EN

charge {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
(PL) The European Union has decided to make a charge for emissions of carbon dioxide.
(PL) Euroopan unioni päätti, että hiilidioksidipäästöistä on suoritettava maksu.
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Meidän on oltava joustavia ja seurattava kehitystä siinä, kuinka maksu määritetään.
Such a charge would be discriminatory, since private cars are also responsible for congestion.
Tällainen maksu olisi syrjivä, sillä myös henkilöautot ovat vastuussa ruuhkaantumisesta.
He is indicted on a charge of high treason, which is a very strong and extreme charge and for what?
Hänet on asetettu syytteeseen valtiopetoksesta, joka on hyvin vahva ja jyrkkä syyte ja mistä syystä?
This fallacious charge on the one hand and the sentence handed down, on the other, contravene the provisions of the Laotian criminal code.
Perätön syyte ja langetettu tuomio ovat Laosin rikosoikeuden vastaisia.
The EU must be very clear on this: charge them or release them.
EU:n on tehtävä asia hyvin selväksi: joko heitä vastaan on nostettava syyte tai heidät on vapautettava.
Europe must act as a pioneer and take charge of realistic, necessary measures on an international basis.
EU:n on toimittava edelläkävijänä ja otettava vastuu realistisista, tarpeellisista kansainvälisistä toimista.
The responsibility for deciding whether to impose noise charges is left to the Member States.
Vastuu melumaksujen käyttöönotosta jätetään jäsenvaltioille.
Not waiting to react or to respond to events elsewhere but leading the charge as to what will happen.
Ei jääty odottelemaan reaktioita tai sitä, miten asiassa toimitaan muualla, vaan otettiin vastuu siitä, mitä tuleman pitää.
charge (myös: cost, fare, price, rate)
Vierailun hinta: Vierailu EKP:ssä on maksuton.
The question of solidarity carries a significant political charge regarding the problems of illegal immigration.
Yhteisvastuukysymyksellä on merkittävä poliittinen hinta laittoman maahanmuuton ongelmien osalta.
Final prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges.
Lentojen loppuhintojen on sisällettävä matkalipun hinta, verot, lentokenttämaksut ja muut maksut.
Refusal to recognise another state or the rights of its people is a charge of great magnitude.
Toisen valtion tai sen kansan oikeuksien tunnustamatta jättäminen on vakava syytös.
So this charge has to be laid at the door of the Council.
Tämä on siis jo enemmänkin syytös neuvostolle.
This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88.
Tämä vakava syytös antaa Castrolle mahdollisuuden määrätä äärimmäisen ankaria rangaistuksia lain 88 nojalla.
The only thing I regret is that the charge was only made with horses, because what we needed was tanks.
Ainoa asia, jota pahoittelen, on se, että hyökkäys suoritettiin hevosilla, kun siihen olisi tarvittu tankkeja!
charge (myös: care, tender loving care)
charge (myös: debit)
If there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Jos veloitus liittyy palvelujen osaan, käyttäjä suostuu maksamaan kyseisen veloituksen.
charge (myös: fare, rate)
charge (myös: raid, sally, storm)
charge (myös: care)
2. vanhanaikainen
Every lorry causes 60 000 times as much damage as a car but, of course, it is not charged 60 000 times as much.
Jokainen kuorma-auto aiheuttaa 60 000 kertaa enemmän vahinkoa kuin henkilöauto, mutta tietenkään se ei joudu maksamaan 60 000 kertaa enemmän.
The directive will authorise Member States to charge tolls on lorries not only for infrastructure costs, as is the case now, but also for noise and air pollution.
Direktiivi antaa jäsenvaltioille luvan periä kuorma-autoilta tiemaksuja paitsi infrastruktuurikustannuksista, kuten nykyisin tehdään, myös meluhaitoista ja ilman pilaantumisesta.
It says in the transit agreement that lorries passing through Switzerland must be charged the external costs, in particular the environmental costs.
Alppien transitliikennettä koskevassa sopimuksessa mainitaan, että Sveitsin kautta ajavilta kuorma-autoilta peritään ulkoisten kustannusten lisäksi myös ympäristökustannuksia.
Bureaucracy is not free of charge, but it is often pointless.
Hallinnollinen taakka ei ole ilmaista, mutta se on usein turhaa.
The second point is that high charges for some countries must not lead to less responsibility for other countries.
Toinen huomioni on se, että joillekin maille koituva suuri taakka ei saa vähentää muiden maiden vastuuta.
Whilst the proposed charges will apply to all vehicles, the burden on the British industry could be fatal.
Vaikka ehdotetut maksut koskevat kaikkia ajoneuvoja, taakka voi olla Yhdistyneen kuningaskunnan toimialalle kohtalokas.
3. Elektroniikka
charge
0:22 So what you're seeing here is the bacteria metabolizing, and as they do so they create an electrical charge.
0:22 Videolla näkyvä liike on bakteerien aineenvaihduntaa, jonka seurauksena niille syntyy sähköinen varaus.
This plan uses a lot more energy, so your laptop battery won't last as long between charges.
Tämä suunnitelma käyttää paljon enemmän virtaa, joten kannettavan tietokoneen akun varaus ei kestä niin kauan latausten välillä.
If your laptop battery charge gets critically low while the computer is asleep, Windows automatically puts the laptop into hibernation mode.
Jos kannettavan tietokoneen akun varaus laskee kriittiselle tasolle, kun tietokone on lepotilassa, Windows siirtää kannettavan tietokoneen automaattisesti horrostilaan.
charge
Nickel-cadmium batteries can be charged up more quickly and discharge themselves much more slowly when out of use.
Lisäksi nikkelikadmiumparistot voidaan ladata nopeammin ja niiden lataus purkautuu paljon hitaammin niiden ollessa pois käytöstä.

Esimerkkejä "charge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Jos emme muuta järjestelmää, hallitukset pysyvät johdossa kansalaisten sijasta.
EnglishWe should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Meidän on oltava joustavia ja seurattava kehitystä siinä, kuinka maksu määritetään.
EnglishIf you really are in charge, tell me where the southeast borders of Europe are.
Jos te todella kannatte vastuun, kertokaa minulle, missä Euroopan kaakkoisraja on.
EnglishParliament and the EU Council to charge the same fees for cross-border and national
neuvoston asetuksen nojalla velvollisuus veloittaa sama palvelumaksu sekä maiden
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Euroopan meriturvallisuusvirasto vastaa merenkulun turvallisuuden valvonnasta.
English(PL) The European Union has decided to make a charge for emissions of carbon dioxide.
(PL) Euroopan unioni päätti, että hiilidioksidipäästöistä on suoritettava maksu.
EnglishPerhaps Commissioner Fischler should put him in charge of inspecting abattoirs.
Ehkäpä komission jäsen Fischlerin olisi siirrettävä hänet vastaamaan teurastamoista.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Ryhmästä vastuussa olevan opettajan oli päätettävä, menisivätkö he Schwarzwaldiin.
EnglishIf you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
Siten aloitetaan alusta, ja silloin myös vanhoja autoja voidaan käsitellä heti.
EnglishThe citizens simply cannot comprehend the ineffectiveness of those in charge.
Kansalaiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä vastuussa olevien tahojen tehottomuutta.
EnglishBut water is not free of charge, any more than houses or food are free of charge.
Vesi ei kuitenkaan ole ilmaista - ei sen enempää kuin asunnot ja ruokakaan.
English(FI) Mr President, I am in favour of the introduction of a global transaction charge.
(FI) Arvoisa puhemies, kannatan maailmanlaajuisen transaktiomaksun käyttöönottoa.
EnglishClick Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Laske kuukausittainen kokonaismaksu ja sovellettavat verot valitsemalla Päivitä summa.
EnglishThe Official Journal should be available free of charge on the Europa server.
EY:n virallisen lehden on oltava saatavilla maksutta Eurooppa-palvelimella.
EnglishThis material is available free of charge for information purposes related to the euro.
Materiaali on saatavissa veloituksetta euroon liittyviin tiedotustarkoituksiin.
EnglishYou have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
Teidän tehtävänänne on ollut varmistaa, että perustuslakisopimus runnotaan läpi.
EnglishIt is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
Tämä ei ole minun vaan tilanteen seurannasta vastaavien elinten mielipide.
English'My dinghy keeps capsizing, so I would like to be put in charge of an ocean liner'.
Veneeni on keikahtamassa kumoon, joten haluaisin vastata valtamerilaivasta.
EnglishWe oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it.
Vastustamme tämän toimielimen koko tarkoitusta, riippumatta siitä, kuka sitä johtaa.
EnglishIn my country, Cyprus, the Karaiskakio Foundation provides this service free of charge.
Tulen Kyproksesta, jossa Karaiskakio-säätiö tarjoaa tätä palvelua ilmaiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "charge":

charge