"to constrain" - Suomenkielinen käännös

EN

"to constrain" suomeksi

EN to constrain
volume_up
[constrained|constrained] {verbi}

In terms of form, you cannot constrain the Commission not to do anything which falls within its remit.
Muodon osalta te ette voi myöskään pakottaa komissiota luopumaan asiasta, joka kuuluu sen toimivaltaan.
to constrain

Esimerkkejä "to constrain"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.
Emme tukeneet tarkistuksia, joilla pyrittiin rajoittamaan kiintiöiden korotuksia.
EnglishIts aim will not be to constrain local authorities, but rather to help them.
Oppaiden tarkoitus ei ole rajoittaa paikallisia viranomaisia vaan auttaa niitä.
EnglishI am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.
Minä en ole globalisaation kannattaja, totean vain, että se on täällä emmekä me voi rajoittaa sitä.
EnglishAt the same time, several national laws constrain surveillance.
Samalla useilla kansallisilla laeilla rajoitetaan valvontaa.
EnglishIncreased bureaucracy and interference in contracts between companies will constrain the labour market.
Lisäämällä byrokratiaa ja puuttumalla yritysten välisiin sopimuksiin jäykistetään työmarkkinoita.
EnglishIn my opinion, it is better to convince than to constrain.
Mielestäni vakuuttelu on pakottamista parempi keino.
EnglishIt cannot, therefore, be right that we respond to the challenges of the new world of e-commerce by seeking to limit or constrain those rights.
Siksi ei voi olla oikein, että vastaamme sähköisen kaupankäynnin uuden maailman haasteisiin pyrkimällä rajoittamaan näitä oikeuksia.
EnglishWe cannot constrain the next Parliament and prevent it from exercising its budgetary powers by a simple majority agreement.
Emme voi sitoa seuraavaa parlamenttia emmekä voi estää parlamentin budjettivallan käyttämistä yksinkertaisella enemmistöllä hyväksyttävällä sopimuksella.
EnglishI therefore appeal to the Czech government and premier Mirek Topolánek, to constrain Klaus' public declarations on EU affairs as much as possible.
Vetoan siksi Tšekin hallitukseen ja pääministeri Mirek Topolánekiin, jotta nämä rajoittaisivat Klausin julkisia lausuntoja niin paljon kuin mahdollista.
EnglishNext, Mrs Buitenweg tried hard to constrain its content, but she did not erase the original wrong direction taken by the initiative or its risks.
Seuraavaksi jäsen Buitenweg pyrki tiukalla kädellä rajaamaan sen sisältöä muttei korjannut aloitteen alun perin väärää suuntaa eikä karsinut siihen sisältyviä riskejä.
EnglishSuch a priority should, of course, be seriously taken into account initially in the context of competitions for posts, but it must not constrain the actual outcome in practice.
Tämä etusija olisi toki otettava täysipainoisesti huomioon heti virkakilpailun alussa, mutta se ei saa vaikuttaa varsinaiseen käytännön tulokseen.
EnglishThis proposal does not excessively constrain action by the Member States, and it should also lead to significantly less subjective error and fewer accidents.
Ehdotuksella ei rajoiteta liikaa jäsenvaltioiden toimintaa, ja sen ansiosta subjektiivisten arviointivirheiden ja samalla onnettomuuksien lukumäärän pitäisi vähentyä selvästi.
EnglishKorea is in fact known to be keeping in force certain laws that contain major plant-health restrictions, which severely constrain our agricultural producers.
Koreahan tunnetusti pitää voimassa tiettyjä lakeja, joihin sisältyy laajoja kasvien terveyttä koskevia rajoituksia, mikä rajoittaa voimakkaasti maataloustuottajiemme toimintaa.
EnglishMr President, a year ago Mr John Bolton, the Deputy US Secretary of State, said that the sole purpose of the International Criminal Court was to constrain American military power.
Arvoisa puhemies, vuosi sitten Yhdysvaltojen varaulkoministeri John Bolton totesi, että kansainvälisen rikostuomioistuimen ainoa tarkoitus oli rajoittaa Yhdysvaltojen sotilaallista valtaa.