EN

to deliver [delivered|delivered] {verbi}

volume_up
1. yleinen
to deliver
But it is equally important that we should deliver promises of a recovery plan.
On kuitenkin yhtä tärkeää antaa lupauksia elvytyssuunnitelmasta.
We ask that the Commission should deliver to this House a statement on this state of affairs.
Pyydämme, että komissio antaa parlamentille julkilausuman tilanteesta.
Do we want to deliver the final blow to the European textiles sector?
Haluammeko antaa Euroopan tekstiilialalle lopullisen iskun?
Dakar is an opportunity to deliver on internationally agreed targets.
Dakar on tilaisuus toteuttaa kansainvälisesti sovittuja tavoitteita.
That is the amount needed if we are genuinely to deliver on this eContent proposal.
Tuo summa tarvitaan, jos Content-ehdotus halutaan todella toteuttaa.
This could deliver our dream of a real Europe of borderless justice.
Sen avulla voisimme toteuttaa unelmamme todellisesta rajattoman oikeuden Euroopasta.
Farmers have been unable to deliver milk for some days in various countries.
Monissa maissa viljelijät eivät muutamaan päivään ole voineet toimittaa maitoa.
It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.
On nimittäin paljon helpompaa toimittaa jäädytettyä lihaa syrjäisille alueille.
Because you have to deliver something overnight. It's pretty. It's not bad.
Koska heidän pitää toimittaa jotain yön yli. Se on nättiä.
to deliver
You should at least have the decency to let our speaker deliver his address.
Kehotan teitä kunnioittamaan puhujaamme ja antamaan hänelle mahdollisuus pitää puheensa.
Because you have to deliver something overnight. It's pretty. It's not bad.
Koska heidän pitää toimittaa jotain yön yli. Se on nättiä.
The days on which they were unable to deliver should be added to their quota.
Ne päivät, joina he eivät voineet toimittaa maitoa, pitää ottaa huomioon heidän maitokiintiössään.
to deliver
We will confirm our obligation to deliver the mid-term review and evaluation of how the IIA is working.
Vahvistamme velvoitteemme esittää puolivälin tarkistus ja arviointi toimielinten välisen sopimuksen toiminnasta.
However, I should in this respect also like to deliver a few notes of discord which do not concern Parliament.
Tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin myös esittää joitakin arvostelun sanoja, jotka eivät koske parlamenttia.
2:04 Miten puhe pitäisi esittää?
It is now that we must deliver on our promises.
Nyt meidän pitää lunastaa lupauksemme.
Nyt on aika lunastaa lupaus.
An excellent result, but will we now be able to deliver the goods for some 500 million people?
Se on erinomainen saavutus, mutta pystymmekö tästä lähtien lunastamaan lupaukset 500 miljoonalle ihmiselle?
I believe that is the only way to deliver more growth and new jobs.
Minusta se on ainoa keino synnyttää lisää kasvua ja uusia työpaikkoja.
It is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.
Se on yksi niistä harvoista aloista, joilla EU voi synnyttää kasvua sen tukahduttamisen sijaan.
Who would like to have their baby delivered by a doctor, a junior obstetrician after being on duty for 70 hours?
Kuka haluaisi synnyttää, jos lääkäri, nuorempi synnytyslääkäri on päivystänyt 70 tuntia?
The Governor has demanded that the food be delivered to him first so that he can arrange for it to be distributed.
Kuvernööri vaatii, että elintarvikkeet toimitetaan aluksi hänelle, jotta hän voisi jakaa ne.
This committee delivered an opinion which is available to this Parliament, distributed by the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities.
Komitea antoi asiasta lausuntonsa, joka on parlamentin saatavilla ja jota naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta jakaa.
They can even pick up and deliver loads within a Member State other than their country of origin.
Siihen voidaan lastata ja sillä voidaan kuljettaa tavaraa jopa muun kuin sen jäsenvaltion alueella, josta käsin kuorma-autoa liikennöidään.
Obviously combined transport would have a major advantage if clients could have their goods moved and delivered when unimodal road haulage was forbidden.
Yhdistetyt kuljetukset olisivat ilman muuta paremmassa asemassa, jos asiakkaiden tavarat voitaisiin kuljettaa ja toimittaa perille silloin, kun pelkät maantiekuljetukset on kielletty.
As far as LPG is concerned, of course, the situation is that road traffic regulations cover the question of, say, tankers of LPG being delivered to a filling station.
Nestekaasun osalta tilanne on todellakin se, että tieliikennemääräysten piiriin kuuluvat esimerkiksi huoltoasemalle nestekaasua kuljettavat säiliöautot.
to deliver
to deliver
What it could not do was to declare null and void an act delivered before a public official of a Member State.
Sen sijaan valiokunnalla ei ole valtuuksia julistaa jäsenvaltion virkamiehen vahvistamaa tointa mitättömäksi.
to deliver
to deliver
2. Politiikka

