EN

to create [created|created] {verbi}

volume_up
If it doesn't, you can create one and then create the recovery drive.
Jos siinä ei ole, voit luoda sellaisen ja luoda sitten palautusaseman.
This reform process will create the conditions required for economic recovery.
Tällä uudistusprosessilla voidaan luoda talouden elpymisen vaatimat edellytykset.
One proposal is to create the Single Market by means of a type approval system.
Ensimmäinen ehdotus on luoda sisämarkkinat tyyppihyväksyntämenettelyn avulla.
However, this must not create any barriers to trade or distortion of competition.
Ne eivät saa kuitenkaan aiheuttaa kaupan esteitä eikä kilpailunvääristymiä.
This indecisiveness is a major problem and will create huge difficulties.
Päättämättömyys on suuri ongelma, ja se aiheuttaa valtavia hankaluuksia.
These intensive farming methods naturally create a number of problems.
Tehokas karjankasvatus aiheuttaa luonnollisesti ongelmia.
At the beginning of 2002, Europe will create its own food safety authority.
Vuoden 2002 alussa Eurooppa perustaa oman elintarvikeviranomaisen.
By the same token, I repeat my proposal to create a European credit rating authority.
Samalla toistan ehdotukseni perustaa Euroopan luottoluokitusviranomainen.
I therefore welcome the Commission's proposal to create a Community patent.
Pidänkin myönteisenä komission ehdotusta perustaa yhteisöpatentti.
Decisions can create an important precedent and affect interest rates.
Päätökset voivat muodostaa tärkeän ennakkotapauksen ja vaikuttaa korkoihin.
She has indicated that it might be appropriate to create a committee of wise men.
Neuvoston puheenjohtaja totesi, että voisi olla tarkoituksenmukaista muodostaa viisasten komitea.
We are aiming to create a Europe where all regions are equal.
Päämääränämme on muodostaa Eurooppa, jossa kaikki alueet ovat tasavertaisia.
My group believes it is superfluous to create a separate working party on 'renewable energy' in the Commission for this coordination work.
Tällaisen yhteensovittamisen edistämiseksi on ryhmäni mielestä turha nimittää erityistä työryhmää " uusiutuva energia" komissioon.

Esimerkkejä "to create"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEconomic sanctions will only create a much larger disaster than the one in Iraq.
Taloudelliset pakotteet aiheuttavat vain vieläkin laajempaa tuhoa kuin Irakissa.
EnglishIt would create pressure for better politics in the United States and Australia.
Näin luotaisiin paineita parempaan politiikkaan Yhdysvalloissa ja Australiassa.
EnglishTo create a custom profile, you must first install Windows Media Profile Editor.
Voit luoda mukautetun profiilin asentamalla ensin Windows Media Profile Editorin.
EnglishIt is always a challenge to create a real debate and not just to have monologues.
On aina haastavaa saada syntymään aitoa keskustelua eikä pelkkiä yksinpuheluja.
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jos toivomme menestystä Kööpenhaminassa, meidän on perustettava sopeutumisrahasto.
EnglishAs far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
Minun nähdäkseni sillä ei luoda yhteisölle toimivaltaa puolustustarvikekaupassa.
EnglishA constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
Perustuslailla pitäisi ainoastaan antaa perussäännöt lainsäädännön laatimisesta.
EnglishThe name you enter is used to create Web and e-mail addresses for your services.
Antamaasi nimeä käytetään luotaessa WWW- ja sähköpostiosoitteet palveluillesi.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool to create a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishThe option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
Kuvasalasanan luontimahdollisuus näkyy tietokoneen asetuksissa Käyttäjät-sivulla.
EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Valtaosa työpaikoista syntyy pikemminkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
EnglishThe consumption of drugs and substances that create dependence varies over time.
Huumausaineiden ja riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö vaihtelee eri aikoina.
EnglishYou can change the schedule and you can manually create a backup at any time.
Voit muuttaa ajoitusta sekä luoda varmuuskopioita manuaalisesti milloin tahansa.
EnglishHere the European partners must learn from each other how to create more jobs.
Eurooppalaisten on opittava toisiltaan, kuinka voimme luoda lisää työllisyyttä.
EnglishWe must also make sure we do not create any new hierarchies between the countries.
Tähän kuuluu myös se, että emme luo uusia arvojärjestyksiä näiden maiden välille.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Tällä uudistusprosessilla voidaan luoda talouden elpymisen vaatimat edellytykset.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Näitä tietoja tarvitaan, kun alias luodaan toimialueen rekisteröintipalveluun.
EnglishIn the left pane, click Create a system repair disc, and then follow the steps.
Valitse vasemmasta ruudusta Luo järjestelmän korjauslevy ja toimi ohjeiden mukaan.
EnglishWe cannot - and must not - create a separate European Union human rights concept.
Emme voi emmekä saa luoda itsellemme omaa eurooppalaista ihmisoikeuskäsitettä.