EN

bee {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Murdering -- Audience: Bee? Dennis vanEngelsdorp: Bee.
Murhanhimoinen -- Yleisö: Mehiläinen? Dennis vanEngelsdorp: Mehiläinen.
Hän pörrää ympäri parlamenttia kuin mehiläinen.
She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.
Hän on enimmäkseen makea kuin hunaja mutta voi silti pistää kuin mehiläinen, jos ihmiset astuvat hänen varpailleen.
2. Amerikanenglanti

Esimerkkejä "bee"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe it is important that we concentrate on research into bee populations.
Minusta on tärkeää, että keskitymme myös mehiläispopulaatioiden tutkintaan.
EnglishWe fully agree with Mrs Lulling in respect of the difficulties facing bee-keepers.
Yhdymme täysin siihen, mitä Lulling sanoo mehiläishoitajien vaikeuksista.
EnglishThe increase in bee-related diseases is endangering the species, which would be a tragedy.
Mehiläisiin liittyvien tautien lisääntyminen vaarantaa lajin, mikä olisi tragedia.
EnglishI thank the Stones, the Beatles and the Bee-Gees for helping me to write my speech!
Kiitän Stoneseja, Beatlesia ja Bee Geesejä, että he ovat olleet mukana luomassa puhettani!
EnglishThe life of a worker bee is very short and very sensitive to changes in the environment.
Työmehiläisen elämä on hyvin lyhyt ja hyvin herkkä ympäristön muutoksille.
EnglishBee populations have been falling for years in proportions that put pollination at risk.
Mehiläiskannat ovat jo vuosikausia heikentyneet siinä määrin, että pölytys on vaarassa.
EnglishBees are not only important in terms of honey and other bee products.
Mehiläiset eivät ole tärkeitä ainoastaan hunajan ja muiden mehiläistuotteiden vuoksi.
EnglishMr President, today the future of bee-keeping in Europe is in the balance.
Arvoisa puhemies, kysymystä mehiläisenhoidon tulevaisuudesta Euroopassa on käsiteltävä nyt.
EnglishThe constant decline in the bee population over a number of years sends out a clear alarm signal.
Mehiläispopulaation jatkuva väheneminen vuosien mittaan on selkeä varoitusmerkki.
EnglishWe have seen a decline in the bee population in many regions of Europe.
Olemme nähneet mehiläispopulaation laskevan monilla Euroopan alueilla.
EnglishMembers have already explained how important bee-keeping is in various parts of the EU.
Parlamentin jäsenet ovat jo selvittäneet, miten tärkeää mehiläishoito on eri puolilla EU: ta.
EnglishMr President, my report also concerns agriculture, bee-keeping to be precise.
Arvoisa puhemies, myös minulla on esiteltävänäni maataloutta, tarkemmin mehiläisiä koskeva mietintö.
EnglishAnd here you see me enjoying a meal with caterpillars, locusts, bee pupae -- delicacies.
Tässä nautiskelen ateriasta toukkineen, heinäsirkkoineen ja mehiläiskoteloineen -- herkkupaloja.
EnglishYou could use the picture of a bee followed by a picture of a leaf -- and that's "belief," right.
Voisi käyttää mehiläisen kuvaa ja sen jälkeistä lehden kuvaa -- josta muodostuu "belief".
EnglishThe plight of the bee offers a possibly unique opportunity to work with citizens.
Mehiläisten ahdinko tarjoaa mahdollisesti ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä työtä kansalaisten parissa.
EnglishIt seems on investigation that this bee mortality is not the result of a conventional pathology.
Tutkimukset osoittavat, ettei mehiläisten suuri kuolleisuus johdu tavanomaisista taudeista.
EnglishThere is now the problem of the small hive beetle, which is causing havoc for bee-keepers.
Nyt ongelmana on pienten mehiläispesien kovakuoriainen, joka aiheuttaa menetyksiä mehiläishoitajille.
EnglishBut that cannot distract us from the fact that the Commission's bee policy is still underdeveloped.
Se ei voi kuitenkaan muuttaa sitä, että komission hunajapolitiikka on edelleen kehittymätöntä.
EnglishIn 2010, the beekeeping sector suffered massive losses and bee stocks declined considerably.
Mehiläishoitoala kärsi vuonna 2010 huomattavia menetyksiä ja mehiläiskannat pienenivät huomattavasti.
EnglishIt should be noted that there has been a drop of almost 40% in Europe’s bee population over recent years.
On huomattava, että Euroopan mehiläismäärä on pudonnut lähes 40 prosenttia viime vuosina.