EN

count {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
However, there is evidence of doublespeak on several counts and the matter is very serious.
Kuitenkin meidän kaksinaismoralismimme ilmenee monin tavoin, ja asia on hyvin vakava.
Bulgaria can count upon the Council’s help in the future in seeking a positive outcome to this matter.
Bulgaria voi luottaa neuvoston apuun vastaisuudessa, kun asia pyritään saattamaan myönteiseen lopputulokseen.
It is a job for the top man, but in this case the top men have failed on two counts.
Tämä on pääministerien asia. Tässä pääministerit kuitenkin epäonnistuivat kaksi kertaa.
count (myös: earl)
Count Sforza expressed the hope that Eritrea would not be annexed to Ethiopia.
Kreivi Sforza ilmaisi toiveensa, että Eritreaa ei liitettäisi Etiopiaan.
Kreivi Sforzan mukaan se on vastenmielistä.
The renowned nineteenth century thinker of the Hungarian age of reform, Count Széchenyi, said that anyone who covers up trouble increases it.
Tunnettu Unkarin 1800-luvun reformiajan ajattelija kreivi Széchenyi sanoi aikoinaan, että se, joka salaa ongelmia, lisää niitä.
count (myös: calculation, compute)
(Äänestys ja äänten laskenta: ks. pöytäkirja)
Paragraph 29, in the French version, calls on the Union to ensure that sperm count surveys are carried out.
Ranskankielisen version 29 kohdassa vaaditaan Euroopan unionia takaamaan siittiöiden (sperme) laskenta.
Counting the sperm of the whole of the European Union would be difficult.
Siittiöiden laskenta koko Euroopan unionissa olisi varmasti melko ongelmallista.
count (myös: amount, number)
(LT) Every day we hear about bloody explosions in Iraq, and the victim count is growing steadily.
(LT) Joka päivä saamme tietoja Irakissa tapahtuneista verisistä räjähdyksistä, ja uhrien lukumäärä kasvaa jatkuvasti.
It would no longer be necessary to move the sheep and pigs all round the European Union to ensure they can be counted at the right place at the right time when the money is available.
Siksi ei ole tarpeen kuljettaa lampaita ja sikoja halki Euroopan unionin, jotta ne olisivat oikeaan aikaan siellä, missä niiden lukumäärä lasketaan, vain, koska sitä varten on rahaa.
count (myös: item, section)
The Heads of Government are now signing an almost identical text and count on being able to avoid referendums this time round.
Hallitusten päämiehet allekirjoittavat kohta lähes identtisen sopimuksen ja laskevat sen varaan, että tällä kertaa kansanäänestyksiltä vältytään.
There have been doubts expressed that the Commission intends to let nuclear energy count towards the renewables target.
Lopuksi viimeinen kohta: on esitetty epäilyjä siitä, että komissio aikoo lukea ydinenergian uusiutuvaksi energialähteeksi.
Thirdly, disputes of a variety of kinds, including litigation, have added at least several months - indeed we can probably start counting in years - to the renovation.
Kolmanneksi erilaiset kiistat ja oikeudenkäynnit ovat pidentäneet kunnostustöitä useilla kuukausilla - tai kohta voidaan jo alkaa puhua vuosista.
count (myös: summation)
2. Oikeustiede

Esimerkkejä "count"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are prepared to negotiate, and I know that we can count on Parliament's support.
Olemme valmiita neuvottelemaan, ja tiedän, että voin luottaa parlamentin tukeen.
EnglishI hope I can count on the support of Parliament to find a short-term solution.
Toivon voivani luottaa parlamentin tukeen lyhyen aikavälin ratkaisun löytämiseksi.
EnglishIt is better to be able to count on the largest possible presence when voting on it.
Olisi parempi, että mahdollisimman monet olisivat paikalla siitä äänestettäessä.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Meidän ei pitäisi joutua laskemaan lehmiä, kesantopeltoja ja muuta sellaista.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Aluksi voimme kysyä itseltämme: onko Euroopan unionilla merkitystä maailmalla?
EnglishBy my count, we have had 37 speakers in the course of the last three hours.
Omien laskelmieni mukaan meillä oli 37 puhujaa kuluneiden kolmen tunnin aikana.
EnglishWe also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
(EN) Mekin odotamme jatkuvaa keskustelua ja yhteydenpitoa puheenjohtajavaltion kanssa.
EnglishIt is the real issues that count, not having the same thing assessed at every level.
Kyse on asiasta eikä siitä, että samat asiat arvioidaan vielä kerran joka tasolla.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Tämä on uusi esimerkki eurooppalaisesta reaalipolitiikasta, johon emme aio osallistua.
EnglishThe Presidency will be able to count on the Commission’s full support and cooperation.
Puheenjohtajavaltio voi luottaa komission täysimääräiseen tukeen ja yhteistyöhön.
EnglishI can see from your reaction, Commissioner, that we cannot count on that happening.
Arvoisa komission jäsen, näen reaktiostanne, että sen tapahtumisesta ei ole takeita.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jos emme pääse sinne, meillä ei ole mitään merkitystä eikä vaikutusvaltaa.
EnglishPakistan is ahead on this count of a Member State of the European Union!
Pakistan on tässä suhteessa edistyksellisempi kuin Euroopan unionin jäsenvaltio!
EnglishBut, like Count Dracula, EU treaties have a nasty habit of coming back to life.
EU:n perustamissopimuksille on kuitenkin tyypillistä, että ne otetaan jälleen käyttöön.
EnglishI am sure that I can count on your cooperation in attaining these objectives.
Olen varma, että voin luottaa tukeenne näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishAnd, to this end, Mr Commissioner, I am sure we can count on your active support.
Ja olen varma, että te tuette meitä siinä aktiivisesti, herra komissaari.
EnglishAs far as this is concerned, Bratislava can count on our efforts and support.
Sen puolesta Bratislava voi siis edelleen luottaa toimintaamme ja tukeemme.
EnglishWe need the cooperation of the Presidency and we hope we can count on it.
Tarvitsemme puheenjohtajiston yhteistyötä ja toivomme voivamme luottaa siihen.
EnglishI can therefore assure you that you can count on the Commission' s full support.
Tästä syystä vakuutan teille, että voitte luottaa komission täysipainoiseen yhteistyöhön.
EnglishDeleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Aliaksen poistaminen pienentää kokonaismäärää muttei vuosittaista määrää.