EN

to believe [believed|believed] {verbi}

volume_up
It is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.
On vaikea uskoa, että Romania pääsisi tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.
They must be able to believe in us, so that they continue to believe in Europe.
Kansalaisten on voitava luottaa meihin, jotta he voivat vielä uskoa Eurooppaan.
And it is wishful thinking to believe that nobody will use it as a precedent.
On toiveajattelua uskoa, ettei kukaan käytä sitä ennakkotapauksena.

Esimerkkejä "to believe"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Katson uuden järjestyksen tuoneen mukanaan uuden globaalin talouden häiriötilan.
EnglishI believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
Arvoisa puhemies, edellinen puhuja ei uskoakseni tunne Maginot-linjan historiaa.
EnglishI believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
Mielestäni itsestäänselvyyksiä ei tarvitse käsitellä lainsäädännöllisin keinoin.
EnglishOn the issue of how to select them, we believe that competition should prevail.
Lisäksi katsomme, että niiden valintatapana olisi edelleen käytettävä kilpailua.
EnglishIf you believe these fish have all moved to Iceland, you are deluding yourself!
Jos uskotte, että nämä kalat ovat kaikki muuttaneet Islantiin, petätte itseänne!
EnglishI believe that EU Enlargement will help to build a more effective European Union.
Uskon, että EU:n laajentuminen auttaa rakentamaan tehokkaamman Euroopan unionin.
EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
En juurikaan usko, että onnistumme asiassa joskus hallitusten välisellä tasolla.
EnglishI believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
Uskon, että meidän täytyy myös olla vaikuttamassa siihen, että se on mahdollista.
EnglishI believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Uskon, että yhdessä onnistumme seuraavan talousarvioprosessin käynnistämisessä.
EnglishThis, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Mielestäni tämä oli keskeinen syy siihen, että maani ei liittynyt euroalueeseen.
EnglishSecondly, I believe we must recognize the fact that animal cloning will continue.
Toiseksi olen sitä mieltä, että on tunnustettava, että eläinten kloonaus jatkuu.
EnglishWe believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
Mielestämme se voidaan hyväksyä, kunhan siirtymäaikoihin ei hyväksytä lykkäyksiä.
EnglishI believe it was US President Jackson who said ‘I like the noise of democracy’.
Muistaakseni Yhdysvaltain presidentti Jackson sanoi "pidän demokratian melusta".
EnglishI therefore believe that today's debate will not be a political demonstration.
Uskonkin, ettei tämänpäiväisestä keskustelusta tule poliittista mielenosoitusta.
EnglishIt is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
On virheellistä uskoa, että alkoholiin liittyviä haittoja oli aiemmin vähemmän.
EnglishI believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
Uskon, että sekä EU että Korea voittavat, jos saamme aikaan oikean sopimuksen.
EnglishTherefore we, in our region, do not believe in a conflict between cultures at all.
Näin ollen omalla alueellamme emme lainkaan usko kultturienväliseen konfliktiin.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Lopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
EnglishI believe that there is a margin for reaching final agreements with the Council.
Uskon, että meidän on mahdollista päästä lopullisiin sopimuksiin neuvoston kanssa.
EnglishMr President, I believe the Commissioner has a clear perception of the problems.
Arvoisa puhemies, komission jäsenellä on mielestäni selkeä käsitys ongelmista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "believably":

believably
believer
believability