"benzene" - Suomenkielinen käännös

EN

"benzene" suomeksi

EN

benzene {substantiivi}

volume_up
benzene
Benzene is difficult since there is no identifiable threshold for effects.
Bentseeni on vaikea, koska sen osalta ei ole mitään yksilöitäviä kynnysarvoja.
Benzene is in fact a substance for which no safe limit value can be fixed.
Bentseeni on aine, jolle ei voida määritellä turvallista raja-arvoa.
Benzene has, in fact, been known for a very long time as a powerful carcinogen.
Bentseeni on nimittäin jo hyvin kauan tunnettu voimakkaana syöpää aiheuttavana aineena.

Esimerkkejä "benzene"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSince then, we have achieved the first success with the benzene content of petrol.
Tällä välin on edistytty ensimmäisen kerran bensiinin bentseenipitoisuuden osalta.
EnglishBenzene is difficult since there is no identifiable threshold for effects.
Bentseeni on vaikea, koska sen osalta ei ole mitään yksilöitäviä kynnysarvoja.
EnglishBenzene has, in fact, been known for a very long time as a powerful carcinogen.
Bentseeni on nimittäin jo hyvin kauan tunnettu voimakkaana syöpää aiheuttavana aineena.
EnglishThis threshold must be lowered in consideration of the toxicity of benzene.
Tätä kynnysarvoa onkin joka tapauksessa alennettava bentseenin myrkyllisyyden vuoksi.
EnglishAt present, there are no Community limit values for benzene or carbon monoxide.
Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään yhteisön raja-arvoja bentseenille tai hiilimonoksidille.
EnglishThis is why, for example, the Commission's limit of 1ppm for benzene cannot be accepted.
Siksi komission raja-arvoa 1 ppm, esim. bentseenille, ei voida hyväksyä.
EnglishBenzene is in fact a substance for which no safe limit value can be fixed.
Bentseeni on aine, jolle ei voida määritellä turvallista raja-arvoa.
EnglishWe recently adopted another proposal on carbon monoxide and benzene.
Olemme äskettäin tehneet päätöksen toisesta häkään ja bentseeniin liittyvästä ehdotuksesta.
EnglishThe Commission will report on benzene as part of a new integrated clean air programme in 2004.
Komissio raportoi bentseenistä osana uutta integroitua puhtaan ilman ohjelmaa vuonna 2004.
EnglishThese amendments seek to say what that means for benzene.
Näissä tarkistuksissa pyritään määrittämään, mitä se tarkoittaa bentseenin osalta.
EnglishGiven the high toxicity of benzene, there is a direct link between air quality and public health.
Koska bentseeni on hyvin myrkyllistä, kysymys on ilmanlaadun ja kansanterveyden suorasta suhteesta.
EnglishThere has never been a safety threshold, and so benzene emissions have always posed a health risk.
Tähän asti ei ole ollut olemassa kynnysarvoa terveyshaitoille eikä siten riskitöntä bentseenikuormitusta.
EnglishI therefore support a daughter directive being drawn up concerning the substances carbon monoxide and benzene.
Siksi hyväksyn sen, että nyt saadaan aikaan hiilimonoksidia ja bentseeniä koskeva direktiivi.
EnglishFor the first time, the proposal for a directive lays down limit values for a benzene carcinogen.
Direktiiviehdotuksessa asetetaan ensimmäisen kerran raja-arvo syöpää aiheuttavalle aineelle, bentseenille.
EnglishWe know that benzene causes leukaemia and that the incidence of leukaemia among children is increasing.
Tiedämme, että bentseeni aiheuttaa leukemiaa. Tiedämme myös, että leukemia lisääntyy lasten keskuudessa.
EnglishIf measurements are taken, on the other hand, it is highly improbable that the standard for benzene will be met.
Jos mittauksia kuitenkin suoritetaan, on hyvin todennäköistä, että bentseeninormeja ei täytetä.
EnglishThis acceptance no longer applies to benzene, as you will have gathered from the previous comments.
Bentseenin kohdalla tätä yksimielisyyttä ei enää olekaan, kuten kuulitte myös tähänastisista puheenvuoroista.
EnglishAlthough petrol engines are the primary source of benzene, metallurgical coke-works are also implicated.
Vaikka bensiinimoottorit ovatkin bentseenin ensisijainen lähde, myös metallurgisia koksitehtaita syytetään.
EnglishIn order to prevent the emission of benzene, the use of car fuels, among other things, will need to be handled with care.
Bentseenipäästöjen torjumiseksi on suhtauduttava varovaisesti muun muassa autojen polttoaineisiin.
EnglishLimit values for benzene and carbon monoxide
Ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvot

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "benzene":

benzene