EN

before {adverbi}

volume_up
As I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
Kuten aiemmin totesin, tätä täydennetään lisäämällä laivaliikenteen valvontaa.
As I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
Kuten totesin aiemmin, tämä aihe huolestuttaa ja koskettaa minua erityisesti.
There was no anti-discrimination provision of this kind in the treaties before.
Sopimuksissa ei ole aiemmin ollut tällaista syrjimättömyyslisäehtoa.
At the same time, it is disappearing faster than ever before in human history.
Samaan aikaan se vähenee nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
Public pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
Julkinen painostus on jo kerran aikaisemmin johtanut vainoamisen vähentämiseen.
I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
En ole kuullut, että tietotekniikkaa olisi käytetty strategisena tekijänä aikaisemmin.

Esimerkkejä "before"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is a pity, therefore, that we are discussing it before an almost empty House.
Siksi on vahinko, että käsittelemme tätä mietintöä lähes tyhjässä parlamentissa.
EnglishThat case is pending before the Court of Justice under Registry number C-265/95.
Oikeusasiaa käsitellään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa numerolla C2-65/95.
EnglishWe have before us decisions in the field of both environmental and energy policy.
Meillä on edessämme sekä ympäristöpoliittisia että energiapoliittisia päätöksiä.
EnglishNo one will have seen the text before arriving in Brussels on Monday afternoon.
Kukaan ei siis näe tekstiä ennen Brysseliin saapumista maanantaina iltapäivällä.
EnglishI do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
En halua, että komissio vastaa ABC-sanomalehdelle, ennen kuin se vastaa minulle.
EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Ennen kuin muutat toiseen maahan, varmista, että ajokorttisi ei ole vanhentunut.
EnglishExisting programmes will stall before they are transformed into new programmes.
Olemassa olevat ohjelmat keskeytyvät ennen kuin ne muutetaan uusiksi ohjelmiksi.
EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Otetaan rivi ennen teitä, teistä alkaen, herra: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
EnglishThis rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
Kapinallisten hyökkäys alkoi vain vähän aikaa EUFOR-operaation alkamisen jälkeen.
EnglishI think we have the common goal of getting it adopted before the end of December.
Mielestäni meillä on yhteinen tavoite saada päätös tehtyä ennen joulukuun loppua.
EnglishWhen inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
Kun tarkastuksia tehdään, niistä on annettava ennakkoilmoitus riittävän ajoissa.
EnglishI personally hope that inspections are intensified right now - before Christmas.
Toivon henkilökohtaisesti, että tarkastuksia tehostetaan juuri nyt - ennen joulua.
EnglishIn conclusion, I wish to express my agreement with Mr Kuhne, who spoke before me.
Lopuksi haluaisin todeta minua edeltäneen puhujan, jäsen Kuhnen, olleen oikeassa.
English   Madam President, I have been in this Chamber since before Question Time began.
   Arvoisa puhemies, olen ollut täällä salissa jo ennen kuin kyselytunti alkoi.
EnglishMany problems still have to be sorted out before a final solution is achieved.
Monia ongelmia on vielä ratkaistava, ennen kuin lopulliseen ratkaisuun päästään.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
Liikenteen alan työnantajat pitävät tuottoa paljon turvallisuutta tärkeämpänä.
EnglishLet me conclude by saying that the project on the table before us is a great one.
Lopuksi totean, että nyt käsiteltävänä olevalla hankkeella on valtava merkitys.
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Nämä jännitteet ja ongelmat on ratkaistava ennen liittymisneuvottelujen alkamista.
EnglishMr President, we have before us the report on the enlargement of the euro zone.
Arvoisa puhemies, käsittelemme nyt euroalueen laajentumista koskevaa mietintöä.
EnglishAsk your network administrator for the name of the VPN server before you begin.
Kysy VPN-palvelimen nimi verkonvalvojalta ennen kuin aloitat ohjatun toiminnon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "before":

before
before long
before Christ
English