EN

contingency {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "contingency"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must have proper checks on the readiness and the value of our contingency plan.
Meidän on tehtävä valmiussuunnitelmamme valmiutta ja toimivuutta koskevia tarkistuksia.
EnglishAre you satisfied that other countries have adequate contingency plans?
Oletteko vakuuttunut siitä, että muilla valtioilla on riittävät varosuunnitelmat?
EnglishIt is vital that we have a workable and effective contingency plan in place.
On tärkeää, että meillä on nyt toimiva ja tehokas varautumissuunnitelma.
EnglishIt is also our duty to take the necessary contingency measures with respect to our assistance.
Velvollisuutemme on myös ryhtyä tarvittaviin apua koskeviin varatoimenpiteisiin.
EnglishOne is faster updating of contingency plans subject to practicability.
Ensimmäinen koskee valmiussuunnitelmien toteutettavuuden saattamista nopeammin ajan tasalle.
EnglishAccordingly, the final decision on the contingency reserve must be left until the autumn.
Siksi lopullinen päätös varauksesta on jätettävä syksyyn.
EnglishHas the European Commission devised contingency plans especially targeted at this specific problem?
Onko Euroopan komissio laatinut varautumissuunnitelmia erityisesti tämän ongelman ratkaisemiseksi?
EnglishThey have contingency plans on how to deal with extraordinary circumstances which disrupt the schedules.
Niillä on hätäsuunnitelmia aikatauluja häiritsevien poikkeuksellisten olojen käsittelemiseksi.
EnglishThese contingency measures will clearly require some cooperation and agreement with the Sudanese authorities.
Varatoimenpiteet edellyttävät selvästi yhteistyötä ja sopimuksen Sudanin viranomaisten kanssa.
EnglishWe must also prepare a reserve plan to cover the contingency of there being a 'no' vote in Ireland.
Meidän on laadittava myös suunnitelma siltä varalta, että Irlannin kansanäänestyksen tulos on kielteinen.
EnglishThis contingency plan, by means of which part of the North Sea was closed for fishing, had the opposite effect.
Tämä hätäsuunnitelma, jolla osa Pohjanmerta suljettiin kalastukselta, vaikutti päinvastaisesti.
EnglishThis was followed by the Council of Ministers' Decision of 4 March 1996 on an early warning and contingency system.
Sitä seurasi ministerineuvoston päätös 4. maalikuuta 1996 varoitus- ja valmiusjärjestelmästä.
EnglishCountries must have clear contingency plans.
Valtioilla on oltava selkeät suunnitelmat hätätilanteiden varalle.
EnglishWe have never had to draw up a contingency plan with so few given elements and so many unknowns.
Meidän ei ole koskaan tarvinnut laatia varasuunnitelmaa, jossa on niin vähän tunnettuja ja niin paljon tuntemattomia tekijöitä.
EnglishFor next year we need a contingency reserve again to enable us to make funds available for Iraq.
Ensi vuonna tarvitsemme jälleen varauksen ennakoimattomia kuluja varten, jotta meillä on käytettävissämme varoja Irakia varten.
EnglishI should like to find out from the Commissioner what specific contingency measures he intends to put in place in this connection.
Haluaisin komission jäsenen kertovan, mihin konkreettisiin hätätoimiin hän aikoo ryhtyä tällä alueella.
EnglishThe rapporteur has, moreover, put forward for our consideration a reduction in the margin of the contingency reserve.
Tämän lisäksi esittelijä on esittänyt harkittavaksemme ennakoimattomien menojen varauksen marginaalin pienentämistä.
EnglishSubject: Contingency plans for SMEs
Aihe: Pk-yrityksiä koskevat varautumissuunnitelmat
EnglishThe first is the obligation for Member States to have contingency plans in place to deal with feed emergencies.
Ensinnäkin, jäsenvaltioilla on oltava valmiit varasuunnitelmat, jotta ruokintaan liittyviin hätätilanteisiin voidaan reagoida.
EnglishI agree with the suggestion that this centre must have a contingency budget to allow it to address unforeseeable situations.
Kannatan ehdotusta siitä, että keskuksella on oltava varatalousarvio, jotta se voi käsitellä yllättäviä tilanteita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "contingency":

contingency
contingence
contingent