"to break up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to break up" suomeksi

EN to break up
volume_up
{verbi}

1. yleinen

This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
Tarkoituksena oli hajottaa ja tuhota Solidaarisuus-ammattiliike.
What indeed will we do about the demand to break up Macedonia (or should that still be FYROM)?
Mitä aiomme tosiaankin tehdä vaatimukselle hajottaa Makedonia (vai pitäisikö puhua edelleen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta)?
It is by no means the Commission’s intention to break up or bring about the destruction of the labour market in any country.
Komission aikomuksena ei ole missään tapauksessa hajottaa minkään valtion työmarkkinoita tai tuottaa niille vahinkoa.
The near break-up of the European Union in connection with the war in Iraq is no accident.
Ei ole sattumaa, että Euroopan unioni oli vähällä hajota sisäiseen kiistelyynsä Irakin sodasta.
If no agreement is reached on the European Constitution within an enlarged Europe, this major entity could also break up.
Jos Euroopan perustuslaista ei päästä yksimielisyyteen laajentuneessa Euroopassa, tämäkin mittava kokonaisuus voi hajota.
Destabilisation began around ten years ago with the break-up of Yugoslavia, in which the European Union played a decisive part.
Vakaus alkoi järkkyä noin kymmenen vuotta sitten, kun Jugoslavia alkoi hajota, missä Euroopan unionilla oli ratkaiseva rooli.
After the break-up of Yugoslavia, the Montenegrin electorate decided democratically in 2006 that they did not wish Montenegro to remain united with Serbia.
Jugoslavian hajottua montenegrolaiset päättivät demokraattisesti vuonna 2006 järjestetyssä kansanäänestyksessä erota Serbiasta.
to break up
to break up (myös: to portion out, to compartment)
to break up (myös: to founder)

2. Arkikielinen

to break up
volume_up
mennä poikki {v.} [ark.]

Esimerkkejä "to break up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Me emme voi pyrkiä Euroopan yhdistämiseen ja samalla kannustaa Kiinan hajoamista.
EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Toinen tie johtaa Euroopan yhdentymisen hidastumiseen ja mahdollisesti hajoamiseen.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, en halua rikkoa tätä iloista ilmapiiriä.
EnglishIt is a vicious circle and I agree that we have to try to break it up.
Se on todellinen noidankehä, ja myönnän, että meidän on yritettävä rikkoa se.
EnglishWhen the basis of the legal system is destroyed the structures break up one by one.
Kun laillisuuden pohja hävitetään, rakenteet murtuvat yksi kerrallaan.
EnglishThe intended objective of the content is to break up national constituencies.
Tavoitteena on pohjimmiltaan kansallisten vaalipiirien hajottaminen.
EnglishTrying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.
Yritys rikkoa jalkapalloliigan televisiointimonopoli on ollut täysin surkea esitys.
EnglishAt the same time these measures would clearly lead to the organisational break-up of farms.
Samalla tällaiset toimenpiteet johtaisivat selkeästi maatilojen organisationaaliseen hajoamiseen.
EnglishIn the country itself, entire population groups have been displaced in order to break up the minority groups.
Maan sisällä on siirretty kokonaisia väestöryhmiä vähemmistöjen hajauttamiseksi.
EnglishThey wanted to break it up into little bits that they could use.
He halusivat jaotella sen osiin, joita he pystyivät käyttämään.
EnglishThe major powers bear a huge part of the responsibility for the break-up of the former Yugoslavia.
Suurvalloilla on suuri vastuu entisen Jugoslavian hajoamisesta.
EnglishKosovo is the symbol of this enterprise of political break-up.
Kosovo on tämän poliittisen hajauttamisyrityksen symboli.
EnglishIt threatens to break up families.
Oma kotimaani ei näe mitään ongelmaa siinä, että romanit lähetetään takaisin kotimaahansa.
EnglishThe alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people.
Vaihtoehtona on todellakin Nigerian jakautuminen ja jatkuvien raakojen julmuuksien kohdistuminen kansaan.
EnglishIt is these, rather than federalism or laws based on ethnic rights, that have led to the break-up of various entities.
Tämä johtaa eri muodosteiden tuhoutumiseen, eivät federalismi tai etnisten ryhmien oikeus.
EnglishKosovo's future status is the last remaining status issue that resulted from the break-up of Yugoslavia.
(EN) Kosovon tuleva asema on viimeinen Jugoslavian hajoamisesta seuranneista ratkaisemattomista kysymyksistä.
EnglishEuropean agriculture as a whole would then ultimately pay the price of an artificial and forced break-up of farms.
Koko Euroopan maatalous maksaisi viime kädessä tilojen keinotekoisen ja pakotetun pilkkomisen hinnan.
EnglishOne wants to return to the pre-1999 days; in other words, he wants the break-up of the two entities.
Toinen haluaa palata vuotta 1999 edeltäviin päiviin, toisin sanoen hän haluaa erottaa kaksi kokonaisuutta toisistaan.
EnglishWe are all aware how cruel the wars were which resulted in the break-up of Yugoslavia and divided this region.
Tiedämme kaikki miten raakoja olivat sodat, jotka saivat alkunsa Jugoslavian hajoamisesta ja jakoivat alueen.
EnglishThese have lead to a break-up of the German market, and that is obviously contrary to the spirit of the internal market.
Ne ovat johtaneet Saksan markkinoiden hajoamiseen, ja se on selvästi sisämarkkinoiden hengen vastaista.