EN

contrary {adjektiivi}

volume_up
That really is contrary to the implication of some of the things said by Mr Querbes.
Tämä on päinvastainen huomio kuin joidenkin herra Querbesin esittämien asioiden sisältö.
On the contrary, the macroeconomic reality is the opposite.
Makrotaloudellinen todellisuus on aivan päinvastainen.
On the contrary, these measures will have the opposite effect.
Näillä toimenpiteillä tulee sen sijaan olemaan päinvastainen vaikutus.
This view is contrary to the considered position of the current democratically elected government of the Spanish people.
Se on vastakkainen Espanjan nykyisen, kansan demokraattisesti valitseman hallituksen kantaan nähden.
The contrary position of Germany over Libya and Italian and French disagreement over the recognition of Schengen visas proved this.
Saksan vastakkainen kanta Libyasta ja Italian ja Ranskan kiista Schengen-viisumeista todisti tämän.

Esimerkkejä "contrary"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
Päinvastoin vanha periaate, että väkivalta synnyttää väkivaltaa, pitää paikkansa.
EnglishContrary to what one speaker has just argued, the arms embargo is no anachronism.
Toisin kuin eräs puhuja juuri totesi, asevientikielto ei kuulu eri aikakauteen.
EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Parlamentti on vaatinut jopa kahdessa päätöslauselmassa päinvastaista päätöstä.
EnglishOn the contrary, these commitments must be reaffirmed and new ones must be made.
Näitä sitoumuksia on päinvastoin vahvistettava uudelleen, ja myös uusia on tehtävä.
EnglishOn the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
Päinvastoin, kansallisten verotusjärjestelmien kilpailu on edelleen välttämätöntä.
EnglishContrary to the task incumbent on us, we are dividing Europe instead of uniting it.
Jaamme tehtävämme vastaisesti Euroopan sen sijaan, että kokoaisimme sen yhdeksi.
EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Sen sijaan meidän on tuettava Intian pyrkimyksiä tässä tärkeässä hankkeessa.
EnglishSo, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Kyse ei siis ole viime tipassa keksitystä työtehtävästä, kuten saatatte pelätä.
EnglishOn the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.
Päinvastoin, pitkällä aikavälillä näiden tavoitteiden välillä on yhteisvaikutusta.
EnglishThe peoples and cultures of Europe on the contrary have no known date of birth.
Euroopan kansoilla ja kulttuureilla puolestaan ei ole mitään tiettyä syntymäpäivää.
EnglishOn the contrary, these enterprises should see enlargement as a positive challenge.
Näiden yritysten on päinvastoin tarkasteltava laajentumista myönteisenä haasteena.
EnglishOn the contrary, we must put a stop to this and we must do so as soon as possible.
Meidän pitää päinvastoin pysäyttää se ja meidän on tehtävä se mahdollisimman pian.
EnglishOn the contrary, they are based on substances which are highly toxic for the body.
Päinvastoin niissä käytetään aineita, jotka ovat erittäin myrkyllisiä keholle.
EnglishOn the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
Se on päinvastoin direktiivi, jolla rajoitetaan ja säännellään kansallisia maksuja.
EnglishOn the contrary; we are funding it.
Tässä on varmaan tapahtunut väärinkäsitys; päinvastoin me rahoitamme sen toimintaa.
EnglishAs we understand it, in Parliament she adopted a position contrary to yours.
Ymmärtääksemme hän esitti parlamentissa teidän kannastanne poikkeavan näkemyksen.
EnglishOn the contrary, we know that they are just as effective as other medicines.
Tiedämme, että ne ovat päinvastoin aivan yhtä tehokkaita kuin muutkin lääkkeet.
EnglishOn the contrary, we must strengthen these ties with the Arab and Muslim world.
Päinvastoin, meidän on vahvistettava siteitä arabimaihin ja muslimimaailmaan.
EnglishOn the contrary, we think that the union needs better support among its citizens.
Olemme päinvastoin sitä mieltä, että unioni tarvitsee enemmän tukea kansalaisiltaan.
EnglishTherein lies our strength because, on the contrary, Europe thrives on its diversity.
Se on meidän vahvuutemme, sillä Eurooppa pikemminkin elää monimuotoisuudestaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "contrary":

contrary
contrariness
on the contrary