Esimerkkejä "to deliver"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhat must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
Mitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
EnglishWe no longer trust ministers to deliver what they say when they come to Brussels.
Emme enää luota siihen, että ministerit pitävät Brysselissä antamansa lupaukset.
EnglishI hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Toivon, että voimme tarjota heille tulevaisuudessa jotain pysyvää ja myönteistä.
EnglishHere we can show that Europe can and does deliver real benefits to our citizens.
Täällä voimme näyttää, että Eurooppa voi ja tuo todellisia etuja kansalaisillemme.
EnglishThis is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Tämä on hyvä ja käytännöllinen lainsäädäntöasiakirja, joka tuottaa hyviä tuloksia.
EnglishIt is not simply their ability to implement the acquis - they can deliver on that.
Kyse ei ole vain yhteisön säännöstöstä - sen suhteen he pärjäävät oikein hyvin.
EnglishI am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
Olen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
EnglishI have therefore tried, particularly in the last year, to deliver this message.
Tästä syystä olen yrittänyt etenkin viime vuoden aikana välittää seuraavan viestin.
EnglishIt is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
On korkea aika tehdä nämä päätökset ja varmistaa, että ne ovat kunnianhimoisia.
EnglishThey deliver centralised policies decided by the big parties in the big countries.
Ne tekevät keskusvallan politiikkaa ja niissä määräävät isojen maiden isot puolueet.
EnglishWe will, of course, monitor the Commission's progress to deliver on these provisions.
Me tietenkin seuraamme, miten komissio edistyy näiden säännösten valmistelussa.
EnglishThere is one missing, I think, which concerns the devices to deliver the vaccines.
Yksi kuitenkin mielestäni puuttuu: suunnitelmat rokotteiden toimittamiseksi.
EnglishI am tempted to repeat that: Member States still have to deliver on their commitments!
Mieleni tekisi toistaa, että jäsenvaltioiden on vielä täytettävä sitoumuksensa!
EnglishThe European Investment Bank needs to deliver more, better, faster results.
Euroopan investointipankin on saatava aikaan lisää parempia ja nopeampia tuloksia.
EnglishHaving given undertakings, it then left it to Parliament to deliver on them.
Annettuaan lupauksia neuvosto jätti niiden täyttämisen parlamentin huoleksi.
EnglishI hope the Commission will deliver some sound results on that score this year.
Toivon, että komissio saa tänä vuonna aikaan hyviä tuloksia tässä asiassa.
EnglishWe must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
Meidän on saatava tiedeala tuottamaan nopeita ja kohtuuhintaisia ratkaisuja jo nyt.
EnglishEU 2020 does not yet deliver on these parameters, so we still have work to do.
EU 2020 -strategia ei vielä kata näitä parametrejä, joten meillä on edelleen tehtävää.
EnglishOur economic analysis shows that the Lisbon Strategy is beginning to deliver.
Taloudellisesta analyysistämme käy ilmi, että Lissabonin strategia on alkanut tuottaa.
EnglishNow we have to get down to work, look at the substance and deliver results.
Nyt meidän on ryhdyttävä työhön, tarkasteltava pääkohtia ja saatava aikaan tuloksia.