EN

bypass {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
All these actions have the effect of bypassing the national States, which disappear from the scope of the report, when they should be the key element.
Kaikki nämä toimet johtavat kansallisvaltioiden kiertämiseen, mutta kansallisvaltiot katoavat mietinnön näköpiiristä, vaikka kyse on aiheesta, jota olisi välttämättä sivuttava.
bypass
bypass (myös: by-pass, passing)
2. Lääketiede
So this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
Tämä on ohitusleikkaus, samanlainen kuin Al Goren, mutta erilainen.

Esimerkkejä "bypass"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Polish authorities have had time to reconsider the location of the bypass.
Puolan viranomaisilla on ollut aikaa harkita uudelleen ohitustien sijaintia.
EnglishHowever, if you use Seek mode, Windows Media Center might bypass a weak signal.
Jos kuitenkin käytät Etsi-tilaa, Windows Media Center saattaa ohittaa heikon signaalin.
EnglishWe should not bypass this point on the agenda as secondary behind the economic package.
Meidän ei pidä pitää tätä kohtaa esityslistalla talouspakettiin nähden toissijaisena.
EnglishThese are huge works just to make a small bypass around the small village of Bedous.
Siellä on tehtävä valtavasti työtä, jotta tieväylä saadaan kiertämään pieni Bedousin kylä.
EnglishSo this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
Tämä on ohitusleikkaus, samanlainen kuin Al Goren, mutta erilainen.
EnglishBanning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
Kiellot johtavat vain vastakkaisiin paineisiin ja yrityksiin kiertää ne.
EnglishFor Poland, road safety is the argument that speaks in favour of constructing the bypass.
Puolan mielestä liikenneturvallisuuteen liittyvät perustelut puoltavat ohitustien rakentamista.
EnglishEco-terrorists have blocked construction of a bypass, in the name of protecting birds from noise.
Ekoterroristit ovat estäneet ohikulkutien rakentamisen, jotta lintuja suojeltaisiin melulta.
EnglishEspecially when we know that certain Member States are probably collaborating in order to by-pass them.
Lisäksi tiedämme, että luultavasti eräät jäsenvaltiot ovat mukana niiden kiertämisessä.
EnglishThey may even encourage businesses to use bypass strategies or to look for spin-off benefits.
Tämä voi jopa kannustaa yrityksiä soveltamaan kiertostrategioita tai tarkastelemaan oheisyritysten etuja.
English(LT) Madam President, ladies and gentlemen, the Augustavas bypass should become part of the Via Baltica.
(LT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Augustówin ohitustiestä pitäisi tulla osa Via Balticaa.
EnglishBasically, if you take an extremely sick patient and you give them a bypass, they get a little bit better.
Erittäin sairas potilas, saatuaan ohitusleikkauksen, paranee vähän.
EnglishDoes not this bypass the very procedure and intent and purpose of the original Bureau's decision?
Eikö tämä ole ristiriidassa puhemiehistön alkuperäisen päätöksen menettelytavan ja tarkoituksen kanssa?
EnglishDecision making in this way is not to by-pass democracy, it is to extend democracy.
Tämän kaltaisella päätöksenteolla ei ole tarkoitus välttää demokratiaa, vaan sen tarkoituksena on laajentaa demokratiaa.
EnglishIn particular, it is in no way the Commission's intention to bypass the consultation procedure with Parliament.
Komission tarkoituksena ei missään nimessä ole väheksyä ratkaisemiskeinoja parlamentin kanssa.
EnglishWhen this legislation is revised, or in other words re-examined, it will be possible to bypass Parliament.
Kun tätä lainsäädäntöä tarkistetaan, toisin sanoen arvioidaan uudelleen, parlamentti voidaan ohittaa.
EnglishIt is never wise to by-pass freely accepted rules.
Ei ole koskaan viisasta kiertää vapaasti hyväksyttyjä sääntöjä.
English(PL) Mr President, I would like to raise the issue of the by-pass around the town of Augustów in Poland.
(PL) Arvoisa puhemies, haluan ottaa esiin asian, joka koskee puolalaisen Augustówin kaupungin ohikulkutietä.
EnglishIf you give them stem cells as well as their bypass, for these particular patients, they became asymptomatic.
Jos heille annetaan kantasoluja leikkauksen lisäksi, nämä kyseiset potilaat, heidän oireensa katosivat.
EnglishBecause the network system can bypass the democratic system or be out of reach of democracy.
Siitä syystä, että verkkojen järjestelmä voi ohittaa demokraattisen järjestelmän tai olla demokratian tavoittamattomissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bypass":

bypass