EN

connection {substantiivi}

volume_up
You must have an active Internet connection for a VPN connection to work.
Sinulla on oltava aktiivinen Internet-yhteys, jotta VPN-yhteys toimii.
Accordingly, the Commission’s action automatically sets off a connection with Parliament.
Vastaavasti komission toiminnasta seuraa automaattisesti yhteys parlamenttiin.
The secure (encrypted) connection is not a guarantee that it is safe to use.
Suojattu (salattu) yhteys ei takaa, että sivuston käyttö on turvallista.
connection
Slovenian keskuspankin kytkeminen TARGET-järjestelmään
Puolan keskuspankin kytkeminen TARGET -järjestelmään
See Connect your computer to a TV for information about the different types of cable connections.
Tietoja erityyppisistä kaapeleista on ohjeaiheessa Tietokoneen kytkeminen televisioon.
Connecting your router to the Internet gives everyone on your network an Internet connection.
Reitittimen liittäminen Internetiin tuo Internet-yhteyden kaikkien verkon käyttäjien saataville.
Another matter that came up at the conference was that of regional cooperation, and the connection with the environment here is important.
Toinen asia, joka oli konferenssissa mukana, oli kysymys alueellisesta yhteistyöstä, ja sen liittäminen ympäristökysymyksiin on merkittävää.
They are: the connection of isolated electricity networks, the development of internal electricity connections and various gas proposals.
Niihin kuuluvat erillisten sähköverkkojen liittäminen yhteenliitettyihin Euroopan verkkoihin, sisäisten sähköyhteyksien kehittäminen ja erilaiset kaasuun liittyvät ehdotukset.
Use a wired network connection to connect your Extender to your computer.
Käytä langallista verkkoyhteyttä Extenderin ja tietokoneen yhdistämiseen.
Development of traditional trade policy and its connection with new subject matter will be the difficult task to be faced in the future.
Perinteisen kauppapolitiikan kehittäminen ja yhdistäminen uusien aiheiden kanssa on oikeastaan vaikea tulevaisuuden tehtävä.
Autoconnect refers to the mobile broadband connection manager that automatically establishes a connection to a mobile broadband network.
Automaattinen yhdistäminen viittaa mobiililaajakaistayhteyden hallintaohjelmaan, joka muodostaa automaattisesti yhteyden mobiililaajakaistaverkkoon.
connection
connection

Esimerkkejä "connection"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am very grateful to Parliament for the role it is adopting in this connection.
Olen hyvin kiitollinen parlamentille roolista, jossa se toimii tässä yhteydessä.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishI therefore ask that a resolution be taken in connection with the oral question.
Pyydän siksi, että suullisen kysymyksen yhteyteen liitetään päätöslauselmaesitys.
EnglishIn connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.
Tähän tilanteeseen liittyen olen jättänyt Louise McVayn pyynnöstä tarkistuksen 3.
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Voit myös jakaa Internet-yhteyden kahden tai useamman verkkotietokoneen kanssa.
EnglishThe connection between drug dealing, drug addiction and crime is well established.
Huumekaupan, huumeriippuvuuden ja rikosten välinen yhteys on osoitettu selvästi.
EnglishI would like to note in this connection that increasing expenditure is no solution.
Tässä yhteydessä haluan mainita, että menojen lisääminen ei ole mikään ratkaisu.
EnglishIn that connection, we welcome the agreement that was recently concluded in Najaf.
Tältä osin olemme tyytyväisiä sopimukseen, johon päästiin hiljattain Najafissa.
EnglishA second issue is the whole set of problems in connection with the environment.
Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on ympäristöön liittyvä ongelmavyyhti.
EnglishIn this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Panemme merkille, että tässä asiassa komissio on toteuttanut tuntuvia toimia.
EnglishThat means that the Lisbon process is the most important thing in this connection.
Siksi Lissabonin prosessi on tärkein väline tämän eriarvoisuuden korjaamiseksi.
EnglishYou stressed the problem of the Structural Funds in this connection, Mrs Bastos.
Arvoisa jäsen Bastos, korostitte tässä yhteydessä rakennerahastojen ongelmaa.
EnglishThe environmental aspects in this connection have not been adequately addressed.
Ympäristötekijöihin ei ole tässä yhteydessä kiinnitetty riittävästi huomiota.
EnglishIn this connection, I should like to say that I am proud that I was there recently.
Tässä yhteydessä haluan todeta olevani ylpeä siitä, että kävin siellä hiljattain.
EnglishAre you prepared, in this connection, to give the regions more room to experiment?
Oletteko tässä yhteydessä valmis antamaan alueille enemmän valtuuksia kokeiluihin?
EnglishIn this connection, I would also like to thank Mrs Diamantopoulou for her work.
Tässä yhteydessä kiitän myös jäsen Diamantopoulouta hänen tekemästään työstä.
EnglishThe legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach.
Tästä aiheutuviin oikeudellisiin ongelmiin on myös syytä puuttua tehokkaasti.
EnglishDo you not believe that there is a connection between high taxes and high subsidies?
Ettekö ole sitä mieltä, että korkeiden verojen ja suuren tuen välillä on yhteys?
EnglishThe facts show that there is no connection between tax levels and employment.
Tosiseikat osoittavat, että veroasteen ja työllisyyden välillä ei ole yhteyttä.
EnglishIn that connection, it is important for all the central actors to have their say.
On tärkeää, että kaikki keskeiset toimijat saavat sanoa silloin sanottavansa.