EN

benefits {monikko}

volume_up
benefits (myös: advantages, bonuses)
Thanks to the single market, however, the benefits will be visible everywhere.
Sen edut tuntunevat kuitenkin yhtenäismarkkinoiden ansiosta kaikkialla.
Therefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
Siksi nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden edut ovat olennaisia.
The benefits of a European single currency for the Irish economy are the following:
Euroopan yhtenäisvaluutasta Irlannin taloudelle koituvat edut ovat seuraavat:

Esimerkkejä "benefits"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(PL) Mr President, Europeans are reaping the benefits of the Schengen Agreement.
(PL) Arvoisa puhemies, eurooppalaiset korjaavat hyödyn Schengenin sopimuksesta.
EnglishGlobalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
Maailmanlaajuistuminen hyödyttää kaikkia maailmantalouteen osallistuvia maita.
EnglishHere we can show that Europe can and does deliver real benefits to our citizens.
Täällä voimme näyttää, että Eurooppa voi ja tuo todellisia etuja kansalaisillemme.
EnglishOne of the recommendations proposes extending the benefits of State aid to film.
Yhdessä suosituksista ehdotetaan elokuva-alalle tarkoitetun valtiontuen jatkamista.
EnglishThe benefits from enlargement were felt by both the old and the new Member States.
Sekä vanhat että uudet jäsenvaltiot tunnistavat liittymisestä aiheutuneet hyödyt.
EnglishExchange has always brought benefits, and we have always been able to gain from it.
Vaihto on aina rikastuttanut meitä, ja olemme aina onnistuneet hyötymään siitä.
EnglishI also believe in the benefits of the call for the Commission to create databases.
Lisäksi katson tarpeelliseksi, että komissiota pyydetään luomaan tietokantoja.
EnglishThere is now a greater understanding of its potential and benefits for mankind.
Nyt me ymmärrämme paremmin sen suomat mahdollisuudet ja hyödyn ihmiskunnalle.
EnglishWe have to show them that enlargement will bring much greater benefits for everyone.
Meidän on tuotava esiin se, miten paljon suuria voittoja laajentumisesta seuraa.
EnglishThis comes at a high cost to taxpayers and produces no proportional benefits.
Tämä maksaa veronmaksajille huomattavia summia eikä aikaansaa suhteellisia etuja.
EnglishWhile striving for economic benefits, we must not forget security requirements.
Taloudellisiin etuihin pyrkiessämme emme saa unohtaa turvallisuusvaatimuksia.
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Henkisen omaisuuden kunnollinen rajat ylittävä suojelu tarjoaa suuria etuja.
EnglishIn the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
Välimerellä pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi on nyt myönnetty poikkeus.
EnglishTell me: who benefits from the destruction of the richest waters of Western Europe?
Kertokaapa minulle, kuka hyötyy Länsi-Euroopan rikkaimpien vesien tuhoamisesta?
EnglishThe benefits for the Union and for Europe seem to be significant and measurable.
Se näyttäisi tuovan merkittäviä ja mitattavissa olevia etuja unionille ja Euroopalle.
EnglishAn 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
Etuuksien 18 kuukautta pitkä käsittelyaika ei ole asianmukaista 2000-luvulla.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
Julkisiin hankintoihin osallistuvien olisi harkittava pitkän aikavälin etuja.
EnglishThe known benefits of eating one portion of oily fish outweigh any possible risks.
Rasvaisen kalan syömisen tunnetut edut ovat merkittävämpiä kuin mahdolliset riskit.
EnglishI believe that we are part of a process that will produce hugely important benefits.
Olemme mielestäni osallisia prosessissa, josta saadaan todella merkittäviä etuja.
English   Madam President, globalisation is here to stay and it is here to bring benefits.
   Arvoisa puhemies, globalisaatio on tullut jäädäkseen, ja se tuo mukanaan etuja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "benefit":

benefit
fringe benefit