"to become independent" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become independent" suomeksi

EN

to become independent {verbi}

volume_up
to become independent (myös: to gain autonomy)
My question is, if the international community grants Kosovo the right to break away, to become independent, why should it be given the entire region, even areas inhabited by Serbs?
Kysynkin, että jos kansainvälinen yhteisö myöntää Kosovolle oikeuden irtaantua ja itsenäistyä, miksi tätä oikeutta ei annettaisi koko alueelle, myös serbien asuttamille alueille?

Esimerkkejä "to become independent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Armeija, josta on tullut tietyllä tavalla itsenäinen, on tärkeässä asemassa.
EnglishIt is only since we joined the European Union that Ireland has become truly independent.
Vasta liityttyämme Euroopan unioniin on Irlannista tullut todella itsenäinen.
EnglishMadam President, a few years ago I visited Albania, just after it had become independent.
Arvoisa rouva puhemies, kävin Albaniassa muutama vuosi juuri sen itsenäistymisen jälkeen.
EnglishThe Commission's internal inspectorate, UCLAF, must become an independent control body.
Komission sisäisestä valvontaviranomaisesta UCLAFista täytyy tehdä riippumaton valvontaelin.
EnglishThey have become more independent, both politically and economically.
Ne ovat entistä itsenäisempiä sekä poliittisesti että taloudellisesti.
English(EL) Mr President, only yesterday Condoleezza Rice said that Kosovo will become independent.
(EL) Arvoisa puhemies, juuri eilen Condoleezza Rice sanoi, että Kosovosta tulee itsenäinen.
EnglishI saw Slovenia and Croatia become independent states and experience war at the beginning of the 1990s.
Näin, miten Slovenia ja Kroatia itsenäistyivät ja kokivat sodan 1990-luvun alussa.
EnglishWe have to become independent from America's economy.
Meidän on nimittäin päästävä irti riippuvuudestamme Yhdysvaltojen suhdanteisiin.
EnglishOLAF would then become the Community's independent investigatory authority, an important step.
Tärkeä askel oli lisäksi OLAFin eli yhteisön riippumattoman petoksentutkintaelimen perustaminen.
EnglishIn Germany, for instance, they must become independent.
Saksassa valvontatoimet täytyy muun muassa saattaa riippumattomiksi.
EnglishThey need to increase the proportion of renewable energy so that they become more independent of the oil market.
Niiden on lisättävä uusiutuvan energian määrää, jotta ne eivät olisi niin riippuvaisia öljymarkkinoista.
EnglishWe must put a stop to the plundering of raw materials and help Africa to become economically independent.
Meidän on lopetettava raaka-aineiden rosvous ja autettava Afrikkaa kehittymään taloudellisesti riippumattomaksi.
EnglishThe new state of South Sudan is due to officially become independent on 9 July, extending the family of states in our world.
Etelä-Sudanin uusi itsenäinen valtio liittyy maailman valtioiden joukkoon virallisesti 9. heinäkuuta.
EnglishThese countries are mostly remote, relatively poor, small and have become independent fairly recently.
Useimmat Tyynenmeren saarivaltiot ovat hyvin syrjäisiä, melko köyhiä ja pieniä. Lisäksi moni niistä on itsenäistynyt vasta hiljattain.
EnglishThis is a completely shameful parallel: East Timor is going to become independent, whereas Macao is moving towards a communist dictatorship.
Tämä rinnastus on täysin aiheeton: Itä-Timor itsenäistyy, Macao siirtyy kommunistien diktatuuriin.
EnglishTwo: to agree that Kosovo might become independent only within the European Union after meeting the membership criteria.
Toiseksi ehdotan siitä sopimista, että Kosovosta voisi tulla itsenäinen vain osana Euroopan unionia jäsenyyskriteerit täytettyään.
EnglishThese federal states have become constitutionally independent with their own address, own house, own budget, own management.
Nämä osavaltiot ovat perustuslaillisesti itsenäisiä, ja niillä on oma osoite, oma kotipaikka, oma talousarvio ja oma hallinto.
EnglishThe Slovak experience gives the lie to claims that Scotland is too small to become a successful and independent nation within the EU.
Slovakian kokemus osoittaa vääriksi väitteet siitä, että Skotlanti on liian pieni menestyäkseen itsenäisenä kansana EU:ssa.
EnglishIn the multipolar world of the 21st century, the EU must therefore become an independent entity capable of political action.
Sen vuoksi Euroopan unionin pitää muuttua itsenäiseksi, poliittisesti toimintakykyiseksi subjektiksi 2000-luvun moninapaisessa maailmassa.
EnglishOnly a Union like that can become an independent actor in global politics and have confidence in itself as a partner in transatlantic relations.
Vain sellaisesta unionista voi tulla maailmanpolitiikan riippumaton toimija ja transatlanttisten suhteiden itsevarma kumppani.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become independent" suomeksi

independent adjektiivi
to make independent verbi