EN

cooperative {substantiivi}

volume_up
cooperative (myös: co-op)
The draft has the agreement of representatives of the cooperative sector as a whole, as we have heard.
Kuten jo kuulimme, osuuskunta-alan kaikki edustajat ovat hyväksyneet luonnoksen.
A parents' child care cooperative is not perhaps a model for a European Cooperative Society, but we have very good experience of cooperative work.
Vanhempien lastenhoito-osuuskunta ei ehkä ole sopiva malli eurooppaosuuskunnalle, mutta meillä on erittäin hyviä kokemuksia osuuskuntatyöstä.
Nobody could then seriously foresee that these European communities would grow into an overarching cooperative of 27 or more European states.
Kukaan ei olisi tuolloin vakavissaan ennustanut, että näistä Euroopan yhteisöistä kehittyisi 27:n tai vieläkin useamman Euroopan valtion kattava osuuskunta.

Esimerkkejä "cooperative"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe was in my office yesterday, and we have a very, very cooperative relationship.
Hän kävi eilen työhuoneessani, ja meillä on erittäin hyvin toimiva yhteistyösuhde.
EnglishOur neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
Naapurimme pohjoisimmilla alueilla tietävät, että EU on pätevä yhteistyökumppani.
EnglishThe reason is that it has been the product of cooperative and open decision-making.
Se johtuu siitä, että se on tulosta yhteistyöstä ja avoimesta päätöksenteosta.
EnglishThere's a lot of research showing that to solve cooperative problems, it really helps.
Monet tutkimukset näyttävät, että se todella auttaa yhteistyöongelmien ratkaisuun.
EnglishWe have a very well-established cooperative sector in my own region of England.
Omalla alueellani Englannissa osuuskuntien asema on varsin vakiintunut.
EnglishYou have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
Te olette luvannut tehdä niistä avoimia ja toimia yhteistyöhaluisesti.
EnglishI very much welcome the very cooperative attitude of the Commission and the Council.
Olen erittäin tyytyväinen komission ja neuvoston hyvin yhteistyöhaluiseen asenteeseen.
EnglishThe West-African cooperative bloc, ECOWAS, has condemned the latest coup d'état.
Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö on tuominnut vallankaappauksen.
EnglishThose responsible for budgets in both Directorates-General are very cooperative.
Talousarviosta vastaavat henkilöt molemmissa pääosastoissa ovat erittäin yhteistyöhaluisia.
EnglishAt the same time, the rapporteur calls for the enforcement of a cooperative.
Samanaikaisesti esittelijä kuitenkin vaatii yhteistoiminnan jatkamista.
EnglishWe have to look at them on a pragmatic, concrete, cooperative basis as well.
Kysymyksiä on tarkasteltava myös käytännöllisesti, konkreettisesti ja yhteistyön pohjalta.
EnglishFourthly, to foster a cooperative and balanced relationship with the United States.
Neljänneksi on edistettävä yhteistyöhön perustuvaa ja tasapainoista suhdetta Yhdysvaltoihin.
EnglishSo we are calling on the Council and the Commission to respond in the same cooperative spirit.
Ja kehotamme neuvostoa ja komissiota vastaamaan tähän samassa yhteistyön hengessä.
EnglishThese issues must be given the highest priority in our cooperative relations with China.
Näiden kysymysten on oltava etusijalla yhteistyösuhteissa Kiinan kanssa.
EnglishI hope that Iraq will be more cooperative over the coming days and weeks.
Toivon, että Irak on tulevina päivinä ja viikkoina yhteistyöhaluisempi.
EnglishThe witnesses have been extremely forthcoming and cooperative with the Committee of Inquiry.
Todistajat ovat olleet hyvin auttavaisia ja yhteistyöhaluisia tutkintavaliokunnassa.
EnglishBees are productive, cooperative, reasonable, reliable, generous and clever.
Mehiläiset ovat tuottavia, yhteistyökykyisiä, järkeviä, luotettavia, anteliaita ja viisaita.
EnglishIt took all of our moral psychology to create these cooperative groups.
Vaati kaiken moraalipsykologiamme luoda nämä yhteistyötä tekevät ryhmät.
EnglishThe Member States must deal with this type of situation in a homogenous and cooperative way.
Jäsenvaltioiden on toimittava tällaisissa tilanteissa yhtenäisesti ja solidaarisesti.
EnglishCooperatives from several different countries can merge to form a European cooperative society.
Osuuskunnat eri maista voivat liittyä yhteen ja muodostaa eurooppaosuuskunnan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cooperative":

cooperative
cooperativeness
cooperator