"to become convinced" - Suomenkielinen käännös

EN

"to become convinced" suomeksi

EN

to become convinced {verbi}

volume_up
to become convinced
We have had a year now to become convinced of the truth of this utterance.
Meillä on ollut vuosi aikaa vakuuttua tämän lausunnon totuudesta.
In recent years all Member States, as well as European bodies, have gradually become convinced of the fact that not all problems can be resolved quite so rapidly.
Nimenomaan viime vuosina kaikissa jäsenvaltioissa, myös eurooppalaisella tasolla, on alettu vakuuttua siitä, että kaikkia ongelmia ei saada niin nopeasti hallintaan.
. - (ET) Over a period of eight years, the international community has become convinced that independence for Kosovo is the best means of ensuring stability in the region.
, kirjallinen. - (ET) Kahdeksan vuoden aikana kansainvälinen yhteisö on vakuuttunut siitä, että Kosovon itsenäisyys on paras keino turvata alueen vakaus.

Esimerkkejä "to become convinced"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have had a year now to become convinced of the truth of this utterance.
Meillä on ollut vuosi aikaa vakuuttua tämän lausunnon totuudesta.
EnglishBecause only in September 1997 did we become convinced that quite good progress was being made in key areas.
Koska vasta syyskuussa 1997 olimme vakuuttuneita siitä, että olimme menossa varsin hyvään suuntaan.
EnglishIndeed, I fully agree with that sentiment and I become more convinced of it with every committee meeting I attend.
Olen tästä täysin samaa mieltä ja vakuutun asiasta yhä enemmän jokaisessa valiokunnan kokouksessa, johon osallistun.
EnglishWe are not alone, however, and it would be irresponsible to become inward-looking, convinced that self-interest can be effective.
Emme ole kuitenkaan yksin, ja olisi vastuutonta muuttua itsekeskeiseksi ja olla varma, että oma edun tavoittelu voi olla tehokasta.
EnglishIt will bring about conditions favouring the introduction of national structural reforms, which I am convinced will become inevitable.
Se tuo mukanaan suotuisat täytäntöönpanoedellytykset kansallisille rakenneuudistuksille, joista tulee väistämättömiä, olen varma siitä.
EnglishAt the same time, I have also become convinced – and have said so in my report – that more reforms are yet to follow and to be implemented.
Samalla olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että Turkin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön lisäuudistuksia – totesin tämän myös mietinnössäni.
EnglishPeople will either become convinced of the point and role of the European project, or we will have the opposite effect and reinforce their scepticism.
Joko ihmiset tulevat vakuuttuneiksi Euroopan yhdentymisen merkityksestä, tai sitten tilanne kääntyy päinvastaiseksi ja heidän epäilevä asenteensa vahvistuu.
EnglishIn recent years all Member States, as well as European bodies, have gradually become convinced of the fact that not all problems can be resolved quite so rapidly.
Nimenomaan viime vuosina kaikissa jäsenvaltioissa, myös eurooppalaisella tasolla, on alettu vakuuttua siitä, että kaikkia ongelmia ei saada niin nopeasti hallintaan.
English. - (ET) Over a period of eight years, the international community has become convinced that independence for Kosovo is the best means of ensuring stability in the region.
, kirjallinen. - (ET) Kahdeksan vuoden aikana kansainvälinen yhteisö on vakuuttunut siitä, että Kosovon itsenäisyys on paras keino turvata alueen vakaus.
EnglishFinal observation, I have become firmly convinced that Bulgaria, despite the efforts we have a right to expect from it, will not be able to resolve this by itself.
Lopuksi toteaisin olevani täysin vakuuttunut siitä, että Bulgaria ei pysty selviytymään tilanteestaan yksin huolimatta niistä toimenpidevaatimuksista, joita meillä on oikeus sille asettaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to become convinced" suomeksi

convinced adjektiivi
to be convinced verbi
Finnish