EN

believes {monikko}

volume_up
believes

Esimerkkejä "believes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy own Group, the ELDR, strongly believes in a wider and deeper political Union.
Oma ryhmäni ELDR uskoo vahvasti laajempaan ja syvempään poliittiseen unioniin.
EnglishIn Europe over 50% of the population believes that you can catch AIDS from a kiss.
Euroopassa yli 50 prosenttia väestöstä uskoo, että aidsin voi saada suutelemalla.
EnglishOur group believes that these are matters which should be dealt with separately.
Minun puolueryhmäni mielestä näitä kahta asiaa täytyisi käsitellä erillisinä.
EnglishHe seems to me to be reasonably optimistic - he believes that things are moving.
Minusta hän vaikuttaa melko optimistiselta - hän uskoo, että asiat etenevät.
EnglishThey did not die from domestic violence, as the women's rights committee believes.
He eivät kuolleet perheväkivaltaan, kuten naisten oikeuksien valiokunta uskoo.
EnglishEveryone here wishes to clarify the law and believes that a directive is needed.
Jokainen täällä haluaa selkeyttää lainsäädäntöä ja uskoo, että direktiiviä tarvitaan.
EnglishMy group believes that the report as it is before us is still not acceptable.
Ryhmäni onkin sitä mieltä, että mietintö ei ole tällaisena vieläkään hyväksyttävä.
EnglishI am one of those who believes that sovereignty resides in the hands of the people.
Minä olen yksi niistä, jotka uskovat, että suvereniteetti on kansalaisten käsissä.
English(SV) The June List believes that when trade is freer, world prosperity is furthered.
(SV) Junilistan katsoo, että vapaamman kaupan avulla lisätään maailman vaurautta.
EnglishThe Agenda 2000 documents set out what the Commission believes that cost will be.
Agenda 2000 -asiakirjat esittävät komission arvion tulevista kustannuksista.
EnglishEven the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
Jopa FIFA:n puheenjohtajan Sepp Blatterin mielestä sääntöjä on muutettava.
EnglishMr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
Arvoisa puhemies, jos joku luulee, että rotuerottelu on poistettu, hän on väärässä.
EnglishThe rapporteur believes that shipowners pay too much for these agreements.
Esittelijän mielestä laivanvarustajat maksavat liian paljon näistä sopimuksista.
EnglishPerhaps the Commission believes that it should own them on behalf of the people.
Kenties komissio uskoo, että sen pitäisi omistaa ne kansalaisten puolesta.
EnglishMy Group believes that it is in the long-term interests of Europe's citizens.
Ryhmäni uskoo sen olevan pitkällä aikavälillä Euroopan kansalaisten etujen mukainen.
EnglishI shall now identify what the Commission believes the priorities are at this juncture.
Määrittelen nyt tavoitteet, joita komissio pitää tässä vaiheessa ensisijaisina.
EnglishThe majority of the political elite believes that this is the most favourable option.
Poliittisen eliitin enemmistön mielestä tämä on kaikkein otollisin vaihtoehto.
EnglishIndeed we have managed to do so because everyone now believes they do have a future.
Me olemme muuten onnistuneet siinä, että nyt kaikki uskovat, että tulevaisuutta on.
EnglishThe EPLP believes that the general approach of the rapporteur was the right one.
kirjallinen. (EN) EPLP:n mielestä esittelijän lähestymistapa oli yleisesti ottaen oikea.
EnglishThe Commission believes that the EU must now really focus on the growth aspect.
Komission mielestä Euroopan unionin täytyy nyt todella keskittyä kasvuun.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "believably":

believably
believer
believability