"to be summed up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be summed up" suomeksi

EN

to be summed up {verbi}

volume_up
to be summed up

Esimerkkejä "to be summed up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis was summed up in the resolution we approved in Brussels on 4 December 1997.
Se on yhteenveto Brysselissä 4. joulukuuta 1997 hyväksymästämme päätöslauselmasta.
EnglishThe rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.
Esittelijä on tiivistänyt meren merkityksen Euroopalle yhteen virkkeeseen.
EnglishSo there you have my observations summed up in a few words, Madam President.
Arvoisa puhemies, tässä olivat havaintoni muutamaan sanaan tiivistettyinä.
EnglishThis is how the disappointing conduct of the Dutch Government can be summed up.
Näin voidaan kiteyttää Alankomaiden hallituksen ikävä käyttäytyminen.
EnglishThe urgency of the matter can be summed up in the word 'convergence'.
Asian huomattava merkitys voidaan tiivistää yhteen sanaan, joka on "yhdentyminen".
EnglishIn our view, the Council is best summed up as an emperor without clothes.
Neuvostoa ei meidän mielestämme voi enää kuvata muuksi kuin keisariksi ilman vaatteita.
EnglishAll this can be summed up nowadays in four simple words: the need to learn.
Sanoisin, että tänä aikana kaikki tämä voidaan sisällyttää kahteen yksinkertaiseen sanaan.
EnglishThe report proposes a large number of changes which are summed up in 90 recommendations.
Kertomuksessa ehdotetaan suurta määrää muutoksia, jotka on tiivistetty 90 suositukseen.
EnglishMrs Wallis summed up excellently what this is ultimately about.
Jäsen Wallis tiivisti erinomaisesti, mistä tässä asiassa on viime kädessä kyse.
EnglishEquality cannot be summed up by merely invoking working conditions.
Tasa-arvoa ei voi rajoittaa pelkäksi työoloista muistuttavaksi maininnaksi.
EnglishMy report can be summed up in one sentence: less cars, more green and water.
Mietintöni on tiivistettävissä yhteen lauseeseen: vähemmän autoja, enemmän viheralueita ja vettä.
EnglishOur main proposals in this respect can be summed up in three points.
Tältä osin tärkeimmät ehdotuksemme voidaan kiteyttää kolmeen seikkaan.
EnglishWell, Mr President, ladies and gentlemen, I think I have more or less summed up the situation.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, luulen, että olen nyt kutakuinkin kerrannut tilanteen.
EnglishMr President, the financial and economic situation in Moldova can be summed up in a few words.
Arvoisa puhemies, Moldovan rahoitus- ja taloustilanne voidaan tiivistää muutamaan sanaan.
EnglishThe Galeote report is best summed up in the words used yesterday by Mr Turco during the debate.
Galeoten mietintöä kuvaavat parhaiten jäsen Turcon eilen keskustelun aikana käyttämät sanat.
EnglishI believe that development cannot be summed up simply as the organisation of trading relations...
Mielestäni kehitys ei ole ainoastaan kauppasuhteiden järjestelyä...
EnglishI have had a look at how our Committee on External Economic Relations summed up the matter.
Olen katsastanut kerran, mitä meidän taloudellisten ulkosuhteiden valiokuntamme on lyhyesti tiivistänyt.
EnglishMr President, the representative of Parliament in Nice summed up the result as a catastrophe.
Arvoisa puhemies, Nizzan huippukokoukseen osallistunut parlamentin edustaja kuvaili tulosta katastrofiksi.
EnglishThe message can be summed up in a single word: solidarity.
Viesti voidaan tiivistää yhteen sanaan, joka on solidaarisuus.
EnglishThese ideas can be summed up under three headings: universalisation, application and verification.
Nämä ajatukset voidaan tiivistää kolmeen seikkaan, jotka ovat universaalius, soveltaminen ja valvonta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be summed up" suomeksi

up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish