EN

decent {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
decent (myös: good, honest, proper, real)
This must fill every decent citizen of the European Union with horror.
Tämän on herätettävä kauhua jokaisessa Euroopan unionin kunnon kansalaisessa.
They are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
Metsätyöntekijät vaativat kunnon palkkaa, joka vastaisi työn vaaroja.
Decent jobs for all’ is the crucial tool for eradicating poverty.
Käsite "decent jobs for all" – kunnon työtä kaikille – on ratkaiseva väline köyhyyden poistamisessa.
In that letter they wrote, 'Decent capitalism needs effective public policy.
Kirjeessä sanotaan: "Kunnollinen kapitalismi edellyttää tehokasta julkista politiikkaa.
We must end IUU fishing and ensure a decent livelihood for all of those working in the sector.
Meidän on lopetettava laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus sekä varmistettava kunnollinen toimeentulo kaikille alalla työskenteleville.
If one party in social consultation levels criticism of this kind, then we owe it to them to give them a decent answer.
Jos yksi sosiaalisen vuoropuhelun osapuoli ilmaisee tällaista kritiikkiä, velvollisuutemme on antaa sille kunnollinen vastaus.
Bulgaria is a highly responsible country and will always endeavour to be a good and decent partner.
Bulgaria on erittäin vastuullinen maa ja pyrkii aina olemaan hyvä ja luotettava kumppani.
This is not a decent compromise, but a shaky foundation.
Se ei ole hyvä kompromissi, vaan hauras perusta.
Meidän on nyt saatava aikaan hyvä ja moitteeton järjestelmä.
Everyone ought to be able to enjoy enough money to guarantee a decent standard of living.
Jokaisen pitäisi voida saada ihmisarvoiseen elintasoon riittävä määrä rahaa.
Young people must see the prospect of advancement and a decent income, as well as adequate social security.
Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia urakehitykseen ja kunnolliset tulot sekä riittävä sosiaaliturva.
A proper debate should be allowed for, as well as decent consultation of our legal services.
Asianmukainen keskustelu pitäisi sallia, samoin kuin oikeudellisen yksikkömme riittävä kuuleminen.
Every decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Jokainen säädyllinen ihminen järkyttyi Kaukoidän viime viikon luonnonkatastrofista.
If, however, Europe is to become a decent continent, a halt must be called to this odious trade.
Jos Euroopasta on kuitenkin tarkoitus luoda säädyllinen maanosa, tästä vastenmielisestä kaupasta on tehtävä loppu.
However, I have to remind you on this very occasion that administration only accounts for less than 6% of the European Union budget, so this is quite a decent proportion.
Haluan kuitenkin tässä yhteydessä muistuttaa, että hallinnolliset menot vievät alle kuusi prosenttia Euroopan unionin talousarviosta, mikä on melko säädyllinen osuus.
This report presents a package of measures which are absolutely necessary to guarantee women in Europe a decent life.
Tässä mietinnössä esitellään joukko toimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta eurooppalaisille naisille taattaisiin tyydyttävä elämä.
The compromise resolution we are supposed to be adopting following today's debate is not a perfect but a decent example of such an approach.
Kompromissipäätöslauselma, joka meidän on määrä hyväksyä tämän päivän keskustelun jälkeen, ei ole täydellinen, mutta se on tyydyttävä esimerkki tällaisesta lähestymistavasta.
I ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
Pyydän hallintoa varmistamaan, että meillä on sopiva lämpötila, jossa työskennellä.
decent (myös: proper, good old)
If we cannot offer Ukraine a modern electric locomotive, we should at least offer it a decent diesel one.
Jollemme voi tarjota Ukrainalle uudenaikaista sähköjunaa, meidän olisi tarjottava sille vähintäänkin kelpo dieseljuna.
decent (myös: moral)

Esimerkkejä "decent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Olen varma, että pystymme tässäkin asiassa saavuttamaan kunnollisen kompromissin.
EnglishEvery decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Jokainen säädyllinen ihminen järkyttyi Kaukoidän viime viikon luonnonkatastrofista.
EnglishThe family also bears responsibility for passing on decent values to children.
Perheiden mahdollisuudet opettaa lapsille terveiden arvojen merkitys ovat tärkeitä.
EnglishGuaranteeing agricultural incomes at decent levels is not just an economic issue.
Kohtuullisten maataloustulojen takaaminen ei ole vain taloudellinen kysymys.
EnglishIt is our duty to ensure that every child enjoys a decent standard of living.
Velvollisuutemme on varmistaa, että jokaisen lapsen elintaso on kohtuullinen.
EnglishThese people deserve our respect, they deserve a dignified life and a decent living.
Nämä ihmiset ansaitsevat kunnioituksemme, ihmisarvoisen ja kunnollisen elämän.
EnglishThe Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
Komissio pani kohtalaisen hyvin asiaan vauhtia, mutta neuvostossa näin ei tehty.
EnglishIt is the protection of the fundamental human right to a decent life and to freedom.
Kyse on ihmisarvoista elämää ja vapautta koskevien perusihmisoikeuksien suojelusta.
EnglishThe European Parliament has delivered a decent, reasonable, bigger budget.
Euroopan parlamentti on laatinut kelvollisen, järkevän, suuremman talousarvion.
EnglishPeople arriving from third countries need to be able to live a decent human life.
Kolmansista maista tulevien ihmisten on voitava elää ihmisarvoista elämää.
EnglishDecent work must be a universal objective for all the international institutions.
Ihmisarvoisen työn on oltava kaikkien kansainvälisten instituutioiden yhteinen tavoite.
EnglishObviously, these people also have difficulties in getting decent housing.
Näillä ihmisillä on selvästi vaikeuksia myös kohtuullisen asunnon löytämisessä.
EnglishThe population's mental health is a vital issue for ensuring a decent quality of life.
Väestön mielenterveys on olennainen kysymys kunnollisen elämänlaadun takaamisessa.
EnglishThe report is a good one, and we unreservedly support the EU's commitment to decent work.
Mietintö on hyvä, ja tuemme varauksetta EU:n sitoutumista ihmisarvoiseen työhön.
EnglishThis is the only way we can ensure that decent and humane standards are applied.
Tämä on ainoa tapa varmistaa, että asianmukaisia ja inhimillisiä standardeja sovelletaan.
EnglishI ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
Pyydän hallintoa varmistamaan, että meillä on sopiva lämpötila, jossa työskennellä.
EnglishClearly many Members would agree with that and that is decent political debate.
Selvästi monet jäsenet ovat siitä yhtä mieltä, ja se on soveliasta poliittista väittelyä.
EnglishIn that letter they wrote, 'Decent capitalism needs effective public policy.
Kirjeessä sanotaan: "Kunnollinen kapitalismi edellyttää tehokasta julkista politiikkaa.
EnglishIf we do this, we will be helping - at least - to extend the Decent Work programme.
Näin toimimalla voimme vihdoinkin laajentaa ihmisarvoisen työn ohjelmaa.
EnglishOnly those countries whose economy is in decent shape can benefit from globalisation.
Globalisaatiosta pystyvät hyötymään vain sellaiset maat, joiden oma talous on kunnossa.