"contradictory" - Suomenkielinen käännös

EN

"contradictory" suomeksi

EN

contradictory {adjektiivi}

volume_up
The report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
Mietinnöstäkin käy ilmi, että nykytilanne on sekava ja ristiriitainen.
. - (PT) This proposal is contradictory, which is why we abstained.
. - (PT) Tämä ehdotus oli ristiriitainen, joten pidättäydyimme äänestämästä.
This report is complicated, unclear, ambiguous, contradictory and, what is more, dangerous.
Mietintö on monimutkainen, epäselvä, monimerkityksinen, ristiriitainen ja jopa vaarallinen.
Nevertheless, access to economic and monetary union is absolutely appropriate, and is not at all contradictory to or incompatible with what I have just said.
Kuitenkin talous- ja rahaliittoon liittyminen on täysin riippuvainen suhdanteista, eikä se ole lainkaan vastakkainen tai yhteensopimaton aiemman kanssa.
That is totally contradictory and runs completely counter to high-quality research at European level, quite apart from the fact that it does not resolve the ethical problem either.
Tämä on täysin vastakkainen toimenpide ja kokonaisuudessaan laadukkaan eurooppalaisen tutkimuksen vastainen.

Esimerkkejä "contradictory"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
Meidän ei tämän vuoksi pidä saattaa itseämme näin ristiriitaiseen tilanteeseen.
EnglishHowever, there are many contradictory positions in the report we are debating.
Keskustelun aiheena olevassa mietinnössä on kuitenkin monta vastakkaista kantaa.
EnglishIn our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
Taloudelliset edut ja ilmastonsuojelu eivät mielestämme ole ristiriidassa keskenään.
EnglishBut if we turn to reality, we find it both disappointing and contradictory.
Mutta nyt kohdataan todellisuus. Se aiheuttaa pettymyksen ja on ristiriitaista.
EnglishI must point out that these are entirely incompatible and contradictory processes.
Minun on huomautettava, että nämä kaksi prosessia ovat keskenään täysin ristiriidassa.
EnglishI think the report glosses over the basic questions and that it is contradictory.
Pidän mietintöä peruskohdiltaan kaunisteltuna ja lisäksi ristiriitaisena.
EnglishThere are contradictory reports and further confusion in the Irish press today.
Irlannin lehdistössä näkee nykyisin ristiriitaisia kirjoituksia ja kasvavaa hämmennystä.
EnglishThe other part that the Committee was very interested in was the contradictory procedure.
Toinen asia, joka kiinnosti kovasti valiokuntaa, oli kontradiktorinen menettely.
English. - (PT) This proposal is contradictory, which is why we abstained.
kirjallinen. - (PT) Tämä ehdotus oli ristiriitainen, joten pidättäydyimme äänestämästä.
EnglishMany of us have mutually contradictory interpretations of what subsidiarity means.
Monilla meistä on keskenään vastakkaiset tulkinnat siitä, mitä toissijaisuus tarkoittaa.
English. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.
kirjallinen. - (PT) Tässä mietinnössä on joitakin erittäin ristiriitaisia näkökohtia.
EnglishIt has stirred up contradictory reactions, reactions of disappointment and satisfaction.
Se on herättänyt ristiriitaisia reaktioita, sekä pettyneitä että tyytyväisiä.
EnglishIn Austria' s case, the statements are contradictory to say the least.
Ja Itävallan tapauksessa julki tuodut ajatukset ovat vähintäänkin ristiriitaisia.
EnglishMy main question is therefore: is the EU not sending out contradictory messages?
Kysymykseni kuuluukin: eikö EU: n viesti ole täten kaksitulkintainen?
EnglishThere were many reasons for these no votes, some of them contradictory.
Tähän äänestystulokseen oli useita syitä, ja osa niistä on keskenään vastakkaisia.
EnglishI am also concerned by contradictory statements within the government about migration.
Minua huolestuttavat myös hallituksen ristiriitaiset maahanmuuttoa koskevat lausunnot.
EnglishI would like to hope that Poland will resolve this contradictory situation in time.
Toivon, että Puola onnistuu ratkaisemaan tämän ristiriitatilanteen asetetussa määräajassa.
EnglishThe report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
Mietinnöstäkin käy ilmi, että nykytilanne on sekava ja ristiriitainen.
EnglishThis would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta mielestäni asia ei kuitenkaan ole niin.
EnglishThe report covers almost everything and, in some places, contains contradictory information.
Mietintö kattaa lähes kaiken, ja joissakin kohdissa siinä on ristiriitaista tietoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "contradictory":

contradictory
self-contradictory