EN confine
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

confine (myös: compass)
volume_up
rajat {subst.}
We are missing an important opportunity today to show that Parliament is capable of venturing beyond the narrow confines of its own affairs.
Tänään meillä ei ole hyvää tilaisuutta osoittaa, että parlamentti uskaltaa ylittää omien hallitustemme ahtaat rajat.
The drug trade is not confined by national borders.
Huumekauppa on rajat ylittävää.
A total of 80% of Europe's rivers are not confined to a single country but straddle national borders.
Yhteensä 80 prosenttia Euroopan joista ulottuu useamman valtion alueelle ylittäen kansalliset rajat.
confine (myös: ambit, area, bailiwick, court)
volume_up
alue {subst.}
If the Union were just a free trade area, we could confine ourselves to redistributing the income among the wealthiest regions and the poorest regions.
Jos Euroopan unioni olisi pelkkä vapaakauppa-alue, jakaisimme vain tulot uudelleen rikkaimpien alueiden ja köyhimpien alueiden kesken.

2. Kuvainnollinen

It is essential that we go beyond the confines of the Daphne Programme and introduce legislative initiatives in the area of child pornography.
On tärkeää, että ylitämme Daphne-ohjelman rajoitukset ja esitämme lapsipornografiaa koskevia lainsäädäntöaloitteita.
confine (myös: constraints, limitations, limits)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "confine":

confine

Esimerkkejä "confine"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo I will confine myself to asking the President of the Council a few questions.
Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kysymyksen unionin puheenjohtajamaalle.
EnglishEurope must not confine itself to playing the role of arbiter in this matter.
Euroopan unionin ei pidä tyytyä toimimaan tässä asiassa ainoastaan sovittelijana.
English(FR) Mr President, I shall confine myself to these few comments and observations.
(FR) Arvoisa puhemies, esitän vain nämä muutamat kommentit ja huomautukset.
EnglishI will, therefore, confine myself to three issues: terrorism, Europe and the world.
Tyydyn siis tarkastelemaan kolmea asiaa: terrorismia, Eurooppaa ja maailmaa.
EnglishI should like to confine myself to a few of the medical aspects of the directive.
Pitäydyn joissakin direktiiviin liittyvistä lääketieteellisistä seikoista.
EnglishHowever, I should now like to confine myself to presenting Parliament's amendments.
Haluaisin kuitenkin rajoittautua nyt esittelemään parlamentin tarkistuksia.
EnglishSo I will confine myself to a few comments on the problem specific to this region.
Haluaisin siksi keskittyä muutamiin huomautuksiin tämän alueen erityisestä ongelmasta.
EnglishSo I shall confine myself to one point - the point which, in my view, is lacking.
Siksi rajoitun vain yhteen seikkaan, joka mielestäni mietinnöstä puuttuu.
EnglishI will try not to confine myself to the legal aspects, although such aspects do exist.
En rajoitu käsittelemään vain oikeudellisia näkökohtia, vaikka niitä tosin riittää.
EnglishI shall therefore confine my comments to the subjects raised by Mr McCartin and Mr Staes.
Siksi rajoitan puheenvuoroni jäsenten McCartin ja Staes käsittelemiin aiheisiin.
EnglishI want to confine myself, therefore, to just three of them: Amendments Nos 4, 5 and 7.
Haluan sen vuoksi tyytyä vain kolmeen tarkistukseen: tarkistuksiin 4, 5 ja 7.
EnglishMr President, I will confine myself to air pollution caused by large combustion plants.
Arvoisa puhemies, rajoitun suurten polttolaitosten aiheuttamaan ilman saastumiseen.
EnglishWe learned in Bali that we fall short if we confine all our discussions to CO2.
Opimme Balilla, että jäämme jälkeen, jos rajoitamme kaikki keskustelumme hiilidioksidiin.
EnglishMadam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
Arvoisa rouva puhemies, haluaisin rajata huomautukseni ainoastaan Alzheimerin tautiin.
English   Madam President, I will confine my remarks purely to the issue of the opt-out.
   Arvoisa puhemies, rajoitan huomioni yksinomaan opt-out-kysymykseen.
EnglishWe cannot confine ourselves to distributing rice and bread, however necessary that may be.
Emme voi ainoastaan jakaa riisiä ja leipää, niin tarpeellisia kuin nekin ovat.
EnglishIt is certainly wrong to confine ourselves solely to the problems of disposing of PVC.
On aivan varmasti väärin keskittyä pelkästään PVC:hen liittyviin jätehuolto-ongelmiin.
EnglishFor the moment I shall confine myself to a statement on the transfer issue.
Annan siten nyt vain julkilausuman pelaajasiirtoja koskevasta ongelmasta.
EnglishIn other words, if we cannot get to the heart of the problem, we must confine the problem.
Toisin sanoen jos emme pääse ongelman ytimeen, meidän on rajattava ongelmaa.
EnglishYet, once again, I will confine what I have to say to the content of your remarks.
Jälleen kerran aion kuitenkin keskittyä vain huomioidenne sisältöön.