"to become more active" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become more active" suomeksi

EN

to become more active {verbi}

volume_up
to become more active

Esimerkkejä "to become more active"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDeficits exist in the area of housework and childcare and men can become more active here, too.
Kotitöiden ja lastenhoidon alalla on puutteita, ja tässäkin miehet voivat olla aktiivisempia.
EnglishI share his view that the EU needs to become more active in the world.
Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että EU:n on muututtava nykyistä aktiivisemmaksi maailmalla.
EnglishEurope must become more active in international bodies.
Euroopan on ryhdyttävä aktiivisemmaksi kansainvälisissä elimissä.
EnglishWe must encourage our young people to become more active citizens both socially and politically.
Meidän on kannustettava nuoriamme ryhtymään aktiivisemmiksi kansalaisiksi sekä sosiaalisesti että poliittisesti.
EnglishThe EU must become more active on the African continent.
EU:n oltava nykyistä aktiivisempi Afrikan mantereella.
EnglishThe importance of the existing delegations from these countries is growing, and they must become more active.
Näiden maiden olemassa olevien valtuuskuntien merkitys kasvaa ja niiden aktiivisuuden tulee lisääntyä.
EnglishFind information on how you can become more active and involved, and how you can implement your ideas.
Hanki tietoa siitä, miten voit ryhtyä aktiivisemmaksi ja osallistua toimintaan sekä miten voit toteuttaa ideoitasi.
EnglishFind information on how you can become more active and involved, and how you can implement your ideas.
Tästä luvusta löydät tietoa siitä, miten voit olla aktiivisempi ja osallistuvampi kansalainen ja miten voit toteuttaa ideoitasi.
EnglishThe EIB needs to become more active in making SMEs more aware of the possibilities that already exist for granting such loans.
EIP:n on alettava jakaa nykyistä aktiivisemmin tietoa niistä mahdollisuuksista, joita jo nyt on näiden lainojen myöntämiseksi.
EnglishTax reforms must be brought forward and the Member States must become more active in the fight against the black economy and tax evasion.
On toteutettava verouudistuksia, ja jäsenvaltioiden on toimittava aktiivisemmin pimeän työn ja veronkierron torjumiseksi.
EnglishWe must create a common European foreign policy, and we must become more active in global work for peace, democracy and free trade.
Meidän on luotava yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka, ja meidän on osallistuttava aktiivisemmin maailmanlaajuisiin toimiin rauhan, demokratian ja vapaakaupan puolesta.
EnglishI am also very pleased to see that the report includes the notion that the European Parliament must become more active in the human dimension.
Olen myös hyvin tyytyväinen havaitessani, että mietintöön sisältyy ajatus, jonka mukaan Euroopan parlamentin on otettava aktiivisempi rooli inhimillisen ulottuvuuden osalta.
EnglishIt must become more active, taking greater responsibility for the basic question that has been put to it: what is each legislative project’s impact on EU competitiveness?
Siitä on tultava operatiivisempi neuvosto, joka vastaa nykyistä paremmin sille asetettuun peruskysymykseen: mikä on kunkin lainsäädäntöhankkeen vaikutus EU:n kilpailukykyyn?
EnglishIn conclusion, Mr President, the Green Group hopes that the Council and Commission will become more active in promoting a peaceful settlement of this conflict within the very near future.
Lopuksi, arvoisa puhemies, vihreä ryhmä toivoo neuvostolta ja komissiolta päättäväisempiä toimia, jotta meneillään oleva konflikti voitaisiin mitä pikimmin ratkaista rauhanomaisesti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become more active" suomeksi

more adverbi
Finnish
more substantiivi
Finnish
active adjektiivi