EN closed
volume_up
{adjektiivi}

closed (myös: barred, enclosed)
The trial is closed to journalists and organisations working for human rights.
Oikeudenkäynti on suljettu toimittajilta ja ihmisoikeusjärjestöiltä.
Some portable computers use a magnetic field to detect if the lid is closed.
Jotkin kannettavat tietokoneet havaitsevat magneettikentän avulla, onko kansi suljettu.
Authorities are keeping the farm under close surveillance and it has been closed.
Viranomaiset valvovat maatilaa, joka on nyt suljettu.
closed
volume_up
kiinni {adj.}
In a number of countries shops are closed on Saturday afternoons and Sundays.
Joissakin maissa kaupat ovat kiinni lauantai-iltapäivisin ja sunnuntaisin.
Most of these holidays are days when banks and shops are closed.
Useimpina yleisinä vapaapäivinä pankit ja kaupat ovat kiinni.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
Monet perheet ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja koulut ovat olleet kiinni.
closed (myös: withdrawn, introverted)
Thus, the Council is not only closed with regard to the future, but also with regard to the past.
Näin ollen neuvosto on sulkeutunut tulevaisuuden suhteen, mutta se on ollut sitä myös aikaisemmin.
The circle has been closed: the conditions of mass establishment and naturalisation in the Member States are in place.
Ympyrä on sulkeutunut: jäsenvaltioissa on jo edellytykset joukkoasettautumiselle ja kansalaistamiselle.
From having been, as Mr Sjöstedt pointed out, a fairly closed institution, the bank has since opened itself up to dialogue and the exchange of opinions.
Kuten jäsen Sjöstedt totesi, ennen melko sulkeutunut EIP on muuttunut vuoropuhelulle ja ajatustenvaihdolle avoimeksi pankiksi.
closed (myös: dead-end)
volume_up
umpi- {adj.}
closed
We here, as citizens of the European Union, are not technocrats walking around with our eyes closed.
Me Euroopan unionin kansalaisina emme ole ympäriinsä silmät ummessa käveleviä teknokraatteja.
closed (myös: perfunctory, unappreciative)

Esimerkkejä "closed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhat, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
Mitä luulette lisäksi tapahtuvan, jos venäjänkieliset koulut suljetaan Latviassa?
EnglishThere must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
Kukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
EnglishThe notion of a closed defence core is strange, puzzling and even frightening.
Ajatus suljetusta puolustusytimestä on kummallinen, hämmentävä ja jopa pelottava.
EnglishThe debate on items on topical and urgent subjects of major importance is closed.
Keskustelu tärkeistä, ajankohtaisista ja kiireellisistä asioista on päättynyt.
EnglishMake sure you've closed all open tabs, then open Internet Explorer for the desktop.
Sulje ensin kaikki välilehdet ja avaa sitten Internet Explorerin työpöytäversio.
EnglishMr Rogalski, you were not on the list, and I have closed the explanations of vote.
Hyvä jäsen Rogalski, ette ollut listalla, ja olen jo päättänyt äänestysselitykset.
EnglishThe Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
Suljettujen ovien takana kokoontuva neuvosto ei kykene hyväksymään yhteistä kantaa.
EnglishTwo own-initiative inquiries were closed with positive results during the year.
Vuoden aikana kaksi oma-aloitteista tutkimusta päättyi myönteisiin tuloksiin.
EnglishThe way in which decisions were made behind closed doors was not good, either.
Tapa, jolla päätökset tehtiin lukittujen ovien takana, ei myöskään ollut hyvä.
EnglishWe must not slide down the slippery slope from open coordination to closed planning.
Meidän ei pidä luisua avoimesta koordinoinnista suljettuun suunnitelmallisuuteen.
EnglishThe European Union budget for 1999 closed with a large surplus of EUR 3.2 billion.
Euroopan unionin vuoden 1999 talousarvio oli jopa 3,2 miljardia ylijäämäinen.
EnglishMorocco has largely closed its borders to anyone who could witness these events.
Marokko on pitkälti sulkenut rajansa niiltä, jotka voisivat todistaa nämä tapahtumat.
EnglishIt was precisely this point that was debated yesterday and the debate is closed.
(EL) Keskustelimme eilen tästä samasta asiasta, ja keskustelu on päättynyt.
EnglishI also consider it regrettable that we have closed down so many small ports.
Pidän myös valitettavana sitä, että olemme sulkeeneet niin paljon pieniä satamia.
EnglishFirst of all, would it be better to have a closed or open system for aviation?
Ensinnäkin olisiko ilmailualaan parempi soveltaa avointa vai suljettua järjestelmää?
EnglishWe value transparency and working in public on the record, not behind closed doors.
Arvostamme avoimuutta ja työskentelyä julkisuudessa, eikä suljettujen ovien takana.
EnglishIn my view, this interinstitutional agreement has not closed that loophole.
Tämä puute ei korjaannu mielestäni tällä toimielinten välisellä sopimuksellakaan.
English   I declare the annual session 2003-2004 of the European Parliament closed.
   Julistan Euroopan parlamentin vuosittaisen istuntokauden 2003–2004 päättyneeksi.
EnglishIt is true that the case is not closed, since a judicial procedure is underway.
Asia ei tosiaan ole loppuun käsitelty, sillä oikeustoimet ovat meneillään.
EnglishThis is what is happening at the moment - the territories are effectively closed off.
Näin tapahtuu tällä hetkellä, koska palestiinalaisalueet on eristetty tehokkaasti.