"to become flexible" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become flexible" suomeksi

EN

to become flexible {verbi}

volume_up
to become flexible
to become flexible

Esimerkkejä "to become flexible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMore funding should be allocated to the ESF and it should become more flexible.
ESR:lle olisi osoitettava enemmän rahoitusta, ja siitä olisi tehtävä joustavampi.
EnglishIt must become more flexible and more responsible to labour market conditions.
Siitä on tehtävä joustavampi ja sellainen, että se reagoi työmarkkinaoloihin.
EnglishThe report draws the only possible conclusion - we must become more flexible.
Mietinnössä tehdään ainoa mahdollinen johtopäätös: meidän on oltava nykyistä joustavampia.
EnglishReform is essential if management of the European Commission is to become more flexible.
Uudistus on välttämätön, jos Euroopan komission hallinnosta aiotaan tehdä joustavampaa.
EnglishThe Commission is accommodating the wish of companies to become more flexible in a unilateral manner.
Komissio mukautuu yritysten toiveisiin yksipuolisesta joustavuuden lisäämisestä.
EnglishFor example, the 2007-2013 regulations can become more flexible.
Esimerkiksi kauden 2007-2013 asetukset voisivat olla joustavampia.
EnglishThe ENP should become more flexible, proactive and optimised.
ENP:stä pitäisi tulla joustavampi, aktiivisempi ja optimoitu.
EnglishIf the Pact is to become more flexible, this should be done on the basis of objective and general criteria.
Jos sopimuksen joustavuutta halutaan lisätä, se olisi tehtävä puolueettomien ja yleisten kriteerin mukaisesti.
EnglishIt also refers specifically to the need for effective control over the cohesion policy to make it become more flexible.
Siinä viitataan erityisesti myös tarpeeseen parantaa koheesiopolitiikan hallittavuutta sen joustavuuden lisäämiseksi.
EnglishAs a result, the budget could become less flexible and implementation of certain operational programmes could be restricted.
Näin talousarviosta saattaisi tulla vielä joustamattomampi ja joidenkin toimintaohjelmien toteuttamista olisi ehkä rajoitettava.
English(SK) Mr Chairman, since criminal activity is increasing continuously and the threat of terrorism is growing, Europol needs to become more flexible.
(SK) Arvoisa puhemies, koska rikollisuus lisääntyy jatkuvasti ja terrorismin uhka kasvaa, Europolista on tehtävä joustavampi.
EnglishPreparedness plans should become sufficiently autonomous and flexible to be adapted as swiftly as possible to the actual risks.
Valmiussuunnitelmien olisi oltava riittävän autonomisia ja joustavia, jotta ne voidaan mukauttaa mahdollisimman nopeasti todelliseen riskitilanteeseen.
EnglishHowever, at the same time, the EU must become more flexible and speed up the mechanisms for developing trade relations with partner countries.
Samaan aikaan EU:n on kuitenkin muututtava joustavammaksi ja vauhditettava mekanismeja kauppasuhteiden kehittämiseksi kumppanimaiden kanssa.
EnglishIn view of the increasingly complex economic and social situation, they must become more flexible and be used more flexibly for Germany too.
Niitä on mahdollisesti vielä muotoiltava ja käsiteltävä joustavammin, kun otetaan huomioon myös Saksassa monimutkaistuva talouden ja yhteiskunnan tilanne.
EnglishAccording to this line of thinking, everything should come down in price and should become flexible, so that price-based competition has a less detrimental effect on trains.
Tämän näkemyksen mukaan kaikesta täytyy tulla halpaa ja joustavaa, jotta hintakilpailu koituisi vähemmän rautateiden haitaksi.
EnglishThe age of liberalism is drawing to an end, and therefore the Commission needs to become more flexible on the matter of state aid, and not just towards the banks.
Liberalismin aika on päättymässä ja sen vuoksi komission on joustettava enemmän valtiontukia kokevassa asiassa eikä ainoastaan pankkien vuoksi.
EnglishIt should be noted that with this Agreement's entry into force product approval and licensing procedures will become more flexible, shorter and cheaper.
On huomattava, että sopimus tekee voimaan tullessaan tuotteiden hyväksymistä ja lisensointia koskevista menettelyistä joustavampia, lyhyempiä ja halvempia.
English- firstly, we need to help small and medium-sized enterprises established there to become more flexible and to respond better to consumer demands and
- ensinnäkin tälle alueelle sijoittautuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä on autettava kehittymään joustavammiksi ja vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeisiin ja
EnglishTo deliver it, the Commission considers that Community legislation must become more efficient and flexible in order to respond rapidly to developments in financial markets.
Jotta se voisi toteutua, yhteisön lainsäädännön on oltava tehokkaampaa ja joustavampaa, jotta se voisi vastata nopeasti rahoitusmarkkinoiden kehitykseen.
EnglishThe relationship between the Commission and the national bureaux appears to have become considerably more flexible, and the administrative procedures have been simplified in places.
Komission ja kansallisten maksuviranomaisten väliset suhteet on tehty huomattavasti joustavammiksi ja hallinnollisia menettelyjä on hiukan yksinkertaistettu.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become flexible" suomeksi

flexible adjektiivi
to be flexible verbi
Finnish