EN

cut-off {substantiivi}

volume_up
cut-off (myös: ambit, border, borderline, bound)
The question of where exactly the cut-off point between a retail loan and a non-retail loan should be, is subject to ongoing consideration.
Pohdimme paraikaa sitä kysymystä, missä kulutusluoton ja muun luoton välinen raja täsmälleen kulkee.
In any case, this move to increase the cut-off figure for the formation of political groups is evidently driven by a different agenda.
Tämän poliittisten ryhmien muodostamista koskevan raja-arvon nostamista koskevan toimenpiteen vaikuttimena on joka tapauksessa eri suunnitelma.
cut-off (myös: block, bracket, dam, freeze)
cut-off

Esimerkkejä "cut-off"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would like the verbatim report to include the words: "The President cut him off".
Haluaisin sanatarkkoihin istuntoselostuksiin sanat: "puhemies keskeytti puhujan".
English   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Minun on keskeytettävä teidät, sillä kyseessä ei ole henkilökohtainen ilmoitus.
EnglishWe will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
Keskeytämme puheenvuoronne minuutin jälkeen, koska luettelossa on 13 ihmistä.
EnglishAnother important issue is the cut-off criteria for particularly sensitive substances.
Toinen tärkeä kysymys koskee erityisen herkkien aineiden poissulkemisperusteita.
English   Mr Bonde, I have cut you off because this is not the time to make statements.
   Hyvä jäsen Bonde, keskeytin teidät, koska nyt ei ole sopiva hetki antaa lausuntoja.
EnglishThe flow of subsidies intended to promote freedom in that country is being cut off.
Maan vapauden edistämiseksi tarkoitettujen avustusten perillemenoa ollaan estämässä.
English(The President cut off the speaker since he had exceeded his allotted time)
(Puhemies keskeytti puhujan, koska tämä oli ylittänyt hänelle myönnetyn puheajan.)
EnglishWill the Commission allow European aid to the agricultural sector to be cut off?
Aikooko komissio sallia näiden eurooppalaisten tuotantotukien leikkaamisen viljelyalalla?
EnglishHe said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
Hän sanoi katkaisevansa heiltä sormet, jos he puuttuvat Sudanin asioihin.
EnglishObviously, we need to cut off the supply, but that may be extremely difficult.
Meidän on selvästi katkaistava huumetoimitukset, mutta se saattaa olla erittäin vaikeaa.
EnglishInner Serbia, in particular the Sandžak of Novi Pazar, is, of course, completely cut off.
Sisä-Serbia, erityisesti Novi Pazarin Sandžak on tietenkin täysin eristyksissä.
EnglishLast month, your speech was cut off, and now you are suffering a power cut.
Viime kuussa puheenvuoronne keskeytettiin, ja nyt teiltä sammutetaan valot.
EnglishThat is not a personal statement, Mrs Breyer, and I must therefore cut you off.
Hyvä rouva, tuo ei ole henkilökohtainen lausuma. Joudun siis peruuttamaan puheenvuoronne.
EnglishThe summit Council has already agreed that there has to be a cut-off point.
Eurooppa-neuvosto on jo myöntänyt, ettei arviointi voi jatkua loputtomiin.
EnglishPeople in poorly accessible areas must also not be cut off from services.
Vaikeapääsyisilläkään alueilla asuvia ihmisiä ei saa sulkea palvelujen ulkopuolelle.
EnglishEveryone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
Kaikki tietävät, etteivät ruuhkautumiskohdat yleensä muodostu rajoille.
EnglishIf Member States are not willing to comply with the directives, cut off the funding.
Jos jäsenvaltiot eivät ole halukkaita noudattamaan direktiivejä, keskeyttäkää rahoitus.
EnglishThe victims were put to death and parts of their bodies were cut off or ripped out.
Uhrit tapettiin, ja heidän ruumiinosiaan leikattiin tai revittiin irti.
EnglishI am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
Olen kuullut, että jos sanon jotakin, mikä pahastuttaa mielenne, mikrofoni suljetaan.
EnglishWill it burn out people’s eyes, stone women or cut off people’s hands?
Polttaako se ihmisten silmiä, kivittääkö se naisia vai leikkaako se ihmisiltä käsiä?