"beginning" - Suomenkielinen käännös

EN

"beginning" suomeksi

EN beginning
volume_up
{substantiivi}

beginning (myös: birth, commencement, genesis, opening)
volume_up
alku {subst.}
However, the report marks only the beginning of a process that is not simple.
Mietintö on kuitenkin vasta kaikkea muuta kuin yksinkertaisen prosessin alku.
This meeting should be the cautious beginning of a gradual peace process.
Tämän tapaamisen on oltava varovainen alku asteittaiselle rauhanprosessille.
Not everything will be solved in one meeting, but it will be a very good restart or re-beginning.
Kaikkea ei ratkaista yhdessä kokouksessa, mutta se on hyvä alku tai uusi alku.
beginning
volume_up
alkaminen {subst.}
It is extremely important that the programmes in the area under discussion commence immediately at the beginning of 2000.
Kyseessä olevalle alueelle ohjelmien alkaminen heti vuoden 2000 alusta on äärimmäisen tärkeätä.
The first is the real involvement of the southern countries and the evidence that multilateralism is effectively beginning to happen.
Ensimmäinen on Välimeren etelänpuoleisten maiden suuri esiinmarssi ja tehokkaan monenvälisen toiminnan varma alkaminen.
. - (RO) The beginning of the new 3-year cycle of the Lisbon strategy was a central part of this European summit.
. - (RO) Lissabonin strategian uuden kolmivuotisjakson alkaminen oli keskeinen aihe tässä Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa.
beginning
volume_up
alkuosa {subst.}
(beginning of speech not available for technical reasons) ...
(puheenvuoron alkuosa ei ole saatavana teknisistä syistä) ...
(ES) (Beginning of speech not available for technical reasons) ...
(ES) (Puheen alkuosa puuttuu teknisistä syistä.)...
beginning (myös: start)
volume_up
alkuaika {subst.}
beginning
The introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
Yhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
It is to be hoped that one substantial outcome from the Summit will be the beginning of negotiations with Central America.
On toivottavaa, että yksi huippukokouksen merkittävä tulos on neuvottelujen aloittaminen Keski-Amerikan kanssa.
The opening of accession talks would represent not the end of that process, but the beginning of a much longer one.
Jäsenyysneuvottelujen aloittaminen ei merkitsisi prosessin päättymistä vaan huomattavasti pidemmän prosessin alkua.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "beginning":

beginning

Esimerkkejä "beginning"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishWe are at the very beginning of an explosion of this industry on this continent.
Olemme aivan alkuvaiheessa tämän alan lähtiessä maanosassamme valtavaan kasvuun.
EnglishBut there are few signs that we are even beginning to make a start in doing that.
Merkkejä tällaisten toimien käynnistämisestä ei kuitenkaan juuri ole nähtävissä.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Olen tukenut tätä ajatusta aivan Euroopan parlamentin jäsenyyteni alusta saakka.
EnglishSince the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
YMP:n alkamisesta lähtien sen tehtäviin on tehty perustavanlaatuisia muutoksia.
EnglishMove the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
Siirtää kohdistinta taaksepäin sellaisen tekstin alkuun, jossa on sama muotoilu.
EnglishI think that the opposition and others are now beginning to tire of this debate.
Luulen, että oppositio ja muutkin alkavat vähitellen väsyä tähän keskusteluun.
EnglishYet Turkey has made hardly any progress since the beginning of the negotiations.
Turkin edistyminen sitten neuvottelujen aloittamisen on kuitenkin lähes olematonta.
EnglishAs you know, I have wanted to work with the European Parliament from the beginning.
Kuten tiedätte, halusin työskennellä Euroopan parlamentin kanssa alusta lähtien.
EnglishThe next Parliament will have the results of that study at the beginning of 2005.
Tutkimuksen tulokset toimitetaan seuraavalle parlamentille vuoden 2005 alussa.
EnglishI was therefore also pleased to hear what the Commissioner said at the beginning.
Olin tästä syystä myös tyytyväinen kuullessani, mitä komission jäsen sanoi alussa.
EnglishWe would then have to start again from the beginning within the REACH framework.
Meidän olisi siinä tapauksessa aloitettava uudelleen alusta REACH-asetuksen kanssa.
EnglishFrom the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
Komissio on alusta alkaen kannattanut ajatusta varojen yhteishallinnoinnista.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Siirryn nyt kyseisiin prioriteetteihin, joista ensimmäinen on Euroopan vakaus.
EnglishIt is about butter exports to the former Soviet Union at the beginning of the 90s.
Siinä on kysymyksessä voin vienti entiseen Neuvostoliittoon 1990-luvun alussa.
EnglishMr President, I indicated at the beginning that I wanted to speak on the Minutes.
Arvoisa puhemies! Olin heti alussa pyytänyt puheenvuoroa pöytäkirjaa koskien.
EnglishOf course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Luonnollisesti olemme nyt vasta toimielinten välisten neuvottelujen alkuvaiheessa.
English   – Madam President, the European Union is beginning a new stage in its history.
   – Arvoisa puhemies, Euroopan unionin historiassa on alkamassa uusi vaihe.
EnglishTwo non-registered Baptist communities were attacked at the beginning of this month.
Kahden rekisteröimättömän baptistiyhteisön kimppuun hyökättiin tämän kuun alussa.
EnglishTherefore, at the beginning of the year, it looks as if the RALs are substantial.
Tämän vuoksi vuoden alussa vaikuttaa siltä, että maksamatta olevia määriä on paljon.