"benchmarks" - Suomenkielinen käännös

EN

"benchmarks" suomeksi

EN

benchmarks {monikko}

volume_up
benchmarks (myös: criteria)
The Commission is ready to process negotiating positions in the various chapters once benchmarks are met.
Komissio on valmis neuvottelemaan eri neuvotteluluvuissa, kun kriteerit täytetään.
In our opinion, once the benchmarks are met, this situation should be finally resolved this year.
Me katsomme, että kun kriteerit täytetään, tilanteen pitäisi selvitä lopulta tämän vuoden aikana.
Herää kysymys: minkälaiset kriteerit?

Esimerkkejä "benchmarks"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis mainly concerns those chapters where opening benchmarks have been set.
Tämä koskee lähinnä niitä lukuja, joiden osalta on asetettu aloittamiskriteerit.
EnglishSafety, decisive action and accountability are the three benchmarks for my group.
Turvallisuus, päättäväisyys ja vastuun osoittaminen ovat ryhmälleni kolme mittapuuta.
EnglishThe framework provides guidance and sets ethics conventions, standards and benchmarks.
Säännöt sisältävät toimintaa ohjaavia eettisiä käytäntöjä, normeja ja kriteerejä.
EnglishThat is why we have designed a set of clear benchmarks to measure results.
Tästä syystä olemme asettaneet selkeitä vertailuarvoja tulosten arvioimiseksi.
EnglishFourth, and finally, is the question of sectoral targets and benchmarks.
Neljäntenä ja viimeisenä on kysymys alakohtaisista tavoitteista ja viitearvoista.
EnglishSo we should aim to incorporate clear benchmarks in the post-Bonn compact.
Bonnin jälkeiseen sopimukseen on siis pyrittävä sisällyttämään selviä kiintopisteitä.
EnglishThere is a series of assessment benchmarks that can help us make this decision.
Päätöksen helpottamiseksi on olemassa koko joukko arviointikriteerejä.
EnglishIt was blocked and has not been disbursed because the benchmarks had not yet been met.
Ne on jäädytetty, eikä niitä ole vielä maksettu, koska kriteerejä ei ole vielä täytetty.
EnglishThese benchmarks therefore need to be realistic and objectively measurable.
Vertailukohtien on siten oltava realistisia, ja niitä on voitava arvioida objektiivisesti.
EnglishThe Maastricht standard, the employment strategies and the benchmarks all prove this point.
Maastrichtin standardi, työllisyysstrategiat ja vertailut osoittavat tämän.
EnglishIt is important that Member States across the continent reach these benchmarks.
On tärkeätä, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat näitä esikuvia.
EnglishCroatia must continue its efforts to meet the benchmarks and achieve faster progress.
Kroatian on jatkettava ponnistelujaan kriteerien täyttämiseksi sekä edistyäkseen nopeammin.
EnglishWe then need clear benchmarks that actually apply to everyone.
Sitten tarvitsemme selviä vertailuarvoja, joita todellakin sovelletaan kaikkiin.
EnglishExpect only very few, but very clear and very important benchmarks.
Odottakaa hyvin harvoja mutta hyvin selkeitä ja hyvin tärkeitä viitearvoja.
EnglishThe Commission has assessed the benchmarks as being met in seven of these 11 cases.
Komissio on arvioinut, että vertailuperusteet on täytetty seitsemässä tapauksessa yhdestätoista.
EnglishMr President, I would like to back up the questions asked by Mrs Kinnock over benchmarks.
Arvoisa puhemies, haluaisin yhtyä rouva Kinnockin vertailukohdista esittämiin kysymyksiin.
EnglishAs regards opening benchmarks, 11 sets of benchmarks have been set.
Neuvottelujen aloittamisen vertailuperusteita on asetettu 11 ryhmää.
EnglishIt should set benchmarks for the desired outcomes for consumers.
Sen olisi asetettava mittapuut kuluttajia varten halutuille tuloksille.
EnglishThe mechanism contains specific benchmarks that have to be met.
Järjestelmään kuuluu yksityiskohtaisia tavoitteita, jotka on täytettävä.
EnglishIn the case of Croatia, this involved for the first time the attainment of a set of benchmarks.
Kroatian tapauksessa edellytettiin ensimmäistä kertaa tiettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "benchmark":

benchmark
English