EN

depth {substantiivi}

volume_up
depth
The coverage and depth of preferential treatment varies from one agreement to the other.
Suosituimmuuskohtelun kattavuus ja syvyys vaihtelevat sopimuksesta toiseen.
There might be storms, but the depth of the ocean is still there, unchanged.
Myrskyistäkin huolimatta meren syvyys pysyy muuttumattomana.
So you go from elation to depression -- there's no depth.
Siirtyy ekstaasista alakuloon, syvyys puuttuu.
Firstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
Ensinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
(DE) Mr President, the depth of the crisis in Europe was caused not simply by unethical behaviour on the financial markets, Mr Barroso.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, Euroopan unionin kohtaaman kriisin vakavuus ei johtunut yksinomaan rahoitusmarkkinoiden epäeettisestä toiminnasta.
I think that these speeches clearly reflect the depth and strength of the institution's mandate, but also the challenges inherent in it.
Minusta näistä puheenvuoroista ilmeni selkeästi EBRD:n tehtävän syvällisyys ja voimavarat sekä siihen liittyvät haasteet.
Mr President, honourable Members, this debate did of course go into some depth, and I will take the liberty of speaking a little longer than usual.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tässä keskustelussa saavutettiin tietenkin jonkinasteinen syvällisyys, ja otan vapauden puhua hiukan tavallista pidempään.
depth (myös: criticality)
depth

Esimerkkejä "depth"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
Asiaa ei pidä kaunistella tai vähätellä, vaan se on tutkittava perinpohjaisesti.
EnglishShe also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
Hän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
EnglishFor more in-depth information, go to the Microsoft website for IT professionals.
Lisätietoja on Microsoftin IT-asiantuntijoille tarkoitetussa verkkosivustossa.
EnglishThere has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model.
Kestävän enimmäistuoton mallin virhelaskelmien riskejä ei ole arvioitu kunnolla.
EnglishI think that it would be a good idea to examine it in depth in the coming period.
Mielestäni on hyvä tutkia tätä lausuntoluonnosta perusteellisesti tulevana aikana.
EnglishThe European Council held in-depth discussions on the Union's immigration policy.
Eurooppa-neuvosto käsitteli perusteellisesti unionin maahanmuuttopolitiikkaa.
EnglishI am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue.
Olen iloinen, että parlamentti lopultakin aloitti asian perusteellisen tarkastelun.
EnglishWe need to replace short-term initiatives with long-term, in-depth cooperation.
Meidän on korvatta lyhytnäköiset aloitteet pitkän aikavälin tiiviillä yhteistyöllä.
EnglishIt is clear that the contents of this agreement must be considered in more depth.
On selvää, että sopimuksen sisältöä on vielä tarkasteltava perusteellisemmin.
EnglishIt has given us the opportunity for a new in-depth debate on trade in services.
Sen pohjalta olemme voineet käydä uutta, perusteellista keskustelua palvelukaupasta.
EnglishThis solution can only result from an in-depth analysis and from an open debate.
Ratkaisu voi perustua ainoastaan perusteelliseen analyysiin ja avoimeen keskusteluun.
EnglishThis issue will be examined in more depth during a later evaluation exercise.
Tätä asiaa tarkastellaan perinpohjaisemmin myöhemmin toteutettavassa arvioinnissa.
EnglishWe hope that the report and in-depth evaluation will as yet be forthcoming.
Toivomme, että silti todellakin toimitetaan kertomus sekä kunnollinen arviointi.
EnglishThe need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
Tarve käydä syvällisempää vuoropuhelua näillä alueilla näkyy äänestyksessäni.
EnglishFirstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
Ensinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
EnglishI am pleased that we will be discussing this in greater depth here tomorrow.
Olen iloinen siitä, että me keskustelemme tästä perusteellisemmin täällä huomenna.
EnglishFor this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
Tästä syystä komissio alkoi kesäkuussa 2010 analysoida aiheita perusteellisesti.
EnglishThat is something positive, and the discussion in depth is there and should continue.
Se on myönteinen asia, ja syvällistä keskustelua käydään ja sitä pitää jatkaa.
EnglishFirst, because we need to take time for an in-depth analysis of what happened.
Ensinnäkin meidän on varattava aikaa tapahtuneen syvälliseen analysointiin.
EnglishIt would be better to do some in-depth research on road surface noise and dangers.
Olisi pikemminkin tutkittava perusteellisesti tierakenteiden melua ja vaarallisuutta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "depth":

depth
depth psychology
depth bomb