIT:n strategisten tavoitteiden täytäntöönpanosta.
Today, however, the date 23 August should be designated European Day of Remembrance for the victims of Stalinism and Nazism.
Nyt 23. elokuuta pitäisi kuitenkin nimittää stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi.
Producer countries should therefore be allowed to designate a transitional period before the new reforms come into force.
Tuottajamaiden olisikin voitava määrätä siirtymäkausi ennen uusien uudistusten voimaantuloa.
We have zones which may be designated as mixing zones in transboundary water bodies - an excellent piece of legislation.
Meillä on alueita, jotka voidaan määrätä valtioiden rajatylittävien vesialueiden sekoittumisvyöhykkeiksi - mikä osoittaa lainsäädännön erinomaisuuden.
Furthermore, the Member States should be free to designate additional national protection areas, but it would breach the boundaries of the directive in every respect if we went any further than this.
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti määrätä muita kansallisia suojelualueita, mutta tätä pidemmälle menevät toimet ylittäisivät joka suhteessa direktiivin rajat.
2. virallinen
The Council and Parliament designate 2007 as 'European Year of Equal Opportunities for All'.
Neuvosto ja parlamentti nimeävät vuoden 2007 Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi.
A coordinator may be designated by the Commission and will act in the name of, and on behalf of, the Commission.
Koordinaattorin voi nimetä komissio, ja hän toimii komission nimissä ja sen puolesta.
We cannot simply draw lines on maps designating vast areas of inshore waters as MPAs or for renewable energy.
Rannikkovesiä ei voida nimetä merisuojelualueiksi tai uusiutuvan energian tuotantoalueiksi piirtämällä kartalle noin vain viivoja.
This means that it should remain possible to use the term wine to designate fruit wines.
Se tarkoittaa sitä, että pitäisi olla mahdollista käyttää hedelmäviineistä termiä ”viini”.
Within the Commission, that means the organisation of meetings with designated speakers, which are held regularly and are open to everyone.
Komissiossa tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjen keskustelukumppanien kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia, jotka ovat kaikille avoimia.

Esimerkkejä "to designate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe next item is the statement by Mr Prodi, President-designate of the Commission.
Esityslistalla on seuraavana komission puheenjohtajaksi valitun Prodin lausuma.
EnglishFirst of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
Ensinnäkin on laajennettu mahdollisuuksia lukea jokin lentoasema city-lentoasemaksi.
EnglishIt is essential, for example, that Member States designate eligible customers.
On esimerkiksi tärkeää, että jäsenvaltiot nimeävät valintakelpoiset asiakkaat.
EnglishThe next item is the statement by the President-designate of the Commission.
(PL) Esityslistalla on seuraavana komission puheenjohtajaksi nimitetyn lausuma.
EnglishFor these reasons, it is impossible for us to vote for the Commission-designate.
Näistä syistä meidän on mahdotonta äänestää ehdotetun komission puolesta.
English   The next item is the statement by the President-designate of the Commission.
   Esityslistalla on seuraavana komission puheenjohtajaehdokkaan lausuma.
EnglishOn 15 November President Mbeki met President-designate Barroso in Brussels.
Presidentti Mbeki tapasi puheenjohtajaehdokas Barroson 15. marraskuuta Brysselissä.
EnglishWe are ready to designate experts that could work together with the United Nations.
Olemme valmiit nimeämään asiantuntijoita, jotka työskentelisivät yhdessä YK:n kanssa.
EnglishHearings of the members-designate of the new Commission by the European Parliament.
Euroopan parlamentti järjestää uusien komission jäsenehdokkaiden kuulemistilaisuudet.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
komission varapuheenjohtajaehdokas. - (EN) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti.
EnglishI was honoured to receive your support as President-designate of the Commission in July.
Minulla oli kunnia saada kannatuksenne komission puheenjohtajaksi heinäkuussa.
EnglishSecondly, there are still doubts about the Commissioner-designate responsible for research.
Toiseksi, tutkimuksesta vastaavaa komission jäsentä kohtaan tunnetaan epäilystä.
EnglishMr President-designate, your work, I should say your mission, will be immense.
Arvoisa puheenjohtajaehdokas, teidän työnne tai pikemminkin tehtävänne on valtavan suuri.
EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
Hyvät parlamentin jäsenet, meillä on tällä hetkellä yksi, ja vain yksi, puheenjohtajaehdokas.
EnglishAmendment of the Rules of Procedure concerning the hearings of Commissioners-designate (
Työjärjestyksen muuttaminen komission jäsenehdokkaiden kuulemisten osalta (
EnglishIt is seeking to designate environmental tobacco smoke a class 1 carcinogen.
Komission tarkoituksena on luokitella tupakansavu syöpää aiheuttavien aineiden 1 luokkaan.
EnglishThere is one point I would ask the Commission President-designate to respond to.
Haluaisin kysyä yhden asian komission nimetyltä puheenjohtajalta.
EnglishIn the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete.
Komission jäsenehdokkaat eivät kuulemisten aikana sanoneet lähes mitään konkreettista.
EnglishMr President, Mr President-designate, just a few words on the WTO and agriculture.
Arvoisa puhemies, arvoisa valittu komission puheenjohtaja, pari sanaa WTO:sta ja maataloudesta.
EnglishMr President, Mr President-designate Prodi, we Social Democrats are disappointed.
Arvoisa puhemies, arvoisa valittu puheenjohtaja Prodi, me sosiaalidemokraatit olemme pettyneitä.