"dense" - Suomenkielinen käännös

EN

"dense" suomeksi

FI
EN

dense {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
This communication is extremely dense and well presented.
Tämä tiedonanto on myös äärimmäisen tiivis ja hyvä ilmaisultaan.
It in fact almost exhausts the subject of human rights and, at the same time, it has flaws because of its qualities; that is to say it is dense and it can sometimes take a long time to read.
Siinä käsitellään lähes tyhjentävästi ihmisoikeuksien aihetta, ja samalla siinä on puutteita, jotka johtuvat sen ansioista; se on tiivis ja sen lukeminen vie aikaa.
dense
dense (myös: thick)
3. Kuvainnollinen
dense
volume_up
monimutkainen {adj.} (tekstistä)
dense
volume_up
vaikea {adj.} (tekstistä)

Esimerkkejä "dense"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have a strong, dense relationship with Iraq, and talk about it a great deal.
Meillä on vahvat ja tiiviit suhteet Irakiin ja me keskustelemme siitä paljon.
EnglishThe programme you have presented for your Presidency is extremely dense.
Meille esittämänne puheenjohtajakauden ohjelma on aihealueiltaan hyvin runsas.
EnglishWith its 62 paragraphs and 14 dense pages, it provides much food for thought.
Sen 62 kohtaa ja 14 tiivistä sivua antavat paljon ajattelemisen aihetta.
EnglishI do not wish to reopen this debate, which has been extremely dense, but constructive.
En haluaisi enää puuttua keskusteluun, joka mielestäni oli rakentava mutta samalla hyvin tiukka.
EnglishThe government has created a dense network of ever wider motorways.
Hallitus on luonut entistä laajempien moottoriteiden tiiviin verkoston.
EnglishThe months to come will therefore still be extremely dense in terms of thinking and in debates.
Tulevat kuukaudet ovatkin täynnä keskustelua ja ajatustenvaihtoa.
EnglishMr President, I can see male and female pensioners among the dense crowd of members of the public.
Arvoisa puhemies, näen suuressa yleisöjoukossa sekä miespuolisia että naispuolisia eläkeläisiä.
EnglishWithout a well-developed, dense network of collection points, collection targets are unachievable.
Ilman pitkälle kehitettyä tiheää keräyspisteiden verkostoa keräystavoitteita ei voida saavuttaa.
EnglishThese include dense black coral forests, some more than two metres in height.
Tällaisia lajeja ovat muun muassa tiheät mustakorallimetsät, jotka saattavat kasvaa yli kahden metrin korkuisiksi.
EnglishThis communication is extremely dense and well presented.
Tämä tiedonanto on myös äärimmäisen tiivis ja hyvä ilmaisultaan.
EnglishSome hundreds of regional projects have been financed and have promoted a dense network of human exchanges.
On rahoitettu satoja alueellisia hankkeita, jotka ovat edistäneet henkilövaihdon tiivistä verkostoa.
EnglishInstead of concentrating on innovation, our businesses will now have to wade through a dense, 600-page regulation.
Innovointiin keskittymisen sijaan yritystemme on nyt kahlattava läpi paksu, 600-sivuinen asetus.
EnglishAll new investments were poured into a dense network of motorways and increasingly large airports.
Kaikki uudet investoinnit kohdistettiin kokonaan tiheisiin moottoritieverkostoihin ja yhä suurempiin lentokenttiin.
EnglishIt seems to me that the forty pages of this White Paper are forty dense pages, full of reflection and proposals.
Minusta tämän valkoisen kirjan 40 sivua ovat tiiviitä sivuja, joita luonnehtii harkinta ja ehdotusten paljous.
EnglishIn the remaining provisions of this directive and the subject of our vote tomorrow, there is a great deal of dense technical content.
Muuten tässä direktiivissä ja siinä, mistä huomenna äänestämme, on paljon teknisiä yksityiskohtia.
EnglishThose who would stop or inhibit deep-water drilling must explain how they would find an energy-dense substitute for oil.
Niiden, jotka aikovat keskeyttää tai estää syvänmeren porauksen, on selvitettävä, miten löydetään energiatiheä korvike öljylle.
EnglishMany of them are, for obvious reasons, internally displaced and now live in areas with dense minority group populations.
Useimmat heistä ovat ilmeisistä syistä joutuneet siirtymään valtion sisäisesti ja asuvat nyt alueilla, joilla vähemmistöryhmien edustajia asuu runsaasti.
EnglishThere is no excuse for Hamas rocket attacks, but nor for the use of dense inert metal explosives to maim civilians.
Hamasin ohjushyökkäyksiä ei voida hyväksyä millään tekosyyllä, kuten ei myöskään ns. DIME-ammusten (dense inert metal explosive) käyttöä siviilien silpomiseksi.
EnglishYour regulations, which are unconsolidated, dense, sometimes incoherent if not absurd, are not responsible!
Teidän säännöksenne, jotka ovat hajanaisia, erittäin runsaslukuisia ja toisinaan epäjohdonmukaisia elleivät jopa järjettömiä, eivät ole tietenkään vastuussa tästä tilanteesta!
EnglishThis depleted uranium is used in bombs because it is very dense and highly penetrating; it can blast through floors, tank armouring and so on.
Köyhdytettyä uraania käytetään pommeissa, koska se on erittäin tiivistä ja läpäisevää; se voi läpäistä esimerkiksi lattian tai panssarivaunun.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dense":

dense
denseness