EN

behind {prepositio}

volume_up
behind (myös: after)
After all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
But behind every revolution lie the specific psychological aspects.
Jokaisen vallankumouksen takana on kuitenkin ennen kaikkea psykologisia tekijöitä.
Behind prostitution, there is always compulsion, dependency and exploitation.
Prostituution takana on aina pakko, riippuvuus ja hyväksikäyttö.
By studying the original Commission proposal, Parliament is lagging behind.
Komission alkuperäistä ehdotusta käsitellessään parlamentti on siis ajastaan jäljessä.
At the moment, social policy is trailing well behind economic and employment policy.
Sosiaalipolitiikka laahaa nykyisin kaukana talous- ja työllisyyspolitiikan jäljessä.
As far as the first target is concerned, we are clearly behind schedule.
Ensimmäisessä tavoitteessa olemme selvästi aikataulusta jäljessä.
behind (myös: after)
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
Ei pidä sulkea vuoristoalueita suojelumääräysten tai erioikeuksien taakse.
War criminals will no longer be able to hide behind the borders of sovereignty.
Sotarikolliset eivät voi enää piiloutua itsemääräämisoikeuden taakse.
A solution to the conflict is possible if there is enough strength behind the peace efforts.
Alueen konflikti voidaan ratkaista, jos asian taakse saadaan riittävästi voimaa.
behind
Paradoxically, it is usually the hedge funds who find out the truth behind the numbers.
Paradoksaalista kyllä, totuuden numeroiden takaa paljastavat yleensä riskirahastot.
Therefore, it is necessary that our EU institutions operate as if from behind a pane of glass.
Sen vuoksi on tarpeen, että EU:n toimielimemme toimisivat kuin ikkunaruudun takaa.
Sen takaa paljastuu todellisia ihmisiä.

Esimerkkejä "behind"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishShame is an unspoken epidemic, the secret behind many forms of broken behavior.
Häpeä on epidemia josta ei puhuta, salaisuus monen kipeän käyttäytymisen takana.
EnglishThe European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Minulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka on maailman tärkeimpiä.
EnglishI should like to congratulate the rapporteur on the thinking behind her report.
Haluan onnitella esittelijää hänen mietintönsä taustalla olevasta ajatustyöstä.
EnglishDissidents often disappear behind bars for a ridiculously long period of time.
Toisinajattelijoita häviää usein naurettavan pitkäksi ajaksi kaltereiden taakse.
EnglishInstead, you are hiding behind a hesitant judiciary in Belgium and Luxembourg.
Sen sijasta te piiloudutte Belgian ja Luxemburgin hitaan oikeuslaitoksen taakse.
EnglishThat can help to put terrorists and those behind them out of action more quickly.
Näin terroristien ja heidän tukijoidensa toiminta saadaan lakkautettua nopeammin.
EnglishThat is behind us now, but the presidency also came at a time of economic crisis.
Tästä on nyt selvitty, mutta puheenjohtajakausi osui myös talouskriisin aikaan.
EnglishEveryone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
Kaikki piiloutuvat sen taakse, mutta rahaa sille ei valitettavasti paljon anneta.
EnglishAs Mrs Ries has said, the biggest problem is also that we are falling behind.
Kuten Frédérique Ries sanoi, suurin ongelma on se, että olemme jäämässä jälkeen.
EnglishThere must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
Kukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
EnglishThere may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
Ehdotusten taustalla voi olla järkeä, mutta asia ei ole meille lainkaan selvä.
EnglishFor the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
Tällä hetkellä se on suosiossa jäljessä kansainvälisestä ISO 14001-standardista.
EnglishAfter all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
English(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
(PL) Arvoisa puhemies, toivon, että maidontuottajien pahin aika on nyt takana.
EnglishI hope that we shall obtain the broadest possible consensus behind this report.
Toivon, että saamme tälle mietinnölle mahdollisimman yksimielisen kannatuksen.
EnglishThe principles behind the 1993 directive and the present proposal are the same.
Vuoden 1993 työaikadirektiivin ja esillä olevan ehdotuksen periaatteet ovat samat.
EnglishI should like to repeat emphatically that we are behind the reformers in Turkey.
Haluan toistaa painokkaasti, että seisomme turkkilaisten uudistajien takana.
EnglishThis strategy will be of no importance if it does not have any money behind it.
Tällä strategialla ei ole mitään merkitystä, jos ei sillä ole minkäänlaisia varoja.
EnglishThe Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
Suljettujen ovien takana kokoontuva neuvosto ei kykene hyväksymään yhteistä kantaa.
EnglishEU funds can be better targeted at development aid to help those lagging behind.
EU:n varat olisi parempi kohdentaa kehitystueksi niille, jotka ovat jääneet jälkeen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "behind":

behind