"to confer" - Suomenkielinen käännös

EN

"to confer" suomeksi

EN

to confer [conferred|conferred] {verbi}

volume_up
Euroopan parlamentti antaa omistajuuden.
This agreement, if implemented, would confer legitimacy on the forthcoming elections, but it is currently off the table.
Jos tämä sopimus pantaisiin täytäntöön, se voisi antaa laillisen aseman tuleville vaaleille, mutta tällä hetkellä sitä ei käsitellä.
It has also made it possible to confer greater powers on EU inspectors in the field of monitoring and control.
Sen ansiosta EU:n tarkastajille on myös voitu antaa laajemmat toimivaltuudet seurannassa ja valvonnassa.
It is wrong to confer privileged status on certain languages, without other factors being taken into account.
On väärin myöntää tietyille kielille etuoikeutettu asema ja jättää muut seikat huomiotta.
It is exclusively for the sovereign Member States to determine the conditions to be fulfilled before nationality can be conferred.
On yksinomaan jäsenvaltioiden tehtävä määrittää ehdot, joiden on täytyttävä, ennen kuin kansallisuus voidaan myöntää.
As the Republic of Montenegro has expressed its interest in acceding to the EU, the Council decided to confer candidate country status on this state on 17 December 2010.
Koska Montenegron tasavalta on ilmaissut halunsa liittyä EU:hun, neuvosto päätti myöntää sille ehdokasvaltion aseman 17. joulukuuta 2010.
As far as the necessary expenditure for Afghanistan and the Global Health Fund is concerned, I believe we should use the flexibility instrument and confer with the Council.
Afganistania ja Maailman terveysrahastoa koskevien tarvittavien menojen osalta meidän pitäisi mielestäni käyttää joustovälinettä ja neuvotella siitä neuvoston kanssa.
Aware of the importance of renewing this agreement and following the mandate conferred upon it by the Council, the Commission has negotiated a new protocol, which was concluded on 15 July 2010.
Komissio, joka tiedosti sopimuksen uusimisen merkityksen, neuvotteli neuvoston sille antaman valtuutuksen turvin uuden pöytäkirjan, joka tehtiin 15. heinäkuuta 2010.
In particular, ladies and gentlemen, I must remind you that in French law representivity is the only criterion which confers upon a professional organization the right to negotiate joint agreements.
Ennen kaikkea olisi muistettava, hyvät kollegat, että Ranskan lainsäädännössä edustavuus on ainoa peruste, jolla ammattijärjestöille myönnetään valtuudet neuvotella pariteettisopimuksia.

Esimerkkejä "to confer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis would confer on an agency powers that are currently held by the Member States.
Tällöin virastolle myönnettäisiin valtuuksia, jotka kuuluvat nyt jäsenvaltioille.
EnglishI cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että EHNVS:lle pyritään antamaan arviointitehtäviä.
EnglishHowever, these articles do not confer this responsibility for combating racism.
Näissä artikloissa ei kuitenkaan myönnetä toimivaltaa rasismin torjuntaan.
EnglishBut it is quite another thing to confer sovereignty on private interests.
Aivan toinen asia on uhrata suvereniteetti yksityisten etujen vuoksi.
EnglishThe directive does not confer any comitology powers on the Commission.
Direktiivillä ei anneta komissiolle komiteamenettelyvaltuuksia.
EnglishIt is therefore indeed the European Parliament that should confer new legitimacy on the European Commission.
Euroopan komission on tosiaan saatava uusi oikeutuksensa Euroopan parlamentilta.
EnglishArticle 274 of the Treaty does confer full responsibility for management on the Commission.
Perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissiolla on täysi vastuu talousarvion toteuttamisesta.
EnglishThis is the philosophy of the broad guidelines, which is designed to confer on them an operational nature.
Siinä kaikki laajojen suuntaviivojen ajatusmallin osalta, jossa pyritään toiminnallisuuteen.
EnglishIncluding an article in the Schengen Convention would confer greater transparency on the entire process.
Yhden artiklan sisällyttäminen Schengenin yleissopimukseen toisi entistä enemmän avoimuutta koko prosessiin.
EnglishSo we will have three phases: firstly, two phases in the Commission, and then we will confer with Parliament.
Tässä on siis kolme vaihetta: ensin kaksi vaihetta komissiossa ja sitten luovutamme asian parlamentille.
EnglishThese events confer real opportunities and of course serious responsibilities, too, upon the European social partners.
Tämä merkitsee todellista mahdollisuutta ja ilman muuta myös vakavaa haastetta Euroopan työmarkkinaosapuolille.
EnglishA central role for the United Nations would confer real legitimacy on whatever interim arrangements are put in place in Iraq.
Yhdistyneiden Kansakuntien keskeinen asema oikeuttaisi tosiasiassa kaikki Irakissa toteutettavat väliaikaiset järjestelyt.
EnglishThe draft Constitution does not confer the status of an institution on any advisory body, as had been requested by the Committee of the Regions.
Perustuslakiluonnoksessa neuvoa-antaville elimille ei anneta toimielimen asemaa, jota alueiden komitea toivoi.
EnglishBut, in our opinion, it goes in the wrong direction by trying to confer the majority of executive power on the Commission.
Päätöslauselmassa lähdetään kuitenkin mielestämme väärälle tielle, koska siinä halutaan uskoa komissiolle suurin osa toimeenpanovallasta.
EnglishThat could meet in Strasbourg, which could confer upon Strasbourg just as much prestige as the sessions of the European Parliament.
Eurooppa-neuvosto voisi kokoontua Strasbourgissa, mikä tuottaisi kaupungille yhtä suurta arvovaltaa kuin Euroopan parlamentin istunnotkin.
EnglishNO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
EI – Kansalaisuutesi mahdollisesti auttaa osaltaan heidän oleskelulupahakemuksensa hyväksymistä, mutta mitään automaattisia oikeuksia se ei takaa.
EnglishAs matters stand, there are no provisions in the Treaty establishing the European Community which confer such powers upon the Community.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ei tällä hetkellä ole minkäänlaisia määräyksiä, joilla yhteisölle annettaisiin sellainen toimivalta.
English   Mr President, the shadow rapporteur needs a little more time to confer with the shadow rapporteurs and the rapporteurs of the different groups.
   Arvoisa puhemies, varjoesittelijä tarvitsee hieman lisää aikaa keskustellakseen muiden ryhmien varjoesittelijöiden ja esittelijöiden kanssa.
EnglishWe must not confuse the granting of basic rights to migrants with the citizenship rights that we confer on those to whom we grant nationality.
Meidän ei pidä sekoittaa perusoikeuksien myöntämistä maahanmuuttajille ja kansalaisoikeuksia, jotka annamme niille, joille myönnämme kansalaisuuden.
EnglishWhat that means is that we have to enable the enlarged Europe to function and confer legitimacy upon it, and that is why the Constitution is so important.
Tämä tarkoittaa, että meidän on annettava laajentuneen Euroopan unionin toimia ja sen on saatava oikeutus. Siksi perustuslaki on niin tärkeä.