EN

to bestow [bestowed|bestowed] {verbi}

volume_up
Yet, although we intended the Schengen area to offer complete freedom to our citizens, we do not want to bestow this privilege upon criminals.
Tarkoituksemme oli, että Schengen-alue tarjoaa täydellisen vapauden kansalaisillemme, mutta emme siitä huolimatta halua suoda tätä etuoikeutta rikollisille.
They can be bestowed selectively, denied, or even take back.
Niitä voidaan myöntää valikoivasti, kieltää tai jopa peruuttaa.

Esimerkkejä "to bestow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Kiistän ajatuksen siitä, että EU voi antaa ja säädellä perusoikeuksia.
EnglishAttempts by an all-seeing elite to bestow happiness on people by force always prove counter-productive.
Kaikkitietävän eliitin yrityksettyrkyttää kansalle onnea väkisin osoittautuvat aina haitallisiksi.
EnglishAnd the Rules of Procedure, as they stand at the moment, bestow that competence on the Bureau not Parliament.
Työjärjestys antaa nykyisessä muodossaan tämän toimivallan puhemiehistölle, ei täysistunnolle.
EnglishMrs McGuinness has just been speaking about contented mothers who are also able to bestow contentment on their children.
Kollega Mairead McGuinness puhui juuri tyytyväisistä äideistä, jotka voivat välittää tyytyväisyyttä myös lapsilleen.
EnglishI would be opposed to any proposal to bestow economic governance powers on the EU in the context of the forthcoming Treaty revision.
Vastustan kaikkia ehdotuksia antaa taloushallinnollista valtaa EU:lle tulevassa perustamissopimuksen tarkistuksessa.
EnglishWe hoped these elections would bestow some political stability on a poverty-stricken country whose recent history had been so tragic.
Toivoimme vaalien tuovan jonkinlaisen poliittisen vakauden köyhään maahan, jonka lähihistoria oli ollut niin traaginen.
EnglishWhat wisdom did it bestow?
English   Will the Commissioner pledge that he will not seek to allow a system to be put in place that will bestow a second-class service on rural communities?
   Lupaako komission jäsen, ettei hän salli sellaista järjestelmää, jossa maaseutukunnille annetaan toisen luokan palvelut?
EnglishMoreover, there is the Lisbon Treaty that will bestow new and important powers as well as grant a much greater role to this Parliament in this area.
Sen lisäksi meillä on Lissabonin sopimus, jossa parlamentille annetaan uusia merkittäviä valtaoikeuksia ja paljon suurempi rooli tällä alalla.
EnglishMainly, however, because the State is digging into the social security coffers in order to bestow gifts on employers through reducing social costs.
Pääasiassa se johtuu kuitenkin siitä, että valtio käyttää sosiaaliturvaan tarkoitettuja varoja työnantajien hyväksi alentamalla sosiaalikustannuksia.
EnglishYet, although we intended the Schengen area to offer complete freedom to our citizens, we do not want to bestow this privilege upon criminals.
Tarkoituksemme oli, että Schengen-alue tarjoaa täydellisen vapauden kansalaisillemme, mutta emme siitä huolimatta halua suoda tätä etuoikeutta rikollisille.
EnglishRegulations (EC) No 261/2004 and No 1371/2007 bestow a highly important set of minimum rights on all air and rail passengers in the European Union.
Asetusten (EY) 261/2004ja 1371/2007 mukaisesti kaikilla Euroopan unionin lento- ja rautatieliikenteen matkustajilla on erittäin tärkeät yhteiset perusoikeudet.
EnglishFinally, just like my colleague Mr Lehne, I have another meeting and I hope you will bestow your blessing on my leaving as you did on his.
Lopuksi sanoisin, että, kuten kollegallani Lehnellä, myös minulla on toinen kokous, ja toivon, että annatte siunauksenne poistumiselleni, kuten hänenkin poistumiselleen.
EnglishIt is through this report that the Europe of today, despite the incipient economic crisis, votes again to take responsibility for what sort of Earth we will bestow to future generations.
Tämän mietinnön avulla nykypäivän Eurooppa ottaa alkavasta talouskriisistä huolimatta vastuun siitä, millaisen maapallon jätämme tuleville sukupolville.
EnglishBut as far as I understand he is in the process of selling off that property to his own family, so that the occupation of land is being misused to bestow gifts on his family members.
Hän kuitenkin myy käsittääkseni parhaillaan tuota omaisuutta perheelleen, joten hän käyttää valtaamaansa maata väärin antaakseen lahjoja perheenjäsenilleen.
English. - (SV) The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development wants to bestow favours on all the special interests it comes across in this sector.
kirjallinen. - (SV) Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunta haluaa osoittaa suopeuttaan kaikille erityiseduille, joita se kohtaa tällä alalla.
EnglishWe have taken a great leap forward; when this is recognised we will undoubtedly be able to bestow on Members of the European Parliament a much more important and much more precious role.
Olemme ottaneet suuren askelen eteenpäin. Kun työmme tunnustetaan, pystymme varmasti antamaan Euroopan parlamentin jäsenille paljon entistä tärkeämmän ja arvokkaamman aseman.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bestowal":

bestowal