EN

beneficial {adjektiivi}

volume_up
beneficial (myös: helpful, useful)
Adopting this act will have a significant beneficial impact.
Tämän säädöksen hyväksymisellä on merkittävä hyödyllinen vaikutus.
A wide spectrum of our population do not see the report as being beneficial for Malta.
Hyvin suuri osa kansastamme ei koe tämän mietinnön olevan hyödyllinen Maltalle.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Se olisi poliittisesti varmasti hyvin suotuisa ja hyödyllinen hanke.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Se olisi poliittisesti varmasti hyvin suotuisa ja hyödyllinen hanke.
Healthy tax competition has a beneficial role in this respect.
Terveellä verokilpailulla on suotuisa vaikutus tässä suhteessa.
Their long-term strategies have a beneficial role as capital providers that guarantee liquidity.
Niiden pitkän ajanjakson strategioilla on suotuisa vaikutus maksuvalmiuden takaamisessa pääomantarjoajina.

Esimerkkejä "beneficial"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishQuality logos should, in principle, be viewed as beneficial if they are voluntary.
Laatumerkkien pitäisi periaatteessa olla hyödyllisiä, jos ne ovat vapaaehtoisia.
EnglishIts extension to schools is an incredible success and extraordinarily beneficial.
Sen laajentaminen kouluihin on huikea menestys ja se on erittäin hyödyllistä.
EnglishHowever, it has now become clear how beneficial this postponement was for them.
Nyt on kuitenkin käynyt selväksi, kuinka paljon tästä lykkäyksestä on heille hyötyä.
EnglishThese trends had a beneficial impact on the fiscal policies of the Member States.
Tämä suuntaus on vaikuttanut myönteisesti jäsenvaltioiden veropolitiikkaan.
EnglishWhile funding programmes are beneficial, they are also short-term in nature.
Rahoitusohjelmat ovat hyödyllisiä, mutta ne ovat myös luonteeltaan lyhytkestoisia.
EnglishIn fact, there is no such thing as beneficial incineration and harmful discharges.
Itse asiassa ei ole olemassa kilttiä jätteenpolttoa ja pahoja kaatopaikkoja.
EnglishA wide spectrum of our population do not see the report as being beneficial for Malta.
Hyvin suuri osa kansastamme ei koe tämän mietinnön olevan hyödyllinen Maltalle.
EnglishI am glad that you stress the fact that it can be beneficial to cooperate.
Olen iloinen siitä, että korostatte, että yhteistyön tekemisestä voi olla hyötyä.
EnglishIt is beneficial to the EU to have stable and economically strong neighbours.
EU:n kannalta on hyvä, että sen naapurit ovat vakaita ja taloudellisesti voimakkaita.
EnglishWhether or not the European Union has been beneficial for Ireland is irrelevant.
On epäolennaista, onko Euroopan unioni ollut Irlannille hyödyksi vai ei.
EnglishThis is beneficial at all levels: private costs in addition to national costs.
Tästä on hyötyä kaikilla tasoilla: sekä yksityisten että kansallisten kulujen kannalta.
EnglishThat, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
Mielestäni tämä ei ole pelkästään EU:n vaan myös Venäjän edun mukaista.
EnglishThe measures proposed in the proposed directive should be deemed beneficial.
Direktiiviehdotuksessa esitettyjä toimenpiteitä on pidettävä hyödyllisinä.
EnglishThese changes are beneficial for the single market, SMEs and consumers.
Kyseiset muutokset hyödyttävät yhtenäismarkkinoita, pk-yrityksiä ja kuluttajia.
EnglishThis will give this sector additional dynamism, with beneficial results for employment.
Tällä lisätään alan dynaamisuutta, millä on edullinen vaikutus työllisyyteen.
EnglishIn this connection statistics are immensely beneficial, usable and necessary.
Tässä yhteydessä tilastot ovat erittäin hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja välttämättömiä.
EnglishMember States must promote re-use if this is more beneficial to the environment.
Jäsenvaltioiden on edistettävä uudelleenkäyttöä, jos se on ympäristön kannalta hyödyllistä.
EnglishMoney must be targeted where it will have the most beneficial environmental impact.
Rahat täytyy kohdentaa sinne, missä niillä saadaan parhaat tulokset ympäristön kannalta.
EnglishIndeed, strengthening society' s legal infrastructure is extremely beneficial.
Yhteiskunnan oikeudellisen infrastruktuurin vahvistaminen on nimittäin erityisen tärkeää.
EnglishMany believe these products to be beneficial, and at least they do not cause harm.
Monet uskovat näiden tuotteiden olevan hyödyllisiä, eivätkä ne ole ainakaan vahingollisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beneficial":

beneficial
English